Naslovna » Arhiva » Arhiva 2019. » Istorija aktivnosti u 2019. godini

Arhiva 2019. - Istorija aktivnosti u 2019. godini

Međunarodna saradnja

Bilateralna saradnja

2. decembar 2019.

Bilateralni sastanak između delegacija Republike Srbije i delegacije Republike Rumunije

Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, potpisivanje novog Sporazuma između Vlade Rumunije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnih voda, 5. junatekuće godine, predstavljalo je vrlo važan momenat koji osigurava nastavak i proširenje saradnje između naših zemalja u oblasti upravljanja vodama.

Iz ovog razloga ali, istovremeno, i zbog određivanja potrebnih aktivnosti kao i načina saradnje koja će se odvijati na bilateralnom nivou, 29. novembra 2019. godine održan je bilateralni sastanak u Bukureštu, Rumunija. Učešće na ovom sastanku je bilo od velikog značaja za nastavak srpsko –rumunske bilateralne saradnje.

Na sastanku su razmenjene informacije strana u vezi sa procedurama na nacionalnom nivou za potvrđivanje „Sporazuma između Vlade Rumunije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama“. Posle razmene informacija konstatovano je da ni jedna Strana nije završila proceduru na nacionalnom nivou, kako bi Sporazum stupio na snagu. Dogovoreno je da Strane i dalje nastave da razmenjuju informacije u vezi sa ovim pitanjem. Takođe je bilo reči o bilateralnim aktivnostima koje bi trebalo preduzeti pre stupanja na snagu Sporazuma.

Strane su diskutovale i o aktivnostima koje bi trebalo preduzeti odmah po stupanju na snagu Sporazuma. Nakon razmene informacija o imenovanjima predsednika i članova Komisije, na srpskoj teritoriji, održaće se sastanak sekretara, šefova stalnih potkomisija i potrebnih stručnjaka za pripremu prvog sastanka Srpsko-rumunske komisije za održivo upravljanje prekograničnim vodama.

20. novembar 2019.

Održan šesti sastanak Zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

U utorak, 19. novembra 2019. godine u Beogradu je održan sastanak Zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede.

Osnov za rad Zajedničke Komisije i osnovanih radnih grupa je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji je potpisan 20. septembra 2014. godine. Saglasnost za produžavanje ugovora su potpisali ministri oba Ministarstva 5. septembra 2019. godine.

Na sastanku su predstavnici radnih grupa referisali o aktivnostima koje su dogovorene na prethodnom sastanku i pripremnom sastanku održanom u opštini Bogatić 5. novembra 2019. godine kao i o stepenu njihove realizacije po već formiranim radnim grupama.

Usledio je rad po grupama. Nakon završenog usaglašavanja po radnim grupama a zatim su prihvaćeni zaključci radnih grupa za vodna akta, za inspekcijske poslove i grupe za poplave.

Naredni sastanak će biti održan na teritoriji Republike Srpske.

Multilateralna saradnja

16. decembar 2019.

U Beču održan 22. Redovni sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav

U periodu od 9. do 12. decembra 2019. godine Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) održala je 22. redovni sastanak u Beču. Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode, JVP „Vode Vojvodine“, JVP „Srbijavode“ kao i Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Sastanak je otvorio predsednik ICPDR -a Peter Kovač, koji je dao kratak pregled aktivnosti u prošloj godini. Na sastanku su razmatrana opšta pitanja , a učesnicima se obratio i Dorin Andros, novoizabrani sekretar ICPDR-a, iz Moldavije koji je izjavio da će se fokusirati na prikupljanje podataka za planove upravljanja, prvenstveno u zemljama koje nisu u Evropskoj uniji.

Učešće na 22. redovnom sastanku Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav bila je prilika da se istakne naša snažna podrška regionalnoj saradnji, kao i naša namera za nastavak maksimalne angažovanosti na daljem razvoju saradnje i zahvalnost na dosadašnjoj pomoći vanregionalnih faktora, pre svega EU, posebno u finansijskom pogledu, u realizaciji projekata i aktivnosti na sprovođenju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava.

Održavanje 23. redovnog sastanka Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav planirano je za 15. i 16. decembar 2020. godine.

24. oktobar 2019.

Osmi sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save

23. i 24. oktobra 2019. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina održan je 8. sastanak država Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i predstavnici partnerskih organizacija, posmatrača i ostalih institucija.

Na sastanku su, kao predstavnici Republike Srbije,  učestvovali Željko Radošević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora u Republičkoj direkciji za vode i Vedrana Ilić, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Glavni cilj sastanka je razmatranje statusa spovođenja Okvirnog sporazuma o slivu reke Save kao i ključnih izazova u idućem periodu, naročito onih koji se odnose na saradnju u upravljanju slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmeni informacija od značaja za sliv. Posebna pažnja je posvećena pitanjima održivog razvoja, a takođe su date i smernice za dalju saradnju u okviru rada međunarodne komisije za sliv reke Save.

Okvirni sporazum i rad Savske komisije je primer uspešne saradnje, u koji su u Republici Srbiji aktivno uključena ministarstva i organizacije nadležne za pitanja iz delokruga rada Savske komisije.

Države Strane Okvirnog sporazuma usvojile su i potpisale zajedničku deklaraciju, kao završni akt sastanka.

Deklaracija, koja uvažava napore i rad Strana uloženih u izradu zajedničkog plana upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Save i podržava rezultate ostvarene u uspostavljanju Sistema za prognoziranje i upozorenje od poplavama za sliv reke Save. Deklaracijom se ističe činjenica da su sve Strane ratifikovale Protokol o sprečavanju zagađenja voda usled plovidbe uz Okvirni sporazum i Protokol o upravljanju sedimentom uz Okvirni protokol.

27. septembar 2019.

Na Ministarskoj konferenciji zemalja iz sliva reke Tise, od 25. do 27. septembra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska potpisan je Memorandum o razumevanju u cilju jačanja saradnje na slivu reke Tise radi implementacije Integralnog plana upravljanja slivom reke Tise i podrške održivom razvoju regiona

U Budimpešti, Mađarska, 26. septembra 2019. godine na poziv Ministra unutrašnjih poslova Mađarske, g-dina Dr. Sándor Pintèra i predsedavajućeg Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) upućenog ministrima nadležnim za poslove upravljanja vodama, Željko Radoševića, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvani su da učestvuju na Ministarskoj konferenciji država na slivu reke Tise.

Cilj Ministarske konferencije je dalje jačanje saradnje zemalja na slivu Tise potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Ministri država koje dele sliv reke Tise: Ukrajina, Slovačka, Rumunija, Mađarska i Srbija, izražavaju podršku dostignućima radne grupe za Tisu.

Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na Ministarskoj konferenciji zemalja iz sliva reke Tise dana 26. septembra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska  potpisao Memorandum o razumevanju u cilju jačanja saradnje na slivu reke Tise radi implementacije Integralnog plana upravljanja slivom reke Tise i podrške održivom razvoju regiona. Ovim Memorandumom o razumevanju države se obavezuju na dalje napore u cilju sprovođenja potrebnih mera ka ostvarenju integralnog upravljanja slivom reke Tise uz dalju podršku aktivnom učešću u radu Grupe za Tisu pri ICPDR-u, kao osnovi za održavanje napretka na sprovođenju potrebnih mera.

U okviru sastanka je usvojen revidirani plan integralnog upravljanja slivom reke Tise (ITRBMP). ITRBMP je razvijen u okviru projekta JOINTISZA – „Jačanje saradnje između planiranja upravljanja rečnim slivom i prevencije rizika od poplava radi unapređenja statusa voda u slivu reke Tise”, uz podršku Dunavskog transnacionalnog programa.

Link, Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske:
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-kiemelt-jelentosege-van-a-tiszai-orszagok-egyuttmukodesenek

Dan Dunava i Save

8. oktobar 2019.

--Pobednici konkursa Dunavski umetnik 2019 –
- Danube Art Master -

Međunarodni konkurs „Dunavski umetnik“ je aktivnost Međunarodne komisije za sliv reke Dunav i Globalnog partnerstva za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Konkurs cilja uzrast od 6-18 godina i sprovodi se u 14 zemalja na slivu reke Dunav od 2004. godine.

Mladi istraživači Srbije uz podršku  Republičke Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, od 2010. godine koordiniraju ovaj konkurs u Srbiji.

Tema konkursa se menja svake sezone. Mladi su pozivani do sada da se: aktiviraju za zdraviji, za čistiji Dunav, za očuvanje jesetri, i sl. dok je tema ovogodišnjeg konkursa bila:

„MI VOLIMO DUNAV“.

U 2019. godini u ukupnoj kategoriji umetničkih dela postoje tri jednaka pobednika - Austrija, Hrvatska i Srbija - plus jedan pobednik za video kategoriju, video zapis iz Hrvatske.

Austrijski Lieblingsort „Omiljeno mesto“,  rad učenika prvog razreda osnovne škole Wehlistrasse iz Beča; Dunavsko tkanje u Srbiji (Danica tkanina), Danica Jović, Nađa Stanković, Jana Mladenović i Stevan Stojanović iz Osnovne škole "Stefan Nemanja"; i hrvatski „Dunav“, Ilija Kovač, Antonio Saks i Martina Matanovac iz Osnovne škole „Slatinik Drenjski u Drenju“. Sva tri umetnička dela dobila su isti broj ukupnih bodova od međunarodnog žirija što ih čini ravnopravnim pobednicima.

Pobednika konkursa „Dunavski Umetnik“-bira 13 zemalja koje dele sliv reke Dunav, uključujući Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Nemačku, Mađarsku, Moldaviju, Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru, Slovačku, Sloveniju i Ukrajinu. Konkurs je otvoren za svu decu i škole iz 13 zemalja koje čine sliv Dunava. Učestvovalo je oko 663 dece iz 127 škola, podnoseći oko 275 umetničkih dela i 72 video snimka, uključujući i prijave ekipa.

U kategoriji video, Klara Hardi iz škole OŠ Antuna Bauera u Hrvatskoj pobedila je kratkim videom "Dunav". Zahvaljujući vsvojim veštinama u snimanju videa, Klara Hardi pokazala je da reka Dunav treba pomoć od svih nas. Njen snimak je bio emotivna demonstracija uklanjanja otpada iz Dunava i upečatljiv zahtev za očuvanje obale reke.

Drugo mesto, u kategoriji video, pripalo je slovačkim studentima iz škole dizajna Súkromná stredná umelecká u Bratislavi, za njihov kratki snimak, „Više planete, manje plastike“. Glavni deo snimka usredsredio se na njegovu konačnu deklaraciju: "Ne budite beskorisni i koristite manje".

Treće mesto u kategoriji video pripalo je pobednicima iz Semiča u Sloveniji  za rad „Voda je izvor života " . Svoju poruku usmerili su na prelep zvuk i prizor Dunavske vode i divljine, sa porukom  da je to najvažniji razlog zbog kojeg treba da ga održavamo čistim i dostupnim svima.

25. decembar 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Social documents

Svetska Banka kao partner od poverenja, namerava da Vladi Republike Srbije stavi na raspolaganje finansijska sredstva za realizaciju prve faze srpskog dela multifaznog projekta Integrisanog razvojnog programa za koridore reke Save i Drine (Faza I Programa). Razvojni ciljevi Projekta fokusirani su na poboljšanje zaštite od poplava, prekograničnog upravljanja vodnim resursima u odabranim delovima slivova reka Save i Drine i nastoji da promoviše regionalnu ekonomsku integraciju i pristup Evropskoj Uniji.

Projekat podleže novom Ekološkom i Društvenom okviru Svetske Banke, skupu ekoloških i društvenih standarda koji su, počev od oktobra 2018. godine, zamenili ono što je ranije bilo poznato kao Zaštitne politike.

U ovom smislu i u postupku odobrenja Projekta, set dodatnih dokumenata se stavlja na uvid javnosti, nakon čega će uz adekvatnu objavu poziva dokumenti u nastavku biti predmet javnih konsultacija:

Resettlement Policy Framework (RPF)

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Labor Management Procedures (LMP)

Resettlement Plan for Jarak Sub-project

Resettlement Plan for Sub-Project Martinci (Popova Bara)

Okvir politike raseljavanja

Plan uključivanja zainteresovanih strana

24. decembar 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project

Poziv za javne konsultacije

Poziv za javne konsultacije na engleskom jeziku

24. decembar 2019.

Prva konferencija o Planu upravljanja vodama

Dana 17. decembra 2019. godine, u Beogradu je održana konferencija zainteresovanih strana na kojoj su predočena i razmotrena glavna pitanja i izazovi u oblasti upravljanja vodama i izrade Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama (ODV).

U centru aktivne diskusije, koja se vodila među mnogobrojnim predstavnicima državne uprave, poljoprivrede, industrije, vodovoda, kao i nevladinih organizacija, bila su dva osnovna dokumenta predviđena Okvirnom direktivom o vodama, potrebna za dalju izradu Plana: „Program rada i dinamike izrade Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027” i „Izveštaj o značajnim pitanjima u oblasti upravljanja vodama u Republici Srbiji”.

Navedeni dokumenti su pripremljeni od strane Republičke direkcije za vode, javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine” u tesnoj saradnji sa stručnjacima angažovanih u okviru tvining projekta: „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”, koji finansira Evropska unija. Ovaj projekat predstavlja partnerstvo Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije u oblasti integralnog upravljanja vodama kroz implementaciju Okvirne direktive o vodama i trajaće do kraja juna 2020. godine.

Dokumenti koji su proistekli u dosadašnjem procesu izrade Plana upravljanja vodama su dostupni na sledećoj veb stranici: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php.

Komentare na ove dokumente je moguće dostaviti do kraja aprila 2020. godine na:

- adresa za prijem elektronske pošte: odv@minpolj.gov.rs

- adresa pisarnice: Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd

19. decembar 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project

Svetska Banka, kao partner od poverenja, namerava da Vladi Republike Srbije stavi na raspolaganje finansijska sredstva za realizaciju prve faze srpskog dela multifaznog projekta Integrisanog razvojnog programa za koridore reke Save i Drine (Faza I Programa). Razvojni ciljevi Projekta fokusirani su na poboljšanje zaštite od poplava, prekograničnog upravljanja vodnim resursima u odabranim delovima slivova reka Save i Drine i nastoji da promoviše regionalnu ekonomsku integraciju i pristup Evropskoj Uniji.

Projekat podleže novom Ekološkom i Društvenom okviru Svetske Banke, skupu ekoloških i društvenih standarda koji su, počev od oktobra 2018. godine, zamenili ono što je ranije bilo poznato kao Zaštitne politike.

U ovom smislu i u postupku odobrenja Projekta, set Ekoloških i Društvenih dokumenata se stavlja na uvid javnosti u minimalnom trajanju od 14 dana, nakon čega će uz adekvatnu objavu poziva dokumenti biti predmet javnih rasprava:

Environmental and Social Management Framework

Environmental and Social Management Plan for Sub-Project Surcin

Environmental and Social Management Plan for the Sub-Project Martinci

Pitanja se mogu postaviti putem adrese elektronske pošte fer.project@yahoo.com

8. novembar 2019.

Dodatak skraćenom Akcionom planu Raseljavanja za podprojekat zaštite Grada Valjeva od poplava

Dodatak - srpski

Dodatak - engleski

25. oktobar 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC), objavljuje Predlog Izveštaja o značajnim pitanjima u oblasti upravljanja vodama u Republici Srbiji. Molimo sve zainteresovane strane i široku javnost da svoje sugestije i primedbe na ovaj dokument dostave u skladu sa instrukcijama koje su navedene u samom dokumentu, u roku od 6 meseci od dana objavljivanja.

24. oktobar 2019.

Osmi sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save

23. i 24. oktobra 2019. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina održan je 8. sastanak država Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici svih Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i predstavnici partnerskih organizacija, posmatrača i ostalih institucija.

Na sastanku su, kao predstavnici Republike Srbije,  učestvovali Željko Radošević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora u Republičkoj direkciji za vode i Vedrana Ilić, samostalni savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Glavni cilj sastanka je razmatranje statusa spovođenja Okvirnog sporazuma o slivu reke Save kao i ključnih izazova u idućem periodu, naročito onih koji se odnose na saradnju u upravljanju slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmeni informacija od značaja za sliv. Posebna pažnja je posvećena pitanjima održivog razvoja, a takođe su date i smernice za dalju saradnju u okviru rada međunarodne komisije za sliv reke Save.

Okvirni sporazum i rad Savske komisije je primer uspešne saradnje, u koji su u Republici Srbiji aktivno uključena ministarstva i organizacije nadležne za pitanja iz delokruga rada Savske komisije.

Države Strane Okvirnog sporazuma usvojile su i potpisale zajedničku deklaraciju, kao završni akt sastanka.

Deklaracija, koja uvažava napore i rad Strana uloženih u izradu zajedničkog plana upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Save i podržava rezultate ostvarene u uspostavljanju Sistema za prognoziranje i upozorenje od poplavama za sliv reke Save. Deklaracijom se ističe činjenica da su sve Strane ratifikovale Protokol o sprečavanju zagađenja voda usled plovidbe uz Okvirni sporazum i Protokol o upravljanju sedimentom uz Okvirni protokol.

15. oktobar 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC), objavljuje Predlog Programa rada i dinamika izrade Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027. Molimo sve zainteresovane strane i široku javnost da svoje sugestije i primedbe na ovaj dokument dostave u skladu sa instrukcijama i u roku koji su navedeni u samom dokumentu.

27. septembar 2019.

Na Ministarskoj konferenciji zemalja iz sliva reke Tise, od 25. do 27. septembra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska potpisan je Memorandum o razumevanju u cilju jačanja saradnje na slivu reke Tise radi implementacije Integralnog plana upravljanja slivom reke Tise i podrške održivom razvoju regiona

U Budimpešti, Mađarska, 26. septembra 2019. godine na poziv Ministra unutrašnjih poslova Mađarske, g-dina Dr. Sándor Pintèra i predsedavajućeg Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) upućenog ministrima nadležnim za poslove upravljanja vodama, Željko Radoševića, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvani su da učestvuju na Ministarskoj konferenciji država na slivu reke Tise.

Cilj Ministarske konferencije je dalje jačanje saradnje zemalja na slivu Tise potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Ministri država koje dele sliv reke Tise: Ukrajina, Slovačka, Rumunija, Mađarska i Srbija, izražavaju podršku dostignućima radne grupe za Tisu.

Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na Ministarskoj konferenciji zemalja iz sliva reke Tise dana 26. septembra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska  potpisao Memorandum o razumevanju u cilju jačanja saradnje na slivu reke Tise radi implementacije Integralnog plana upravljanja slivom reke Tise i podrške održivom razvoju regiona. Ovim Memorandumom o razumevanju države se obavezuju na dalje napore u cilju sprovođenja potrebnih mera ka ostvarenju integralnog upravljanja slivom reke Tise uz dalju podršku aktivnom učešću u radu Grupe za Tisu pri ICPDR-u, kao osnovi za održavanje napretka na sprovođenju potrebnih mera.

U okviru sastanka je usvojen revidirani plan integralnog upravljanja slivom reke Tise (ITRBMP). ITRBMP je razvijen u okviru projekta JOINTISZA – „Jačanje saradnje između planiranja upravljanja rečnim slivom i prevencije rizika od poplava radi unapređenja statusa voda u slivu reke Tise”, uz podršku Dunavskog transnacionalnog programa.

Link, Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske:
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-kiemelt-jelentosege-van-a-tiszai-orszagok-egyuttmukodesenek

12. septembar 2019.

Terensko istraživanje u okviru EU Twinning projekta:
Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

Cilj Twinning projekta je da ojača kapacitet Republičke direkcije za vode, javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ kao i srodnih institucija, kako bi se u integralnom upravljanju vodama sproveli principi koji proizilaze iz Okvirne direktive o vodama EU, a konkretan cilj je izrada Plana upravljanja vodama Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine.

Tim naučnika i saradnika Instituta za biološka istraživanja ‘’Siniša Stanković’’ iz Beograda koji predvodi naučni savetnik i pomoćnik direktora dr Momir Paunović, vrši uzorkovanje u okviru Twinning projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ čija je vrednost 1,5 miliona evra. Uzeti su uzorci u Međuvršju (akumulacija), Velikom Rzavu, Crnom Rzavu, Zlošnici, Radojinjskom jezeru, Bistrici, Tisi …

Grupa od 30 eksperata iz Nemačke, Austrije, Holandije i Srbije u periodu od 9. do 13. septembra 2019. godine utvrđuje status površinskih voda na području većem od hiljadu kilometara (20 monitoring lokacija) kako bi se utvrdilo stanje voda unutar svakog vodnog područja i omogućilo da se one svrstaju po klasama.

Za više informacija o projektu možete posetiti www.wfd-serbia.eu

3. septembar 2019.

---DAN DUNAVA I DAN SAVE---

Programi obeležavanja Međunarodnog Dana reke Dunav i Međunarodnog Dana reke Save 2019. godine su relaizovani, kao i prethodnih godina pod pokroviteljstvom Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Proslave su organizovane od kraja maja do početka avgusta širom Srbije, u sledećim gradovima: Beogradu, Bačkom Monoštoru, Bačkoj Planaci, Golupcu, Velikom Gradištu, Beloj Crkvi, Negotinu, Tekiji i Ćupriji.

Mnogobrojnim edukativno-interaktivnim radionicama za decu i odrasle, pokaznim vežbama, predavanjima, izložbom i bogatim muzičkim programom pripremljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Gradskom Opštinom Zemun, EU info centrom, JVP „Vode Vojvodine“, Nautičkim klubom „Liman“, WWF- svetskim fondom za zaštitu divljih životinja, Mladim istraživačima Srbije, Produženim boravkom „Mladi akademac“, Sokolina Art, Sanitarno ekološkim društvom „San eko“, JKP Gradskim zelenilom, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i brojnim volonteri, 15. juna u Beogradu održana je Centralna proslava dana reke Dunav. Slogan ovogodišnje kampanje bio je „Aktivni za sigurniji Dunav”.

DAN DUNAVA I DAN SAVE       DAN DUNAVA I DAN SAVE

Širom Srbije organizovane su proslave povodom Dana reke Dunav i Dana reke Save. Brojni organizatori uključujući: Udruženje "Online performans Art, Onlieum-Online Museum", Beo Project, Udruženje građana ''Dete-zaštitnik planete'', Beogradski ekološki centar - organizaciju za radne, istraživačke i obrazovne aktivnosti, Ekološki pokret Ćuprija, Turističku Organizaciju Veliko Gradište,  Teatar Projekat Objektivna Drama – POD Teatar, Mlade istraživače Srbije, Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor, Nautički sportski klub Liman, Turističku organizacija Golubac, Školu Plus Bela Crkva, Srpsko rumunsko udruženje Rose lovački i ribolovački klub, Turističku Organizaciju Bačka Palanka, Sanitarno ekološko društvo San Eko i Turističku organizaciju Negotin, organizovali su niz programa edukativno zabavnog karaktera, a sve sa ciljem podizanje nivoa ekološke svesti građana, i edukaciju i podizanje svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reka Dunav i Save. Organizovane su brojne predstave, takmičenja , kvizovi, muzički i sportski programi, likovne i dramske radionice.

DAN DUNAVA I DAN SAVE       DAN DUNAVA I DAN SAVE

Programi su doneli nove informacije i saznanja o rekama, životnoj sredini, prirodi, biljnim i životinjskim vrstama i podstakli na razmišljanje o odnosu čoveka i prirode, njenoj vrednosti i zaštiti životne sredine. Približno je učestovalo oko 7000 ljudi, a ciljna grupa bila su deca i mladi širom Srbije.

Ovogodišnje proslave Međunarodnog dana reke Save i reke Dunav  obeležilo je lepo druženje, a ovim putem se zahvaljujemo, na saradnji svim partnerima i nadamo se da ćemo u narednim godinama zajedničkim snagama nastaviti aktivnosti.

3. septembar 2019.

--Proslava Dana Dunava--
„Turistička organizacija Negotin“


Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin

U okviru manifestacije „Dan Dunava“ organizovane su sportske i edukativne aktivnosti za decu, zabavni program za sve učesnike manifestacije kao i akcija čišćenja obale Dunava. U gradskom parku 01. jula 2019. godine održana je likovna radionica akvarel tehnikom. Učestvovalo je pedesetoro dece uzrasta do 18 godina, a za najbolje radove obezbeđene su nagrade. Najmlađi učesnici bili su animirani takmičenjem u pecanju drvenih ribica.

Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin       Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin

15. jula 2019. godine na Kusjaku je održana kreativna radionica za decu. Deca su pravila dunavske eko suvenire, na brodovima od papira slala poruke deci podunavskih zemalja. Na kreativnoj radionici u okviru edukativnog dela bila je prikazana izložba drvenih riba sa Dunava. Deca su mogla da se upoznaju sa autentičnim izgledom riba sa Dunava i njihovim nazivima.  U obe radionice bila su uključena deca školskog uzrasta negotinskih osnovnih škola kao i deca iz osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin       Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin

Zbog loših vremenskih prilika centralna proslava Dana Dunava je pomerena sa 14. jula na 21. jul 2019. godine. Centralna proslava Dana Dunava održana je na Kusjačkoj plaži na Dunavu gde je bilo organizovano takmičenje u veslanju i pecanju za decu, dok je za ostale učesnike bila organizovana regata od Mihajlovca do Kusjaka, takmičenje u lovu soma bućkom kao i takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Za najbolje takmičare bile su obezbeđene su nagrade, pehari, medalje, diplome i zahvalnice.

Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin       Proslava Dana Dunava - Turistička organizacija Negotin

2. septembar 2019.

«Proslava Dana reke Save 2019«
--Sanitarno ekološko društvo San Eko--

U obeležavanju „Dana reke Save 2019“ učestvovali su  srednjoškolci, osnovci i predškolci sa opštine Rakovica, organizovane su radionice  za srednjoškolce i osnovce i ekoškolice za predškolce.   

Program «Mi hoćemo čiste reke i zelene šume «, u našoj sredini, je pokrenuo puno zainteresovanih roditelja, vaspitača i direktora.

Organizovane su  programske radionice na kojima su obrađene teme: potrebe za vodom, značaj zaštite voda, ušteda vode, ekosistemi i zaštićene vrste reke Save. Na radionicama su učestvovali učenici iz sledećih škola: Mašinske škole, OŠ „Branko Ćopić“, OŠ “Ivo Andrić“ i OŠ „Danilo Kiš“.

Obrađene  teme na radionicama su: prirodni resursi i zaštita, voda za piće, potrošnja i ušteda, živi svet reke, zaštita od zagađivanja, koliko poznajemo naše naučne velikane, igrokazi, živi svet u Savi, promocije za Dan Save.

Dan Save „ Sanitarno ekološko društvo San Eko “

Promocija vrednosti i znanja za reke «Sava u srcu«, a «Dunav u duši« 2019.godine, organizovana je 26. juna. Učesnici vožnje brodom su bili predškolci,učenici iz osnovnih škola, eko edukatori, roditelji, profesori i radioničari. Deca su dobila priliku da se voze brodom po reci, druže i porazgovaraju o reci, o potrebi za očuvanje voda reka. Brod je postao slikovito mesto eko radionice, učenicima je ugrađena potreba za dalju brigu za vode i biodiversitet reke.

Program za predškolce sa opštine Rakovica, decu iz vrtića: «Labudić»,  «Pionirski grad», «Dolores» i  «Dimitrije Koturović«, imao je za cilj promociju zaštite životne sredine i edukaciju najmlađih o važnosti zaštite i očuvanja  reka i šuma sa posebnom pažnjom prema reci Savi. Predškolci iz Rakovice pevaju, igraju i na ovaj način, šalju poruke «Mi hoćemo čiste reke i zelene šume«.

Dan Save „ Sanitarno ekološko društvo San Eko “

Organizovane radionice za predškolce: "Odakle pijemo vodu?", „Od izvora do ušća“, "Biodiverzitet", imale su sve za cilj sagledavanje značaja i očuvanja voda, reka, šuma i biodiverziteta.

Dat je doprinos promociji manifestacije za obeležavanje «Dan Save» 2019. godine, ali i kroz doprinos na razvoju budućih ekoloških akcija  u školama, vrtićima, domaćinstvima i zajednici.

Sve aktivnosti su promovisane objavama na sajtu i društvenim mrežama. Odštampani promo materijali su deljeni po školama, vrtićima, na brodu i ulicama.

29. avgust 2019.

Dan Dunava „ Sanitarno ekološko društvo San Eko “
-Proslava Dana Dunava 2019-

Program pod nazivom «Mi hoćemo čiste reke i zelene šume«, imao je za cilj promociju znanja i veština za zaštitu životne sredine, očuvanje  reka i šuma i obeležavanje „Dana Dunava 2019“ za osnovce, srednjoškolce i predškolce u Rakovici.

2019. godine organizovane su  programske radionice „Dunav u duši“ na kojima su obrađene teme: potrebe za vodom, kako da štedimo vodu, značaj zaštite voda, značaj Dunava, ekosistemi i zaštićene vrste, kviz znanja i pripreme za javni nastup. Na radionicama su učestvovali učenici iz sledećih škola: Mašinske škole, OŠ „Branko Ćopić“, OŠ “Ivo Andrić“ i OŠ „Danilo Kiš“.

Dan Dunava „ Sanitarno ekološko društvo San Eko “       Dan Dunava „ Sanitarno ekološko društvo San Eko “

Značaj  radionica se može sagledati u jačanju veština polaznika i znanja o potrebi, uštedi i zaštiti voda, o rečnim ekosistemima, o zaštićenim  prirodnim dobrima, zaštićenim vrstama, pripremi za javni nastup. Grupe su sa radioničarima uvežbavale izvođenje ekoškolica – za predškolce iz uključenih vrsta. Svi su aktivno sarađivali, razmatrani su zahtevi i potrebe životne sredine. Radilo se na motivaciji za uključenje grupa u proces zaštite životne sredine u školi i zajednici.

 Promocija vrednosti i znanja: Dunav u duši 2019.godine, organizovana je 26.juna. Učesnici ove vožnje brodom su bili predškolci,učenici iz osnovnih škola, eko edukatori, roditelji, profesori, radioničari. Deca su dobila priliku da se voze brodom po reci druže i porazgovaraju o reci,o potrebi za očuvanje voda reka. Brod je postao slikovito mesto eko radionice, učenicima je ugrađena potreba za dalju brigu za vode i biodiversitet reke.

15. juna 2019. godine – centralna proslava Dana Dunava. Predstavnici su bili serednjoškolci, učenici Mašinske škole. Nagrađeni su dobili specijalnu vožnju čamcem za spasioce.

Dan Dunava „ Sanitarno ekološko društvo San Eko “

Predškolci sa opštine Rakovica -Deca iz vrtića «Duško Radović» i «Oraščić«. Program za ovu ciljnu grupu, ima za cilj promociju zaštite životne sredine i edukaciju najmlađih o važnosti zaštite i očuvanja  reka i šuma sa posebnom pažnjom prema reci Savi. Ključno za izvođenje radionica ekoškolica za predškolce je rad na razvoju znanja i veština kod osnovaca za eko edukatore.

Grupa obučenih osnovaca za „ekoedukatore“ je radila sa mentorima na pripremi potrebnih sredstva za izvođenje eko školica „Dunav u duši“. Eko edukatori su napravili plakate sa porukama, slike činioca ekosistema, čijim pojedinačnim spajanjem se dobija celina – ekosistema područja. Plakati su poslužili kao domonstraciono sredstvo tokom izvođenja eko radionica.

Sve aktivnosti su promovisane objavama na sajtu i društvenim mrežama. Odštampani promo materijali, su deljeni po školama, vrtićima, na brodu, ulicama.

26. avgust 2019.

-Proslava Dana Dunava 2019-
-Turistička Organizacija Bačka Palanka-

Turistička organizacija Bačka Palanka je i ove godine obeležila Međunarodni „Dan Dunava“ koji se tradicionalno održao 29. juna 2019. godine.

Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka       Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka

Kao i svake godine program je bio raznovrstan i namenjen prvenstveno deci koju je čekala dobra zabava i uživanje kroz edukativni rad i radionice, a čiji je cilj bio podizanje svesti o značaju Dunava kao najvećeg prirodnog bogatstva. Najmlađi učesnici su uživali u dečijoj predstavi, a zatim su se oprobali i u različitim disciplinama kroz „Igre bez granica“ gde su imali priliku da se takmiče u raznovrsnim igrama, istovremeno pokazujući svoje znanje, brzinu i umeće. Pored toga, kao i svake godine, svoju kreativnost i maštu u pisanju najlepših stihova o moćnoj reci Dunav su pokazali kroz pisanje kratkih pesmica i stihova pod nazivom „Dečja poezija o Dunavu“, a zatim su zajedno sa slikarima oslikavali reku Dunav na betonu kredama, zabavljali se kroz kreativne radionice, fotografisali se pored Dunava i nosili fotografiju kao uspomenu na „Dan Dunava“. Svi učesnici su dobili prigodne nagrade i poklone. Za sam kraj kao i svake godine najmlađi mališani su pravili papirne brodiće sa porukama i puštali ih niz Dunav.

Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka       Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka

Prijatelji manifestacije su bili: Narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Književni klub „Dis“, Dramski studio „Ars liberi“ i Bič bar Olimp iz Bačke Palanke.

Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka       Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka
Proslava Dana Dunava 2019 - Turistička Organizacija Bačka Palanka

23. аvgust 2019.

Prоslаvа Dаnа Dunаvа 2019
Dаn Dunаvа „ Srpskо rumunskо udružеnjе Rоsе lоvаčki i ribоlоvаčki klub “

Prоgrаm оbеlеžаvаnjа Меđunаrоdnоg Dаnа rеkе Dunаv 2019. pоd је rеlаizоvаn, kао i prеthоdnih gоdinа оd strаnе " Srpskо rumunskо udružеnjа Rоsе lоvаčki i ribоlоvаčki klub ", uz pоdršku Rеpubličkе dirеkciје zа vоdе Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе.

Dаn Dunаvа „ Srpskо rumunskо udružеnjе Rоsе lоvаčki i ribоlоvаčki klub “       Dаn Dunаvа „ Srpskо rumunskо udružеnjе Rоsе lоvаčki i ribоlоvаčki klub “

U оkviru mаnifеstаciје оrgаnizоvаnе su еdukаtivnе аktivnоsti zа dеcu, zаbаvni prоgrаm zа svе učеsnikе mаnifеstаciје kао i аkciја čišćеnjа оbаlе Dunаvа.

05.јulа 2019.gоdinе u Prаhоvu i Теkiјi оdržаnо je prеdаvаnjе zа mlаdе nа tеmu „Zаštitа bilјnоg i živоtinjskоg svеtа Dunаvа nа pоdručјu Đеrdаpа“. Nаkоn tоgа оdržаnо je umеtničkо tаkmičеnjе dеcе uzrаstа оd sеdаm dо čеtrnаеst gоdinа. Nајmlаđi učеsnici bili su аnimirаni sаstаvlјаnjеm pоdnih puzli sа mоtivimа živоtinjskоg svеtа Dunаvа. Cео skup biо је ukrаšеn bаlоnimа sа nаtpisоm „Dаn Dunаvа 2019“, а zа svu dеcu bilо је оbеzbеđеnо оsvеžеnjе.

Dаn Dunаvа „ Srpskо rumunskо udružеnjе Rоsе lоvаčki i ribоlоvаčki klub “

16. avgust 2019.

Proslava Dana Dunava 2019
-- Škola Plus Bela Crkva --

Već tradicionalno, Škola Plus implementira program edukacije dece i mladih u cilju podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i obeležavanja Dana Dunava.

Ove godine, akcenat je posebno stavljen na razvijanje ekološke svesti i izgrađivanja novog odnosa prema životnoj sredini, njenoj prirodnoj i društvenoj komponenti kao i na napuštanje dosadašnjeg nezainteresovanog pristupa zaštiti životne sredine.
Pre glave manifestacije realizovane su radionice u prostorijama Škole plus, na kojima su pored edukacije, pripremana vizuelna i eksponatska rešenja i napravljene makete tvrđava, kako na Dunava u Srbiji, tako i zamkove u gradovima kroz koja prolazi ova veličanstvena međunarodna reka.

Škola Plus Bela Crkva       Škola Plus Bela Crkva

Glavna manifestacija Dan Dunava 2019. godine je održana na samoj obali Dunava, a mnogobrojni mladi sa svojim roditeljima, profesorima, saradnicima i gostima su imali priliku da učestvuju u inovativnim i multimedijalnim sadržajima. Prva aktivnost bila je video projekcija sliva Dunava kroz Srbiju, a zatim je usledio kviz „Orijentiring na Dunavu“ koji je obuhvatio obilazak Labudovog okna, kroz edukativnu radionicu na terenu, a sve pod vođstvom učitelja iz Češke Stanislava Havela. Usledila je umetnička radionica, kreativni studio na otvorenom pod nazivom „Na lepom plavom Dunavu“ koju su vodile akademska slikarka Tereza Stamenković i umetnica iz Češke Alena Havlova.

Takođe je održana i radionica pod nazivom „Vršnjačka edukacija iz osnova prve pomoći“, koja je bila pokazna i praktična prezentacija Crvenog krsta i mladih volontera, a najmlađima je pružila osnove pružanja prve pomoći.

Škola Plus Bela Crkva       Škola Plus Bela Crkva

Na samom kraju uručene su diplome i nagrade iz svih oblasti, kako za najbolje takmičare, tako i za one koji su bili vredni, kreativni, najmlađi pa i za one koji su prvi put učestvovali u aktivnostima.

Kroz sve aktivnosti bila je uključena šira javnost kako bi se realizovao glavni cilj programa, a to je edukovanje i podizanje svesti građana o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i o racionalnoj upotrebi vodenih resursa. Manifestaciju su podržali brojni prijatelji: Opština Bela Crkva, Nacionalni savet češke nacionalne manjine, Crveni krst Bela Crkva, Češka beseda Kruščica, Colegiul national „Mircea Eliade“, Resita, Savez Srba u Rumuniji, Foto FLEŠ Bela Crkva i Radio Televizija Vojvodine RTV2.

13. avgust 2019.

Savska Regata „LIMAN “
"Liman“
-Proslava Dana reke Save 2019-

Ovogodišnja Savska rafting regata održana je veoma uspešno 28.07.2019. Dve polazne tačke veslača, jedna ispred kluba i druga iz Obrenovca susrele su se kod Ade međice i posle kraćeg odmora zajedno produžile na Veliko ratno ostrvo – Lido. Na samom ostrvu održane su dve edukacije, predavanja učesnicima regate, prisutnim građanima i kupačima.

Vodena služba spasavanja Srbuje koja je obezbeđivala regatu prikazala je načine spasavanja iz vode koje je privuklo veliki broj prisutnih kupača. Druga edukacija je zainteresovala presvega mladiće i devojke, a vršena je na kajacima i kanuima gde su se zainteresovani upoznali sa osnovnim načelima i tehnikama veslanja. Nakon obuke ovim mladim ljudima je ukazno na zagađenost priobalja i organizovano je čišćenje priobalnog dela obale reke. Svi učesnici su dobili poklon majice sa molbom da ih nose i prenesu svojim prijateljima poruku o očuvanju reke Save i njenog priobalja.

Više informacija možete videti na: http://liman-h2o.org/ .

12. avgust 2019.

Dan Dunava „ To Golubac “
-Proslava Dana Dunava 2019-

Turistička organizacija Golubac je organizovala niz aktivnosti kojima je obeležila Međunarodni Dan reke Dunav 2019. godine. Od 10. do 14. juna su održane power point prezentacije za učenike od 4. do 7. razreda OŠ "Branko Radičević" iz Golupca i OŠ "Veljko Dugošević" iz Braničeva i za učenike 1. i 2. godine gimnazije u Golupcu. 13. i 14. juna su posle redovne nastave održani prolećni sportski dani na terenima pored OŠ "Branko Radičević" iz Braničeva. Učenici su učestvovali u disciplinama trčanja u džakovima, skok u dalj iz mesta i natezanje konopca, a mlađi učenici su imali rekreativno igranje stonog tenisaUčesnicima je bio obezbeđen prevoz do udaljenih naselja, podeljeno je i osveženje i majice.

Dan Dunava „ Beo project “       Dan Dunava „ Beo project “

15. i 18. juna 2019. godine je organizovana slikarska kolonija u gradskom parku Golubac i na šetno-biciklističkoj stazi pored Dunava. Učesnicima je bio obezbeđen pribor za crtanje, osveženje, podeljene su majice i obezbeđen je prevoz do udaljenih naselja. Nakon slikarske kolonije postavljena je foto izložba na izložbenom izlogu objekta Narodne biblioteke "Veljko Dugošević" u Golupcu od 16. do 28. juna kako bi zainteresovani građani i turisti ocenjivali radove. Organizovano je čišćenje prostora između šetno-biciklističke staze i reke Dunav. Nabavljen je alat za čišćenje, džakovi i rukavice za sve zainteresovane građane koji su želeli da učestvuju u akciji.

Dan Dunava „ Beo project “       Dan Dunava „ Beo project “

28. juna je sprovedena svečana dodela nagrade za sportske i umetničke aktivnosti na terenu Jedriličarskog centra Golubac. Nakon dodele priznanja Beogradski streličarski klub je, uz saradnju aktivista KZM, TOG, SSOG i JKG, sproveo promociju novog sporta-streličarstvo, pod nazivom "Za lepši Dunav". Učesnicima je bio obezbeđen pribor za crtanje, osveženje, podeljene su im majice i obezbeđen je prevoz do udaljenih naselja. Organizovano je i čišćenje gradske marine od nanosa otpada, nabavljen je i alat za čišćenje, džakovi i rukavice za sve zainteresovane građane.

Dan Dunava “Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor“

29. juna je za članove projektnog tima opštine Golubac, radnike TOG, SSOG i zainteresovane građane, upriličen prigodni skup kojim je obeleženo obnavljanje rada Dunavske kancelarije "Danube Office East-Serbia/Golubac".

07. avgust 2019.

Dan Dunava “Nautički sportski klub Liman“
„NAUTIČKI SPORTSKI KLUB LIMAN“
-Proslava Dana Dunava 2019-

Četrnaesta Beogradska regata održana je, i ove godine, uz veliki broj učesnika kako u veslačkom tako i u nautičkom organizacionom delu. Veliki broj plovila je uzeo učešće od Starog Slankamena do Velikog ratnog ostrva. Ove godine zapažen broj učesnika je bio iz inostranstva, a najbolje organizovani su bili veslači iz Švajcarskog grada Bazela. Veslači, učesnici regate su koristili veslačke čamce, kajake, kanue i rafting čamce. Regatni čamci se pokreću isključivo uz pomoć vesala, a regata ima turističko rekreativni, edukativni i karnevalski karakter. Svi učesnici su dobili poklon majice sa molbom da ih nose i prenesu svojim prijateljima poruku o očuvanju reke Dunav i njenog priobalja. Na cilju je organizovan ručak i takmičarsko edukativni rekreativni program.

Dan Dunava “Nautički sportski klub Liman“

Ovogodišnja regata je dala akcenat pre svega na edukaciju mladih o zaštiti reke Dunav od zagađenja, a učesnici i gosti su bili uključeni u čišćenje priobalja i same reke Dunav. Deca iz Zemunskih osnovnih Škola sa njihovim nastavnicima su na samoj regati učestvovala u čišćenju i edukaciji zaštite vodotokova.

02. avgust 2019.

Dan Dunava “Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor“

„Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor“
-Proslava Dana Dunava 2019-

12., 13. i 14. jula 2019. godine održan je dvanaesti po redu Ekološko-muzički festival „Regeneracija Dunava“ u Bačkom Monoštoru.

Posetioci manifestacije imali su prilike da uživaju u mnogobrojnim sadržajima sa umetničkom i ekološkom tematikom, a sve u prelepom ambijentu Eko-rekreativnog centra. Akcenat na Specijalnom Rezervatu Prirode „Gornje Podunavlje” i UNESCO Rezervatu Biosfere „Bačko Podunavlje” kroz radionice, edukacije i izložbe imao je za cilj da podizanje svesti posetilaca i javnosti o značaju ovih zaštićenih prirodnih bogatstava.

Dan Dunava “Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor“

Prvog dana manifestacije organizovana je kreativna radionica „Gipsarizacija sa Kissom“ koju je vodio somborski umetnik Kristijan Kiss. Deca su bojadisala odlivke u gipsu u oblicima različitih životinja, uz prigodnu radionicu na temu zaštićenih životinjskih vrsta u našem okruženju.

Drugog dana, festival je započeo realizacijom aktivnosti sa migrantima iz Prihvatnog centra u Somboru, tokom koje su porodice sa decom posetile festival, učestvujući u radionicama sa slamom i u pripremi ručka. Organizovana je radionica za decu „Dunavska bojanka“ tokom koje su deca bojadisala majice sa motivom Podunavlja, a iste su im kasnije i poklonjene.

Dan Dunava “Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor“       Dan Dunava “Udruženje građana Podunav-Bački Monoštor“

Poslednjeg dana festivala, u saradnji sa WWF – Svetskom organizacijom za prirodu i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, organizovano je predstavljanje knjige o UNESCO Rezervatu Biosfere „Bačko Podunavlje“. Predstavljeni su i radovi studenata FON-a iz Beograda, na temu održivih biznisa u Rezervatu Biosfere. Dan je završen vožnjom brodićem Velikim Bačkim kanalom za sve prisutne. Tokom tri dana trajanja festivala priređen je i bogat muzički program.

Ovako bogat program festivala osmišljen je i realizovan od strane UG „Podunav“ Bački Monoštor, uz podršku Mesne zajednice Bački Monoštor, UG „Bodrog“ Bački Monoštor, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopprivrede – Republičke Direkcije za vode, Ministarstva životne sredine, Fondacije Ane i Vlade Divac, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Grada Sombora, WWF-Svetske organizacije za prirodu i Koka-Kola HBC Srbija.

30. jul 2019.

Dan Dunava “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “
“ Online performans Art, Onlineum – Online Museum“
-Proslava Dana Dunava 2019-

Program manifestacije ″Dan Dunava 2019″ u organizaciji udruženja ″Online performans Art, Onlineum – Online Museum″ uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode je održan 15. juna 2019. godine. Program manifestacije se ogledao u praktičnoj edukaciji o reci Dunav i ramsarskim područjima u Novom Sadu sa posetom Dino parku u Novom Sadu uz šetnju gradom i rekom. Kroz programske aktivnosti koje su se odvijale na licu mesta, deci je omogućeno da ostvare sasvim nova saznanja i iskustva vezana za reku i prirodnu sredinu uopšte sa kojom retko imaju susreta. Edukativni program je omogućio da se u praksi na licu mesta deca susretnu sa novim pojmovima.

Dan Dunava “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “

Program je doneo nove informacije i saznanja o reci Dunav, životnoj sredini, prirodi, biljnim i životinjskim vrstama i podstakao na razmišljanje o odnosu čoveka i prirode, njenoj vrednosti i zaštiti životne sredine.

Učenici su čuli mnoštvo informacija i kroz dijalog dolazili do sopstvenih zaključaka o pojavama u prirodi, ciklusima, prirodnim tokovima i uticajima, uz završnu priču o tome koje vrste i segmenti prirode su danas ugroženi i na koje načine. Sledeći segment radionice bio je obilazak glavnog trga, gde su se deca upoznala sa istorijom Novog Sada i Petrovaradina i njihovom istorijskom značaju. Poslednji segment programa bila je edukativna šetnja pored Dunava gde su učenici kroz predavanje i interakciju uz štampani foto materijal dobili nova saznanja o reci Dunav, njegovom značaju, gradovima i zemljama kroz koje prolazi, vrstama koje su u njemu zastupljene.

Dan Dunava “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “       Dan Dunava “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “

U manifestaciji je učestvovalo 28-oro dece i 5 roditelja i nastavnika. Kao sekundarna grupa bili su uključeni roditelji, ostala deca iz škole, lokalna zajednica, mediji i ostali zainteresovani građani Beograda kroz objave, najave manifestacije i prikaze radionice i događaja.

29. jul 2019.

Dan Dunava “Mladi istraživači Srbije“
MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE
-Dunavski Umetnik 2019-

Mladi istraživači Srbije (MIS) su prvi put ove godine konkurisali za „Raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije“.

Dan Dunava “Mladi istraživači Srbije“

Program pod nazivom „Dunavski umetnik – nagradni konkurs za mlade uzrasta od 6 do 16 godina“je imao sledeće ciljeve:
- Sprovesti informativnu kampanju usmerenu na osnovne škole na slivu Dunava u Srbiji, ohrabriti i podržati škole i druge organizacije za prijavu na konkurs koji sprovode MIS u saradnji sa GWP-CEE „Danube Art Master“ (pri International Commission for the Protection of the Danube River), dati logističku podršku pobedničkim grupama za učešće na Centralnoj proslavi Dana Dunava u Beogradu.

Unazad 8 godina MIS revnosno koordiniraju konkurs u Srbiji i tim povodom sarađuju sa Republičkom Direkcijom za vode u smislu komunikacije sa ICPDR-om i u vezi sa proslavom Dana Dunava u Srbiji. Predstavnici Direkcije učestvovali su i na savetodavan način u žiriranju radova.

Dan Dunava “Mladi istraživači Srbije“       Dan Dunava “Mladi istraživači Srbije“

Na konkurs „Dunavski umetnik“ sa temom „Mi volimo Dunav“ MIS su primili ukupno 41 prijavu i preko 60 radova iz više gradova u Srbiji.

Mladi istraživači Srbije tradicionalno učestvuju na proslavi Dana Dunava na način što predstave rezultate nacionalnog nivoa takmičenja na konkursu „Dunavski umetnik“. Učešće Dunavskih umetnika na Centralnoj proslavi Dana Dunava deo je nagrade (uz prikladne poklone), a prilika je i za dodelu diploma i javno priznanje pobednicima. U programu Centralne manifestacije proslave Dana Dunava u Srbiji, „Dunavski umetnici“ autori najboljih poema su prezentovali svoja dela. Tom prilikom su dodeljene nagrade pobednicima kategorijama umetnički rad, video i pesma/poema. Svi učesnici su dobili diplome, nastavnici zahvalnice i škole specijalne pohvalnice.

26. jul 2019.

Dan Save „ Mladi istraživači Srbije “

Mladi istraživači Srbije
- Proslava Dana reke Save 2019-

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2019. pod nazivom ″Parlament mladih – inicijativa srednjih škola na slivu Save″, nastavak je aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane od strane Mladih istraživača Srbije (MIS), uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dan Save „ Mladi istraživači Srbije “       Dan Save „ Mladi istraživači Srbije “

Program je imao sledeće ciljeve:
-Sprovođenje informativne kampanje usmerene na srednje škole na slivu reke Save u Srbiji; Podršku školama za prijavu na konkurs koji sprovodi „Parlament mladih za reku Savu“ (pri International Sava River Basin Commission); Davanje logističke podrške izabranim školama iz Srbije za učešće na ″8th Meeting of the Youth Parliament of the Sava River Basin″ u Tuhelju/Kumrovecu.
-Inicijativa ″Parlamenta mladih″: kroz inicijativu Parlamenta mladih, teži se da se upotpuni stvaranje Savskog Saveta za vode i time podiže svest među mlađom populacijom. Parlament mladih okuplja do 60 mladih ljudi, između 15-18 godina, svake godine iz srednjih škola u zemljama sliva reke Save, a inicijativu za njegovo osnivanje je pokrenula Savska komisija.
-Specifični cilj Parlamenta mladih je da se mladi upoznaju sa integrisanim planiranjem, regulacijom, korišćenjem i zaštitom vodnih resursa na nivou sliva, te da se omogući diskusija o trenutnim i budućim prioritetima u pogledu korišćenja i zaštite vodnih resursa i razumevanje njihove vizije mogućih rešenja.

Dan Save „ Mladi istraživači Srbije “       Dan Save „ Mladi istraživači Srbije “

Program je imao sledeće ciljeve:

Srbiju su predstavljali učenici i nastavnici škola: Gimnazija ″Crnjanski″ i Gimnazija ″Partijarh Pavle″ koje su sa još 6 škola iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine učestvovali u ″8. Parlamentu mladih″ u Hrvatskoj, povodom Dana Save.

Nagrade i promocija postignuća srednjoškolaca kroz ″Parlament mladih″, susret timova koji su predstavljali Srbiju, aktivista i koordinatora MIS-a, organizovan je krajem školske godine u prostorijama MIS-a. Tom prilikom izvedena je usmena evaluacija programa, a dodeljene su i nagrade svim učesnicima.

24. jul 2019.

Dan Save „ Teatar Projekat Objektivna Drama – POD Teatar “
POD Teatar
- Proslava Dana reke Save 2019-

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2019. godine pod nazivom „SAVSKA GERILA“, nastavak je aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane od strane ″POD Teatra", uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Najmlađi učesnici, prošli su kroz dinamične dramske radionice u kojima su se upoznali sa rekom Savom njenim izvorištem, tokom, zemljama kroz koje prolazi, sa značajem vode uopšte za žive eko sisteme i postavili problemsku situaciju: porast zagađenosti i teškoće i rizike koji se zbog toga javljaju. Akcija je bila zajednička i sastojala se u spašavanju od svih mogućih posledica zagađenja koje su prezentovane kroz poetičan lik jednog neznalice ″čiča Čađavog″ koji živi na reci Savi, na đubrištu, i brani svoj način življenja i suprostavlja ga našem i dečijem.

Osim toga sprovedena je i radionica ″Bilo jednom...″, u kojoj su se kroz likove starih, baka Savke i deda Save, deca vratila u prošlo vreme, počevši od života na selu pored reke Save, običaja setve i poštovanja vode i zemlje, do jednog ″pravog pijačnog dana″ gde su sa svojim proizvodima učestvovala na Savskoj pijaci,razmeni i ribarenju.

Jedna od radionica je sprovedena sa osnovcima sa Voždovca, a sa decom je isproblematizovana situacija, i uvedena podela na ″dobre″ i ″loše″ pristupe i postupanje sa vodnim resursima. Time su deca zaintrigirana oko tema kao što su argumentovan razgovor, korišćenje znanja kao instrumenta kvalitetnog, humanog življenja, uljudnost u ponašanju, značaj stručnosti , pravovremenih akcija, zagovaranja i zajedničkog delovanja.

Sve teme obrađivane su u formi male pozorišne predstave, zapravo odigrane situacije na zadatu temu ali uz direktno učešće dece. Akcenat je stavljen na podsticanje dece da aktivno učestvuju u očuvanju životne okoline, i to kroz teoriju akciju i kreaciju.

Mr Zoran Đukić je pripremio i realizovao predavanje: Politika EU u oblasti klime, sedmi akcioni program EU zaživotnu sredinu, stresori životne sredine i mere za prilagođavanje klimatskim promenama na lokalnom nivou koje bilo prilagođeno uzrastu i vrsti publike.

Aktivnosti projekta omogućile su da se ispuni i njegov osnovni cilj, a to je - delovanje na jačanje svesti pre svega dece, mladih,građana - o značaju očuvanja vodnih resursa,pre svega reke Save. Uticajem na najmlađe, utiče se i na formiranje ekološki svesnih generacija koje tek ulaze u obrazovni sistem i koji mogu odigrati veoma bitnu ulogu vršnjačkih edukatora svoje sredine.

17. jul 2019.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“
“Turistička Organizacija Veliko Gradište“
-Proslava Dana Dunava 2019-

Dan Dunava u Velikom Gradištu je i ove godine obeležen na veoma zanimljiv način uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Niz programa koji su prilagođeni ovoj manifestaciji, uključio je veliki broj učesnika, pre svega predškolarce, učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, profesore, udruženja građana, sportiste, građane i turiste. Svi programi bilu su posvećeni glavnom cilju: da se shvati značaj reke Dunav , reke na čijoj obali živimo.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

I ove godine od početaka maja, a zaključno sa 29. junom 2019. godine Dan Dunava je obeležen raznima aktivnostima: ekološkom akcijom čišćenja reke Dunav, raznim predavanjima, radionicama, a sve je završeno akcijom sađenja egzotičnih vrsta u gradskom parku u čemu su učestvovala deca Velikog Gradišta. Dva stabla koja su mališani zasadili nazvana su ″Dunavko″ i ″Vodenko″.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“       Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

Udruženje žena iz opštine Veliko Gradište organizovalo je izložbu starih predmeta i nacionalne kuhinje koja je bila propraćena kulturno – umetničkim programom, a uz podršku humanitarnih organizacija realizovane su i radionice za decu sa teškoćama u razvoju.

Dan Dunava “TO Veliko Gradište“       Dan Dunava “TO Veliko Gradište“

Velika završnica Dana Dunava obeležena je 29. juna 2019. godine nizom događaja: dramskom radionicom za decu, sportskim igrama, a za kraj su dodeljene i nagrade najuspešnijim učesnicima. Dan Dunava je i ove godine ispunio očekivanja i cilj podizanje nivoa ekološke svesti građana, i edukaciju i podizanje svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reke Dunav.

16. jul 2019.

DAN DUNAVA “EKOLOŠKI POKRET ĆUPRIJA“

“Ekološki pokret Ćuprija“
-Proslava Dana Dunava 2019-


Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

Ekološki pokret Ćuprija je 22. juna 2019. godine održao manifestaciju ″Morava je moje more″ kojom se u Ćupriji obeležava Međunarodni Dan reke Dunav, uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

Prema planu održane su radionice, takmičenja, ekološki kviz i pozorišna predstava. Cilj manifestacije je ostvaren, a to je šire upoznavanje stanovništva, a naročito dece i omladine sa značajem i važnošću očuvanja voda i vodnih resursa i to kroz pozorišnu predstavu Čuvari prirode u okviru prvog ekološkog kviza koji je organizovan za učenike osnovnih škola iz Ćuprije.

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

U aktivnostima je učestvovalo oko 120-toro dece, a u okviru kviza je bilo angažovano 18 učenika koji su inače posebno zainteresovani za nastavu biologije, geografije kao i za ekologiju. Poseban doprinos održavanju manifestacije dali su: biblioteka ”Dušan Matić”, JKP Ravno 2014, Zavičajni klub likovnih umetnika, plesni klub Dens kru kao i pojedinci, profesori i nastavnici osnovnih škola koji su pripremali učenike za ekološki kviz.

Dan Dunava “Ekološki pokret Ćuprija“

Narodni muzej ”Horreum margi” Ćuprija i Udruženje mladih Ćuprija imali su svoje tradicionalne radionice, a njihovi volonteri su pomagali u tehničkoj organizaciji manifestacije. Ceo događaj je medijski propraćen.

15. jul 2019.

Dan Save „ Beogradski ekološki centar “

Beogradski ekološki centar
- Proslava Dana reke Save 2019-

Manifestacija pod nazivom ″SAVA 2019″u organizaciji Beogradskog ekološkog centra, organizacije za radne, istraživačke i obrazovne aktivnosti uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, se sastojala od sledećeg programa:

Dan Save „ Beogradski ekološki centar “       Dan Save „ Beogradski ekološki centar “
 • Ekološko pešačke ture: javni čas uz šetnju Savskom promenadom
 • Kreativne tematske radionice:
  • Likovna radionica- ispisivanje poruka i crteža na temu Dana reke Save, izrada i sastavljanje slagalica na temu Savski mostovi - Radioničari Beogradskog ekološkog centra,
  • Zaštićene biljne i životinjske vrste u vodama – medijator Beogradskog ekološkog centra. Brod ″KEJ″. Učenici Brodarske škole su priredili performans: instrumentalno i solo pevanje i recitovanje pesme.
  • Takmičenje u selfiju; fotografisanje sa broda
  • Foto sa broda, mostovi, prepoznavanje objekta, čamaca i brodova.Savska promenada i vožnja brodom ″KEJ″
  • Poseta Muzeju nauke i tehnike uz posebne, stručne vodiče.
  • Poseta Muzeju medicinske opreme
  • Prikazivanje dokumentarnog filma u kojem dr Masaru Emoto pokazuje kako različite misli i muzika različito utiču na strukturu vode u Domu omladine u Beogradu
  • Održavanje kviza - Moja Sava kao evaluacija javnih časova raealizovanih na Savskoj promenadi i brodu u Domu omladine u Beogradu
  • Uručivanje nagrada i pohvala za angažovanje mladih u programu – urađeno je anketiranje i evaluacija programa u Domu omladine u Beogradu
Dan Save „ Beogradski ekološki centar “       Dan Save „ Beogradski ekološki centar “

Učešće mladih u konkretnim akcijama, stvaranje ekeološki svesnog građanina, informisanje mladih o vodnim resursima i načinima zaštite, o međunarodnom značaju reke Save i o neophodnosti zaštite reke Save. Izborom kratkih, informativnih, atraktivnih i kreativnih priloga obezbeđena je pažnja i angažovanje učesnika i korisnika programa.

Dan Save „ Beogradski ekološki centar “       Dan Save „ Beogradski ekološki centar “

Svrha programa je ispunjena, a ogledala se u edukaciji i podizanju svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reke Save za grad Beograd i njeno očuvanje.

12. jul 2019.

DAN DUNAVA “BEO PROJECT“

- Proslava Dana Dunava 2019 -

Proslava Međunarodnog Dana reke Dunav 2019. godine je realizovana tokom juna od strane "Beo projecta ", uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Program manifestacije je zamišljen kao Ekološki edukativni triatlon za decu kroz koji su se deca upoznala sa gradom sa reke Dunav, samom rekom Dunav, njenim značajem, ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja u današnjem društvu.

Proslava Dana Dunava 2019       Proslava Dana Dunava 2019

Program je osmišljen kao virtuelno putovanje kroz prostor i vreme, povezan sa istorijom i arhitekturom grada i obogaćen ekološkim sadržajem koji je dopunio program posvećen reci Dunav, informacijama i zanimljivostima o ovom bogatom vodnom resursu. Programske aktivnosti podrazumevale su vožnju brodom rekom Dunav u toku koje se na licu mesta u okviru dva interaktivna predavanja, radionice i jedne umetničke radionice deca upoznala sa rekom i gradom i aktivno učestvovala u diskusiji o reci Dunav, ekologiji i životnoj sredini, gradu Beogradu, njegovoj arhitekturi, urbanizmu, odnosu zelenih i izgrađenih površina, značaju položaja na reci Dunav.

Svrha programa ogledala se u podizanju svesti učenika o važnosti reke Dunav za grad Beograd i njenog očuvanja kroz ekologiju. Sprovedena je i promocija zaštite životne sredine kroz triatlon kao ekološku akciju koja uvezuje turu upoznavanja grada sa vode, predavanje-radionica o arhitekturi i položaju Beograda na Dunavu, predavanje-radionica o reci Dunav, ekologiji i zaštiti životne sredine i umetničku radionicu namenjenu deci.

Proslava Dana Dunava 2019       Proslava Dana Dunava 2019

Primarna ciljna grupa programa bila su deca i mladi iz osnovnih i srednjih škola. Na manifestaciji "Dan Dunava" pored članova udruženja učestvovalo je 55 učenika više beogradskih srednjih škola. Učenici su bili u pratnji nastavnika. Sekundarna ciljna grupa/krajnji korisnici programa bili su lokalna zajednica, kao i najšira javnost- građani i mediji.

Učenici se u školi u maloj meri susreću sa tematikom koja je bila predmet projekta i oni, kao i nastavnici su izrazili veliku zahvalnost i zadovoljstvo što su bili uprilici da učestvuju u ovom programu. Teme i sadržaj su bili prilagođeni uzrastu učenika. Kroz aktivno učestvovanje, sagledavanje praktičnih i konkretnih primera u toku vožnje i rekapitulacijom i individulanim angažovanjem učenika kroz umetničku radionicu, u opštoj meri dolazi do podizanja svesti dece o aktuelnim problemima i pitanjima grada, reke i životne sredine kroz podsticaj i njihovu ličnu inicijativu da aktivno kroz individualno zalaganje među vršnjacima učestvuju u očuvanju reke Dunav i životne sredine u Beogradu.

11. jul 2019.

DAN SAVE “UDRUŽENjE GRAĐANA DETE – ZAŠTITNIK PLANETE“

Udruženje građana Dete – zaštitnik planete
– Proslava Dana reke Save 2019 –

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2019. godine je nastavak aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane proteklih godina uz podršku Republičke direkcije za vode - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dan Save “Udruženje građana Dete – zaštitnik planete“        Dan Save “Udruženje građana Dete – zaštitnik planete“

Udruženja građana ''Dete-zaštitnik planete'' realizovalo je radionice tokom radne nedelje koja je prethodila Danu reke Save i to od 27. maja do 30. maja 2019. godine u vrtiću ''Duško Radović'' u Beogradu (PU Rakovica). U ta četiri dana , u 8 radionica je učestvovalo 205 dolazeće dece raspoređene u grupe. Za vreme radionica deca su razgovarala o rekama, kako nastaju i kako izgledaju u gornjem toku, a kako u donjem.

Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “

Centralana manifestacija održana je u dvorištu vrtića ''Duško Radović'' 31.05.2019. godine u Beogradu. Ovaj događaj je realizovan u formi radionica zabavnog karaktera, sa istaknutim timskim radom.

Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “        Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “

Oko 250 dolazeće dece su podeljena u više manjih grupa sa po jednim vaspitačem. Edukator je objasnio kako će svaka grupa od aluminijumske folije napraviti svoj deo rečnog korita, a zatim će delove spojiti, a grupe će potom uraditi svaka svoj zadatak koji su na početku izvukli. Zadaci su bili ispisani na ''zlatnim ribicama'' od kartona i podrazumevali su: izgradnju mosta preko reke, raspoređivanje kamenčića i grančica, puštanje brodića, raspoređivanje školjki, raspoređivanje gumenih i plastičnih životinja stanovnika rečnog ekosistema. Kada je završeno pravljenje rečnog korita i izvršeni zadaci, puštena je voda i dobijena je ''reka''.

Dan Save “ Udruženje građana Dete – zaštitnik planete “

U okviru segmenta uključivanja šire javnosti u manifestaciju ''Dan Save'' organizovan je konkurs ''Moja reka''. Na konkurs se odazvao veliki broj škola, vrtića i roditelja iz raznih gradova Srbije. Proglašenje pobednika je bilo na Dan reke Save 01.06.2019. godine. Dodeljene su i prigodne nagrade, kao i jedna specijalna nagrada koja nije bila predviđena konkursom. Nju su osvojili učenici specijalnih odeljenja za školovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Uz nagrade su uručene i diplome.

Sve aktivnosti su promovisane su brojnim objavama na društvenim mrežama i objavom na sajtu udruženja.

10. jul 2019.

DAN SAVE "BEO PROJECT“

"Beo Project“
- Proslava Dana reke Save 2019 -

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save u organizaciji Beo Projecta, koji je održan 8. juna 2019. godine uz podršku Republičke direkcije za vode - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zamišljen je kao Ekološki edukativni triatlon za decu kroz koji su se deca upoznala sa gradom sa reke Save, samom rekom Savom i njenim značajem, ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja u današnjem društvu. Program je podrazumevao vožnju brodom rekom Savom u toku koje su se na licu mesta, u okviru dva interaktivna predavanja-radionice i jedne umetničke radionice, deca upoznala sa rekom i gradom i aktivno učestvovala u diskusiji o reci Savi, ekologiji i, urbanizmu, odnosu zelenih i izgrađenih površina i značaju položaja na reci Savi.

Dan Save Beo Project        Dan Save Beo Project

Svrha programa se ogledala u edukaciji i podizanju svesti učenika i najmlađih građana o važnosti reke Save za grad Beograd i njenog očuvanja kroz ekologiju. Sprovedena je i promocija zaštite životne sredine kroz triatlon, kao ekološku akciju koja uvezuje turu upoznavanja grada sa vode, šetnju priobaljem, predavanje o arhitekturi i položaju Beograda na reci Savi, ekologiji i zaštiti životne sredine i umetničku radionicu namenjenu decu.

Dan Save

Aktivnosti su realizovane kroz dva dela u toku kojih su sprovedene radionice: šetnja priobaljem i vožnja brodom rekom Savom. Šetnja se odvijala obalom reke Save u delu pristaništa uz interakciju dece i razgovore o odnosu grada i reke, interktivnim predavanjima o arhitekturi i ekologiji i kviz pitanjima kroz koji su proverena nova znanja uz podsticaj samostalnih zaključaka. Vožnja brodom je otpočela sa Savskog pristaništa. U toku vožnje brodom realizovane su radionice koje su u vezi sa predavanjima o arhitekturi i ekologiji, glavna umenička radionica, kao i dodatne aktivnosti.

Na manifestaciji "Dan Save" pored udruženja, zainteresovanih mladih i građana učestvovali su učenici koji su bili primarna ciljna grupa. Bilo je prisutno 46 dece u pratnji petoro nastavnika i roditelja. Učenici se u školi u maloj meri susreću sa tematikom koja je bila predmet projekta i oni, kao i nastavnici su izrazili veliku zahvalnost i zadovoljstvo što su bili u prilici da učestvuju u ovom programu, gde su učenici uz aktivno učešće i kreativni rad ostvarili interesovanja za značaj vode i reke Save. Učenici su u retkoj prilici da borave na samoj reci Savi, interaktivno su učestvovali u svim segmentima programa i bliže se upoznali sa rekom Savom, arhitekturom i urbanizmom, ekologijom i umetnosti na samom licu mesta.

Dan Save Beo Project        Dan Save Beo Project

Kroz aktivno u čestvovanje u šetnji i predavanjima-radionicama, sagledavanjem praktičnih i konkretnih primera u toku vožnje i rekapitulacijom i individualnim angažovanjem dece kroz umetničku radionicu, u opštoj meri dolazi do podizanja svesti dece o aktuelnim problemima i pitanjima grada, reke i životne sredine uz podsticaj i njihovu ličnu inicijativu da aktivno kroz individualno zalaganje među vršnjacima učestvuju u očuvanju reke Save i životne sredine u Beogradu.

09. jul 2019.

DAN SAVE „ ONLINE PERFORMANS ART, ONLIEUM-ONLINE MUSEUM “

Online performans Art, Onlieum-Online Museum
- Proslava Dana reke Save 2019-

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2019. godine pod nazivom „Savska Šetalica“,  nastavak je aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane proteklih godina od strane Udruženja "Online performans Art, Onlieum-Online Museum", uz podršku Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Program manifestacije, koji se održao 4. juna 2019. godine, se ogledao u edukativnim aktivnostima o reci Savi i odnosu reke i grada, značaju reke za grad i čoveka sagledano kroz razvoj naselja i kontekst arhitekture, urbanizma i bogate istorije starog Beograda.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum       Online performans Art, Onlieum-Online Museum

"Savska šetalica"obuhvatala je interaktivne radionice sa mladima o značaju očuvanja vodnih resursa i Sliva reke Save koji je veoma značajan zbog svoje izvanredne raznovrsnosti krajolika i biodiverziteta uz grupnu šetnju duž Savske promenade i savskog pristaništa čime se podstiču zdravi stilovi života. Šetnja se nastavila ka Kalemegdanskoj tvrđavi odakle se vidi prelepa panorama grada i pruža pogled na ušće Save u Dunav. Šetnja Beogradskom tvrđavom omogućila je učesnicima ne samo nastavak priče o Savi, Dunavu i vodnim resursima, već i spoznaju bogate istorije kojoj su svedočile i naše reke. Učesnici su kroz edukaciju imali priliku da obiđu muzej Kula Nebojša, Rimski bunar i Sahat kulu. Takođe, učesnici su imali priliku da čuju o kulturno istorijskim momentima značajnim za grad Beograd, kao i informacije o mostovima koji se nalaze na tom potezu.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum

Programske aktivnosti su podrazumevale aktivno učešće svih aktera pri obrađivanju zadatih tema  o zaštiti vodnih resursa, čime se podstiče novi, zanimljiv i kreativan pristup procesu razvoja ekološke svesti kao i podizanja nivoa znanja o vodnim resursima i reci Savi i značaju reke za naselje i čoveka.

Program je nastojao da donese nove informacije i saznanja o reci Savi, životnoj sredini, prirodi i podstakne na razmišljanja o odnosu čoveka i prirode, njenoj vrednosti i zaštiti životne sredine. Učenici, iako se kroz nastavu u teoretskom smislu susreću sa prirodom i životnom sredinom, retko kada imaju priliku da znanje provere na licu mesta. Program je kroz šetnju pored reke i boravak na Beogradskoj tvrđavi sa posetama najznačajnim objektima uz edukaciju, omogućio da se u praksi na licu mesta susretnu sa pojmovima koji su im daleki iz školskih klupa.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum       Online performans Art, Onlieum-Online Museum

Aktivnosti programa omogućile su da se ispuni i osnovni cilj programa a to je  - delovanje na jačanje svesti pre svega mladih-  o značaju očuvanja vodnih resursa,pre svega reke Save. Primarna ciljna grupa manifestacije bilu su učenici srednjih škola. U manifestaciji je učestvovalo 20 učenika Srednje brodarske škole, u pratnji dvoje profesora. Kao sekunadrna grupa bili su uključeni roditelji kao i ostala deca iz škole, lokalna zajednica, mediji i ostali zainteresovani građani Beograda. Kroz "Savsku šetalicu" i pozitivnu atmosferu prenesena je jasna ekološka poruka na šire ciljne grupe –građana, pri čemu se postigao postavljeni cilj podizanja nivoa ekološke svesti.

07. jul 2019.

POČELO ČETVRTO ZAJEDNIČKO ISTRAŽIVANjE REKE DUNAV U SRBIJI

U fokusu ovogodišnje kampanje Dana Dunava 2019 jeste četvrto po redu Zajedničko istraživanje reke Dunav https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey , još jedna aktivnost Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav kojom na nacionalnom nivou koordinira Republička direkcija za vode. Osnovni cilj ovog međunarodnog istraživanja je prikupljanje poredivih podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom slivu Dunava kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. Istraživanje se vrši svake šeste godine, počelo je 29-og juna na međunarodnom nivou, a prve rezultate ovogodišnjeg možemo očekivati u oktobru. U Republici Srbiji istraživanje će sprovesti oko 40 stručnjaka iz više institucija: Institut za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'' Univerziteta u Beogradu, Institut za javno zdravlje ''Dr.Milan Jovanović Batut'', Institut za vodoprivredu ''Jaroslav Černi'', Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Departman za biologiju i ekologiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu, Institut za biologiju PMF-a Univerziteta u Kragujevcu, Departman za biologiju PMF-a Univerziteta u Nišu i Agencija za zaštitu životne sredine koje čine nacionalni tim . Istraživački nacionalni tim je 1.jula zvanično počeo sa prikuljanjem uzoraka. Uzorci su prikupljeni na zajedničkoj lokaciji sa Rumunijom, nizvodno od Đerdapa. Preko 70 različitih uzoraka i subuzoraka je uzeto (makrozoobentos, mekušci, fitobentos, fitoplankton, zooplankton, makrofite, dnk analize, hemijske analize vode i sedimenata, mikroplastika), a postavnjene su i mreže za sakupljanje rakova( LiNi zamke) na dva lokaliteta- Dunavu i Timoku.

25. jun 2019.

Poziv za javne konsultacije za ESMP za projekat zaštite od poplava u Sremskoj Mitrovici

Poziv - srpski

Poziv - engleski

24. jun 2019.

PLAN ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA za izgradnju objekta za skladištenje mobilne opreme za odbranu od poplava , plato ispred skladišta i postojeće radionice, pristupna saobraćajnica i drenažni sistem , na građevinskoj parceli 8707 K.O. Sremska Mitrovica i Rekonstrukciju keja u Sremskoj Mitrovici od km 124+520 do km 125+577 i ugradnju mobilne opreme za odbranu od poplava

PLAN ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA

SREMSKA MITROVICA EMP DRAFT engleska verzija

17. jun 2019.

ODRŽANA CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA NA ZEMUNSKOM KEJU

U zemljama podunavskog regiona, već šesnaestu godinu za redom obeležava se svakog 29. juna Međunarodni Dan reke Dunav, ustanovljen od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Čini je 14 zemalja i Evropska Unija, potpisnice konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke, najveće evropske reke na čijem slivu živi preko 80 miliona ljudi, a u Srbiji protiče dužinom od 588 kilometara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode je u poslednjih šesnaest godina ostvarila partnerstvo sa preko 350 institucija vladinog, organizacija nevladinog i privatnog sektora, sa ciljem da poruka o važnosti očuvanja i zaštite Dunavskog basena u Srbiji stigne do svagog stanovnika.

Beograd je jedan od 4 glavna grada u Evropi koji leži na obali reke Dunav i kao takav nosi epitet da se u njemu organizuje Centralna proslava Dana Dunava na nacionalnom nivou. Ovogodišnju kampanju ''Aktivni za sigurniji Dunav'' smo započeli 1.juna obeležavanjem Međunarodnog dana reke Save, trajaće tokom čitavog leta paralelno u više gradova Srbije, a Gradska Opština Zemun je pored Republičke direkcije za vode, tradicionalno bila domaćin Centralne proslave Dana Dunava. Mnogobrojnim edukativno-interaktivnim radionicama za decu i odrasle, pokaznim vežbama, predavanjima, izložbom i bogatim muzičkim programom pripremljenim od strane EU info centra, JVP „Vode Vojvodine“, Nautičkog kluba „Liman“ iz Zemuna, WWF-a /svetski fond za zaštitu divljih životinja, Mladih istraživača Srbije, Produženog boravka „ Mladi akademac“, Sokoline Art, Sanitarno ekološkog društva „San eko“, JKP Zelenila Beograd, Fakulteta za primenjenu ekologiju-FUTURA, Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Instituta za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'', Muzičke škole ''Kosta Manojlović'', baletskog studia ''Baletino'', plesnog kluba ''Latino dens'' kao i brojnih volontera, u subotu 15. juna na Zemunskom keju (kod restorana Venecija) održana je prava rođendanska proslava veličanstvene reke Dunav.

Međunarodni konkurs ''Dunavski umetnik'' je ustanovljen i aktivnost je Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i NVO Globalnog partnerstva za vode za Centralnu i Istočnu Evropu.Čini ga više kategorija: umetnički rad, kratak video, pesma, poema i performans, a pravo učešća imaju deca uzrasta od 6-18 godina. Kao i predhodnih i ove godine su na Centralnoj proslavi dodeljene nagrade pobednicima međunarodnog konkursa „Dunavski Umetnik 2019“ na nacionalnom nivou, koju sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije. Dunavsko tkanje je ime pobedničkog rada grupe učenika OŠ ''Stefan Nemanja'' iz Niša, koje će predstavljati Srbiju za krunu Dunavskog umetnika 2019. Imena dobitnika nagrada možete videti na sajtu Mladih istraživača Srbije http://www.mis.org.rs.

U fokusu ovogodišnje kampanje jeste četvrto po redu Zajedničko istraživanje Dunava https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey, još jedna aktivnost Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav kojom na nacionalnom nivou koordinira Republička direkcija za vode. Osnovni cilj ovog međunarodnog istraživanja je prikupljanje poredivih podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom toku reke Dunav kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. Istraživanje se vrši svake četvrte godine, počinje 29-og juna na međunarodnom nivou, a prve rezultate ovogodišnjeg možemo očekivati u oktobru. U Republici Srbiji istraživanja će sprovesti stručnjaci 40 institucija koje čine tim na čelu sa Institutom za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'' Univerziteta u Beogradu http://www.ibiss.bg.ac.rs.

Slike možete videti u galeriji

12. jun 2019.

CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA 2019

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Gradskom Opštinom Zemun, EU info centrom, JVP „Vode Vojvodine“, Nautičkim klubom „Liman“, WWF- svetskim fondom za zaštitu divljih životinja, Mladim istraživačima Srbije, Produženim boravkom „ Mladi akademac“, Sokolina Art, Sanitarno ekološkim društvom „San eko“, JKP Gradskim zelenilom, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i brojnim volonterima organizuje, kao i svake godine, u subotu 15. juna na Zemunskom keju (kod restorana Venecija) centralnu proslavu Dana Dunava.

Proslava Dana Dunava pokrenuta je pre 15 godina. Cilj ove manifestacije je podizanje svesti o neophodnosti očuvanja Dunava kao jedne od najlepših evropskih reka, isticanja značaja Dunava za ljude koji žive u njegovom slivu, a i istovremeno je i apel na racionalniju upotrebu vodnih resursa.

Na platou kod restorana Venecija biće postavljena instalacija „Sačuvajmo Dunav“. Najmlađi će moći da učestvuju u brojnim zanimljivim aktivnostima, edukativno-zabavnog karaktera, koje imaju za cilj edukaciju o zaštiti životne sredine, prirodi i naravno reci Dunav u čijem slivu se nalazi čak 92 odsto teritorije naše zemlje. Takođe, biće dodeljene nagrade pobednicima nacionalnog takmičenja „Dunavski Umetnik“ koji organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije. Takmičenje Dunavski umetnik ima više kategorija: umetnički rad, kratak video, pesma, poema i performans.

Međunardni Dan Dunava obeležava se u 14 evropskih zemalja potpisnica Međunarodne konvecije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav, najveće evropske reke na čijem slivu živi 80 miliona ljudi.

Ovom prilikom vas pozivamo da se pridružite Centralnoj proslavi Dana Dunava 2019 koja će se održati u subotu, 15. juna 2019. godine u periodu od 10,00 do 12,30 na Zemunskom keju.

Agenda

10. jun 2019.

SARADNjA U OBLASTI VODA IZMEĐU SRBIJE I RUMUNIJE

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama su potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i rumunski ministar voda i šuma Joan Denes. Sporazum je potpisan dana 05.06. 2019 godine u Bukureštu.

Više na:

http://www.minpolj.gov.rs/bolja-kontrola-i-upravljanje-vodotokovima-zahvaljujuci-saradnji-srbije-i-rumunije/

6. jun 2019.

Parlament mladih 2019 je održan 31. maja i 1. juna 2019.godine u pograničnom području Slovenije i Hrvatske na reci Sutli (Kumrovec, Vonarje, Kozjanski park)..

Sve je proteklo uz vrlo aktivno učešće od strane svih učesnika-učenika, njihovih mentora i moderatora, u izuzetno dobrom raspoloženju.Više na:
https://www.savacommission.org/index.php?filterId=10&idevent=410&l=sr&page=event_detail&subFilterId=29
http://sava-youthparliament.com/photo/8-sastanak-parlamenta-mladih-sa-sliva-rijeke-save/

31. maj 2019.

DAN REKE SAVE – 1. JUN

Međunarodni Dan Save obeležava se 01. juna svake godine. Jedan od događaja ovim povodom je i Parlament mladih sliva reke Save.

Više možete pogledati na: mis.org.rs/dan-reke-save-1-jun/

24. maj 2019.

POSETA KINESKE DELEGACIJE
MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA VODE

Kina i Srbija uživaju dugoročno prijateljstvo. Vođeni inicijativom Pojas i put i saradnjom Kine i Srednje istočne Evrope, sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije ide u pravcu daljeg razvoja. Da bi iskoristili istorijsku priliku za bliže bilateralne odnose i promovisali prijateljsku razmenu i saradnju u sektoru voda, predstavnici Odeljenja za međunarodnu saradnju, nauku i tehnologiju Ministarstva za vodne resurse Narodne Republike Kine došli su u posetu Republici Srbiji koja je trajala od 11. maja do 14. jula 2019. godine.

Poseta Kineske delegacije       Poseta Kineske delegacije

Dana 11. maja 2019. godine Kineska delegacija je bila u poseti Republičkoj direkciji za vode, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbijavode”.

Delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koju je predvodio Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boban Kostić, sastojala se od predstavnika Republičke direkcije za vode i JVP „Srbijavode” i sastala se 11. maja 2019. godine sa delegacijom Republike Kine koju je predvodio zamenik ministra vodnih resursa Lu Guihiu, povodom predstavljanja unapređenja vodoprivrede, podizanja kvaliteta upravljanja vodama i vodosnabdevanja Srbije.

Poseta Kineske delegacije       Poseta Kineske delegacije

Na sastanku su se obe strane upoznale sa nadležnostima i razgovarale o integralnom upravljanju vodnim resursima, upravljanju rečnim slivovima, zaštiti od poplava i suša, vodosnabdevanju i drugim temama od interesa za oblast vodoprivrede, kako bi se pronašli načini za produbljivanje dalje saradnje i zajednički poboljšalo upravljanje vodama obe zemlje.

Definisane su četiri osnovne tačke moguće saradnje Kine i Srbije u oblasti voda, priprema i izrada tehničke dokumentacije u izgradnji zaštitnih sistema za odbranu od poplava, razvoj navodnjavanja u Srbiji i iskustva i znanja koja može da prenese Kina kao ogromna zemlja koja se suočava sa mnogo većim problemima od Srbije, priprema karata vezanih za eroziju i bujice i razvoj vodoprivrednog informacionog sistema i sistema rane najave.

Poseta Kineske delegacije       Poseta Kineske delegacije

Nakon sastanka, u nedelju 12. maja 2019. godine Kineska delegacija  je sa predstavnicima JVP „Srbijavode” otišla u obilazak vodoprivrednih radova  u Valjevo.

Kinesku delegaciju je primio gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović, koji je predstavio grad Valjevo, kao i štete koje je Valjevo pretrpelo tokom poplava od 2014. godine, ali i radove na regulaciji korita reka Kolubare, Jablanice i Obnice, koje predstavljaju jedan deo celokupnog sistema za zaštitu od poplave na celom slivu reke Kolubare.

Poseta gostiju iz Kine je potom nastavljena obilaskom lokacija kod mosta pored KP doma u Valjevu, gde se radi regulacija reke Obnice i mosta, u čijoj blizini se odvijaju veliki radovi na rekonstrukciji i izgradnji korita reke Kolubare.

Poseta Kineske delegacije

O tome šta je sve urađeno nakon poplava 2014. godine u Valjevu, goste su upoznali stručnjaci JVP „Srbijavode” i Vodoprivrednog preduzeća „Erozija” koje u Valjevu sprovodi ove radove.

07. maj 2019.

Međunarodni vodeni festival na Bledu, uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Slovenije, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, organizuje regionalno takmičenje: Odgovoran odnos prema vodi u kategorijama: korporativni (sve veličine), nacionalni i individualni projekti. Tražimo nove revolucionarne proizvode, usluge, rešenja i sl., s kojima ćemo ući u novo razdoblje razvoja i razumevanja ovog važnog resursa. Mogu se prijaviti svi koji na bilo koji način doprinose, poboljšavaju iskorištavanje-korištenje vode, uvažavaju kruženje vode, uvode inovacije i sl. (više u dokumentima).
Zajedno s ministarstvima navedenih država nagradićemo primere dobre prakse te ih na odgovarajući način prezentovati.
Više o takmičenju možete pročitati u dokumentima i na našoj mrežnoj stranici: www.bledwf.com   (jezičak TENDERS).
Takmičenje je otvoreno do 7.06.2019.
Pozivamo sve vas koji svojim aktivnostima pridajete pažnju vodi.
Prijava: Besplatna

BWF-Corporate, national and individual awarding

Corporate awards

Individual awards

National projects

22. april 2019.

PETI SASTANAK ZAJEDNIČKE KOMISIJE
IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE
ODRŽAN JE 19. APRILA 2019. GODINE U BIJELjINI, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srbija i Bosna i Hercegovina nemaju bilateralni sporazum iz oblasti upravljanja vodama. Saradnja se odvija najviše kroz multilateralnu saradnju koja postoji na slivovima Dunava i Save. Kako je integralno upravljanje vodama sliva reke Drine u prethodnom periodu nailazilo na probleme, pre svega zbog posledica poplava i nelegalnog eksploatisanja peska i šljunka, javila se potreba za uspostavljanje saradnje po ovim pitanjima.

 Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske

20. septembra 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji o integralnom upravljanju vodama na donjem toku reke Drine između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Na osnovu Sporazuma formirana je Zajednička komisija.

Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske       Peti sastanak zajedničke komisije između Republike Srbije i Republike Srpske

Prvi sastanak Zajedničke komisije održan je 29. juna 2015. godine u Beogradu kada su formirane Radna grupa za vodna akta, Radna grupa za vodnu inspekciju i Radna grupa za odbranu od poplava.

Drugi sastanak Zajedničke Komisije i radnih grupa održan je u Beogradu 29. i 30. novembra 2017. godine.

Treći sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 27. marta 2018. godine u Bijeljini.

Četvrti sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 27. novembra 2018. godine.

Peti sastanak Zajedničke komisije i radnih grupa održan je 19. aprila 2019. godine u Bijeljini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Sledeći sastanak se očekuje u oktobru mesecu na teritoriji Republike Srbije.

22. april 2019.

Predstavnici Vlada Srbije i Mađarske potpisali su u Subotici 15. aprila 2019. godine, nakon zajedničke Sednice, 11 dokumenata o budućoj saradnji. Između ostalih potpisan je SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNjI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLjANjA PREKOGRANIČNIM VODAMA I SLIVOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Potpisani međudržavni sporazumi između Srbije i Mađarske

18. april 2019.

U BEOGRADU JE ODRŽAN 25. SASTANAK EKSPERTSKE GRUPE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU U OKVIRU MEĐUNARONE KOMISIJE ZA ZAŠTITU REKE DUNAV

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode bila je domaćin 25-og sastanka Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Sastanak je održan 11-12. aprila u svečanoj sali hotela Mažestik, u Beogradu. Učesnici su imali čast da sastanak otvori i učesnicima poželi dobrodošlicu predsedavajući Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, za 2019. godinu, gospodin Peter Kovač iz Mađarske. Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode, učesnike su pozdravili: savetnik ministra za medije, gospodin Igor Grabež, šef delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav, gospođa Nataša Milić kao i Olivera Janković i Milica Milenković, članovi Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav iz Republike Srbije.

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, predstavnici NVO ''Mladi istraživači Srbije'' Dušica Trnavac, NVO ''Svetska organizacija za prirodu'' Jovana Dragić, JVP ''Srbijavode'' Jovana Rašeta i Jelena Dobrić Tadić i JVP ''Vode Vojvodine'' Jasna Trifunović i Jelena Repac. Pored aktuelnih tema o kojima se govorilo fokus sastanka bio je na zajedničkom istraživanju reke Dunav, koji počinje 29.juna 2019. godine i platforme o komunikaciji putem društvenih mreža. U okviru predstavljanja projekata na nacionalom nivou zemalja članica, Republika Srbija MPŠV-Republička direkcija za vode je predstavila EU tvining projekat ''Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama''. Projekat je vredan 1.500.000 evra i finansira se iz EU IPA programa za Republiku Srbiju. Projekat se sprovodi kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama (EK/60/2000) u integralnom upravljanju vodama u Republici Srbiji, kroz obuku u procesu izrade elemenata za planove upravljanja vodama na vodnim područjima. O projektu koga čine tri Komponente govorili su: Aleksandar Cinke, lider Komponente 3 tvining projekta (strategija komunikacije) i Milica Milenković, lider Komponente 3 ispred Republike Srbije.

U Beogradu je održan 25. sastanak ekspertske grupe za odnose sa javnošću u okviru međunarone komisije za zaštitu reke Dunav

Napomenućemo da je MPŠV-Republička direkcija za vode nakon šest godina ponovo bila domaćin predstavnika zemalja članica Ekspertske grupe za odnose sa javnošću Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

16. april 2019.

XLII ZASEDANjE SRPSKO - MAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU JE ODRŽANO NA ZLATIBORU OD 08. DO 10. APRILA 2019. GODINE

Delegacija srpske Strane, određena Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, bila je u sledećem sastavu:

- Aleksandar Nikolić, dipl.inž, Šef delegacije - Predsednik srpskog dela Komisije, JVP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad;

- Olivera Janković, dipl.inž, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode Beograd;

- Milić Bunčić, dipl.inž, Sekretar srpskog dela Komisije, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad.

XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine

U svojstvu eksperta učestvovali su: Božidar Beloš, dipl.inž, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad, Zoran Stojanović, master hem, Ministarstvo zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine i dr Sanja Pantelić Miralem, dipl.inž, JVP'' Vode Vojvodine'' Novi Sad. Prevodioci u ime srpske Strane na zasedanju bile su Kristina Braun Luković, dipl.inž. i Izabela Nađ, dipl.inž.

Delegacija mađarske Strane bila je u sledećem sastavu:

- Peter Kovač, dipl.inž, Šef delegacije, Predsednik mađarskog dela Komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

- Ida Nađ Šoš, dipl.inž, Sekretar mađarskog dela Komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U svojstvu eksperta učestvovali su: dr Peter Kozak, dipl.inž, Robert Telkeš, dipl.inž, Timea Nemeti, dipl.inž. i dr Laslo Balatonji. Prevodioci u ime mađarske Strane na zasedanju bili su David Dukai, dipl.inž. i Čongor Kiš, dipl.inž.

Komisija je radila po usaglašenom dnevnom redu po sledećim oblastima:

I Vodoprivredna pitanja u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda

II Vodoprivredna pitanja u oblasti gazdovanja vodama

III Vodoprivredna pitanja u oblasti zaštite kvaliteta voda

IV Ostala pitanja.

XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine       XLII zasedanje srpsko - mađarske komisije za vodoprivredu je održano na zlatiboru od 08. do 10. aprila 2019. godine

Komisija je konstatovala da se srpsko – mađarska vodoprivredna saradnja u periodu između dva zasedanja odnosno, od septembra 2015. do aprila 2019. godine, realizovala u otežanim uslovima ali da su i pored toga ostvareni značajni rezultati u saradnji. To se pre svega odnosi na osavremenjavanje važećih pravilnika iz svih oblasti saradnje i na donošenje novih pravilnika.

Posebno treba istaći usvajanje „Zajedničkog programa za razmenu podataka i praćenje režima podzemnih voda“ na pregograničnim vodnim telima čime se Republika Srbija i Mađarska svrstavaju u red malog broja država koje su se dogovorile da će razmenu podataka i praćenje režima ovog izuzetno važnog resursa bilateralno sprovoditi i unapređivati, u skladu sa preporukama direktiva Evropske Unije iz oblasti voda.

Operativni poslovi u svim oblastima saradnje realizovali su se uglavnom u kontinuitetu (monitoring kvantiteta i kvaliteta voda i usaglašavanje rezultata), a za saradnju stručnjaka u vreme sprovođenja odbrane od zagušenja ledom na delu Sektora reke Dunav od zajedničkog interesa od državne granice do Vukovar (januar 2017.), prilikom koje su angažovani mađarski ledolomci, konstatovano je da je bila izuzetno uspešna.

Sumirajući rad Komisije predsednici su se složili da je u narednom periodu sa obe strane potrebno obezbediti kontinuitet u saradnji da bi se neizvršene obaveze sa ovog i ranijih zasedanja uradile i nastavilo sa izvršavanjem operativnih poslova i zadataka iz važećih pravilnika. Ako se tome doda da su eksperti strana pripremili nacrt novog Sporazuma o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, koji će, posle ratifikacije, podrazumevati i nove zadatke za Komisiju, u narednom periodu biće potrebno predvideti i realizovati mnogobrojne aktivnosti i sastanke radi ispunjenja ovih ciljeva.

Još jednom je istaknut obostrani interes da se kroz bilateralnu saradnju rešavaju sva pitanja koja se odnose na upravljanje prekograničnim vodama.

15. april 2019.

Skraćeni Akcioni plan raseljavanja za podprojekat zaštite Valjeva od poplava koji se realizuje u okviru projekta „Hitna sanacija od poplava”

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – srpski jezik

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – engleski jezik

12. april 2019.

Održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”

U januaru 2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode uspešno je započela sprovođenje EU tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”. Projekat je vredan 1.500.000 evra i finansira se iz EU IPA programa za Republiku Srbiju.

Održana uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama”

Projekat se sprovodi kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”, kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama (EK/60/2000) u integralnom upravljanju vodama u Republici Srbiji, kroz obuku u procesu izrade elemenata za planove upravljanja vodama na vodnim područjima. Kako bi se obezbedio prenos znanja i izgradnja institucionalnih kapaciteta, veliki broj radionica biće organizovan za stručnjake iz Srbije u saradnji sa stručnjacima iz zemalja članica EU, partnerima u ovom projektu.

Uvodna konferencija projekta je održana u petak, 12. aprila 2019. godine, u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, na kojoj su predstavljeni glavni ciljevi i planirane aktivnosti. Prisutnima su se obratiti predstavnici Delegacije Evropske unije, Nemačke, Austrije, Holandije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon toga, projektni tim je zajedno sa korisnikom projekta upoznao učesnike sa značajem Plana upravljanja vodama u Srbiji i koristima koje će građani Republike Srbije od njega imati. Na kraju događaja je sproveden Kahut kviz tokom kojeg su svi učesnici imali mogućnost da provere svoje znanje o vodama u Srbiji. Najuspešniji su primili i simbolične nagrade.

Saznajte više na internet prezentaciji projekta: www.wfd-serbia.eu

04. april 2019.

Poziv na javne konsultacije za javnost, organe i organizacije sa temom Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta projekat zaštite od poplava u Vladimircima, naselje Provo: radovi na crpnoj stanici „Provo“ na reci Savi

Poziv na javne konsultacije na srpskom jeziku

Poziv na javne konsultacije na engelskom jeziku

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta

26. mart 2019.

Poziv za konsultacije o skraćenom Akcionom planu raseljavanja za podprojekat zaštite Valjeva od poplava koji se realizuje u okviru projekta „Hitna sanacija od poplava“.

Konsultacije će se održati u ponedeljak 8. aprila 2019. godine u 15 časova u Gradskoj upravi grada Valjeva

Poziv za konsultacije

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – srpski jezik

Skraćeni akcioni plan raseljavanja – engleski jezik

22. mart 2019.

SVETSKI DAN VODA

Ovogodišnjim Svetskim danom voda Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav stavlja naglasak na dostupnost vode svima

BEČ, 22. mart 2019. (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav) - Svetski dan voda 2019. godine fokusiran je na cilj 6 održivog razvoja Ujedinjenih Nacija: "Voda za sve do 2030.godine"

U svetu oko 20 miliona ljudi koristi pijaću vodu iz reke Dunav, ali se smatra da samo 25% rečnog kapaciteta ispunjava ciljeve zaštite životne sredine. Poboljšanje postojećeg stanja reke Dunav je od suštinskog značaja i zavisi od saradnje svake od zemalja dunavskog sliva, različitih sektora i pojedinaca.

Očuvanje pitke vode Dunava

Dunav je ključni snabdevač regiona pitkom vodom. Oko 72% stanovništva, odnosno oko 59 miliona ljudi, u slivu reke Dunav koristi pijaću vodu iz podzemnih voda iz sliva Dunava, u kojima dolazi do prekomernog korišćenja, korišćenjem više vode nego što priroda može zameniti tj. proizvesti. Takođe, uticaj poljoprivrede i drugi oblici korišćenja vode, dovode do zagađenja podzemnih voda. Kao takva, jednom zagađena, voda može ostati ista decenijama.

Neka rešenja ovog problema se već uspešno primenjuju u celokupnom regionu različitim merama, kao što je npr. rekonstrukcija mreže za snabdevanje pijaćom vodom u Mađarskoj od 2009. do 2015. godine ili bavarska pomoć poljoprivrednicima u određivanju optimalnih mera zaštite podzemnih voda imenovanjem specijalne savetnike. Nastavak poboljšanja prakse zaštite podzemnih voda u čitavom regionu je od vitalnog značaja. Čvrsta i značajna međunarodna saradnja i razgovor u centru dešavanja Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav je od posebnog značaja.

Šira slika klimatskih promena

"Vidimo da Dunavski sliv nije pošteđen efekta klimatskih promena", kaže predsednik Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, gospodin Peter Kovač. "Češće ili duže suše mogu povećati korišćenje vode i dugoročno dovesti do nestašice."

Opasnost od nestašice vode i suša je u porastu poslednjih decenija širom Evrope. Velika suša 2003. godine uticala je na živote više od 100 miliona ljudi, rasprostranjenih na trećinu teritorije EU i nanela štetu evropskoj ekonomiji u iznosu od oko 8,7 milijardi evra kao i slični događaji 2007., 2011. i 2012. godini. Ovakvi trendovi naglašavaju značaj rastućih neravnomernosti u snabdevanju i dostupnosti vode u Evropi, posebno u kontekstu klimatskih promena. Nedavni specijalni izveštaj magazina Ekonomist predvideo je potencijalne nedostatke vode, koje možemo očekivati do 2050. godine. U Izveštaju se navodi da bi teoretski porast temperature od 2°S na primer u mediteranskom regionu, mogao dovesti do smanjenja protoka vode u vodotokovima od 10% do 30%.

Generalna skupština UN usvojila je nekoliko ciljeva održivog razvoja u 2016. godini, a cilj SDG 6, Obezbeđenje dostupnosti i održivog upravljanja vodom za sve, direktno se bavi ovim pitanjima. Nekoliko ključnih ciljeva, kao što je cilj SDG 6.4, koji se odnosi na značajno povećanje efikasnosti korišćenja vode u svim sektorima i cilj SGD 6.5 u veze implementacija integrisanog upravljanja vodnim resursima na svim nivoima, su od velike važnosti za ICPDR. I drugi ciljevi koji se odnose na dobro zdravlje i blagostanje ili klimatske aktivnosti usko su povezani sa ciljem SDG 6.

Promena fokusa bila je prisutna i u dopuni Direktive o vodi za piće (98/83 / EK). Od februara 2018. godine, kampanja „Right2Water“, između ostalog obećava da će se poboljšati pristup sigurnoj vodi za piće za sve na planeti, posebno za ugrožene i marginalizovane grupe. Povećanje važnosti pitanja pristupa vodi za piće i nestašice vode na međunarodnom nivou postaće važnije, kako klimatske promene nastavljaju da utiču na sliv reke Dunav.

4. mart 2019.

U skladu sa odredbom člana 130. stav 7. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/18) i Pravilnika o sadržini, načinu vođenja i obrascu vodne knjige („Službeni glasnik RS”, broj 86/10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode započela je vođenje evidencije izdatih vodnih akata u elektronskoj formi korišćenjem Web aplikacije http://cloud.gdi.net/visios/VodnaKnjigaPublic.

27. februar 2019.

INFORMACIJA ZA KONKURISANjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 21. februara 2019. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 12/19 od 22. februara 2019. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2019. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama, i to poslova:

1. uređenja i korišćenja voda koji obuhvataju:

 1. (1) istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom;
 2. (2) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju, u javnoj svojini;
 3. (3) izradu i reviziju tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

2. zaštite voda od zagađivanja koji obuhvataju:

 1. (1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavni kolektori, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za preradu otpadnih muljeva, postrojenja za preradu procednih voda sanitarnih deponija čvrstog otpada, ispusti iz postrojenja u prijemnik (recipijent) i drugi pripadajući uređaji, kao i brane sa akumulacijama za poboljšanje kvaliteta voda), u javnoj svojini;
 2. (2) izradu i reviziju tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

3. sprovođenja projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama;

4. izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja koji doprinose razvoju nauke i struke u oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju pripremu i obradu tekstova, štampanje i druge poslove koji su u funkciji izdavanja časopisa;

5. organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju štampanje poziva i programa, umnožavanje radova i drugih priloga, obezbeđivanje prostora za rad naučnog skupa, simultanog i pisanog prevođenja, objavljivanje radova sa naučnog skupa u zborniku radova ili časopisu i smeštaj pozvanih predavača;

6. organizovanja manifestacija „Dan Dunava” i „Dan Save”, u cilju uključivanja javnosti i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa;

7. vršenja investitorskih poslova i poslova vođenja nadzora nad izvođenjem radova, odnosno vršenjem usluga u oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 –dr. zakon) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 i 40/18 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 14. marta 2019. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

25. februar 2019.

FINANSIRANjE SPROVOĐENjA PROJEKATA NAUČNIH ISTRAŽIVANjA, IZDAVANjA NAUČNIH ČASOPISA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, ORGANIZOVANjA NAUČNIH I/ILI STRUČNIH SKUPOVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA VODAMA I
ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE DAN DUNAVA I DAN SAVE

Vlada Republike Srbije, na 134. sednici održanoj 21. februara 2019. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 012/2019 od 22. februara 2019. godine.

Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za finansiranje izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja, organizovanje naučnih i/ili stručnih skupova, za sprovođenje projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama, kao i sredstava za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save, koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav i sprovođenju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16), raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 i 40/18 ), propisani su uslovi pod kojima pravno lice (naučna i stručna udruženja i dr.) može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije.

Takođe, Pravilnikom je propisano da pravno lice zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na propisanim obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo, a koje možete preuzeti i ovde: Obrazac O-6 (za sprovođenje projekta naučnog istraživanja); Obrazac O-7 (za izdavanje naučnog časopisa); Obrazac O-8 (za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa); Obrazac O-9 (za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save).

U skladu sa navedenim pravno lice je dužno da svoj Zahtev, zajedno sa neophodnom dokumentacijom koja je propisana ovim Pravilnikom, i Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), a koja je navedena i u obrascu zahteva, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, uz napomenu „Za finansiranje izdavanja naučnog časopisa“ ili „Za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa“ ili „Za sprovođenje projekta naučnog istraživanja“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Dunava“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Save“. Zahtev je potrebno dostaviti najkasnije do 14. marta 2019. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje Ministrastvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkoj direkciji za vode.

29. januar 2019.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Četvrti sastanak u vezi stručnog usaglašavanja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa održan je u Beogradu od 22. do 24. januara 2019. godine.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti
održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Strane su na ovom sastanku usaglasile konačnu verziju Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske, nakon čega su je parafirali šefovi delegacija: Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, republike Srbije i Peter Kovač, Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske.

Strane su se saglasile da odmah započnu nacionalnu proceduru za prihvatanje usaglašenog teksta Nacrta Sporazuma, da se posle završetka procedura, Sporazum pripremi za potpisivanje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane, o čemu će se Strane obavestiti diplomatskim putem.

Usaglašena konačna verzija Nacrta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti
održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Bilateralna saradnja u oblasti vodoprivrede sa Mađarskom zasniva se na važećem međudržavnom Sporazumu - Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima, potpisan 8. avgusta 1955. godine koji je stupio na snagu 1956. godine.

Pregovori oko novog Sporazuma su trajali od 2017. godina a njegovim potpisivanjem će se omogućiti saradnja u obostranom interesu. Republika Srbija ima interes da ponovo uspostavi bolju saradnju u oblasti prekograničnih voda sa Mađarskom na kvalitetnim i novim osnovama. Nacrt Sporazuma je predložen kako bi se važeći sporazum osavremenio i kako bi se stvorili pravni uslovi za bilateralnu saradnju u oblasti upravljanja vodama, kao i mehanizmi za koordinaciju implementacije direktiva Evropske unije iz oblasti voda.