Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

27. februar 2024. godine

OBAVEŠTENjE O DONOŠENjU PROGRAMA UPRAVLjANjA VODAMA U 2024. GODINI

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 22. februara 2024. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2024. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 14/24 od 23. februara 2024. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2024. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama na uređenju i korišćenju voda koji obuhvataju:

(1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini;

(2) izradu tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova).

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – dr. zakon i 24/21 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Republike Srbije (u daljem tekstu: zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 14. marta 2024. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

U skladu sa dopisom Ministarstva finansija broj 401-00-1797/2023-03 od 15. novembra 2023. godine, uz zahtev investitor nije dužan da dostavi dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta), već sredstva sopstvenog učešća moraju biti predviđena u budžetu Investitora u trenutku zaključenja ugovora, odnosno ugovor neće biti zaključen ukoliko investitor u trenutku zaključenja ugovora nema predviđena sopstvena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta.