Naslovna » Poslovi » Uređenje i korišćenje voda

Uređenje i korišćenje voda

U našoj zemlji određena područja nemaju adekvatno rešeno pitanje snabdevanja vodom. Iz tog razloga, u određenim područjima postoji problem kvaliteta vode za piće, u nekim područjima nema dovoljnih količina kvalitetne vode za piće, a u nekim područjima postoji i jedan i drugi problem. Takođe, u Republici Srbiji sadašnji stepen prečišćavanja otpadnih voda je zanemarljiv što ima za posledicu ugrožavanja izvorišta pitke vode, kao i opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Interes Republike Srbije je očuvanje zdravlja stanovništva, zaštita izvorišta i zaštita životne sredine. Obzirom na navedeno veoma je značajno da se obezbede sredstva za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda.

Stoga, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode iz sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa upravljanja vodama, koju donosi Vlada za svaku kalendarsku godinu, sufinansira:

  1. istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom (Obrazac O-1),
  2. izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda, i to: vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju (Obrazac O-2),
  3. izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda (Obrazac O-3).

Postupak za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda i izradu tehničke dokumentacije za te vodne objekte propisan je Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 , 40/18 i 44/18 – dr. zakon i 24/21) u daljem tekstu: Pravilnik.

U skladu sa tim pravilnikom, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.