Naslovna » Struktura » Grupa za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja

Grupa za zaštitu voda od zagađivanja

obavlja poslove koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za pripremu propisa iz oblasti upravljanja vodama iz delokruga Grupe; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije iz delokruga Grupe; pripremu stručno tehničkog dela godišnjeg Programa upravljanja vodama iz delokruga Grupe i praćenje realizacije; pripremu rešenja kojim se ovlašćuju pravna lica za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i rešenja kojim se ovlašćuju pravna lica za merenje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda; definisanje planova rada u okviru postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, kreiranje okvira za uspostavljanje novih i/ili dalji razvoj postojećih sporazuma u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, kao i nadzor nad sprovođenjem dogovorenih obaveza; izradu godišnjih i višegodišnjih planova bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje i nadzor njihovog sprovođenja; pripremu i učešće u realizaciju nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju i praćenje direktiva Evropske unije iz delokruga Grupe; pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se realizuju u oblasti upravljanja vodama iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.