Naslovna » Struktura » Grupa za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja

Grupa za uređenje i korišćenje voda

obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi nacrta planskih dokumenata u oblasti uređenja i korišćenja voda i praćenje ostvarivanja donetih planskih dokumenata; učešće u razmatranju planova upravljanja vodama i godišnjeg izveštaja o stanju vodnog režima; pripremu predloga radi utvrđivanja upotrebljivosti voda za opšte i posebno korišćenje; pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju višenamenskih brana sa akumulacijama; praćenje stanja snabdevanja vodom radi obezbeđenja racionalnog korišćenja voda; učešće u pripremi godišnjeg programa upravljanja vodama i pravilnika kojim se propisuju uslovi i kriterijumi za dodelu budžetskih sredstava; učešće u sprovođenju prostornih planova za zaštitu izvorišta od posebnog značaja; pripremu planova za upravljanje sistemima za snabdevanje vodom za piće, industriju i energetiku i dr; postupanje po podnetim zahtevima za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda i za izradu tehničke dokumentacije za te objekte i praćenje izvršenja zaključenih ugovora za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije navedenih vodnih objekata; pripremu i učešće u realizaciji nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju i praćenje direktiva Evropske unije iz delokruga Grupe; pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se realizuju u oblasti upravljanja vodama iz delokruga Grupe; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.