Okvirna direktiva o vodama

Vodno zakonodavstvo EU je od izuzetnog značaja ne samo za države članice, već i za sve zemlje koje nameravaju da postanu članice EU.

Najvažniji akt EU u oblasti voda je Okvirna direktiva o vodama, koja je na snazi od 22. decembra 2000. godine i čija je svrha uspostavljanje okvira za sveobuhvatnu zaštitu svih voda, (kopnenih površinskih voda, mešovitih voda, priobalnih morskih voda i podzemnih voda) uzimajući u obzir prirodnu interakciju među njima u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, uz primenu principa integralnog upravljanja vodnim resursima.

Cilj Okvirne direktive o vodama je održivo upravljanje svim vodama i sa vodom povezanih ekosistema radi poboljšanja zdravlja i blagostanja građana. Glavni ekološki cilj Okvirne direktive o vodama je da se implementacijom odgovarajućeg programa mera postigne i/ili održi odgovarajuća količina i kvalitet površinskih i podzemnih voda i omogući korišćenje prednosti koje vode pružaju. Direktiva utvrđuje zakonodavni i institucionalni okvir za sprovođenje koji je transparentan, efikasan, koherentan i podstiče aktivno učešće zainteresovanih strana, šire i lokalne javnosti u svim odlukama i aktivnostima.

Usvajanjem Okvirne direktive o vodama vodni resursi na teritoriji EU postali su briga cele EU, što podrazumeva obavezu svake države članice da harmonizuje legislativni, tehnički i ekonomski pristup upravljanju vodama. Ovu obavezu imaju i države koje su na putu da postanu članice EU.

Okvirna direktiva o vodama je „krovna” direktiva koja uključuje i povezuje druge značajne direktive EU. U cilju harmonizacije aktivnosti implementacije principa Okvirne direktive o vodama razvijene su zajedničke strategije implementacije, takozvani CIS – vodiči.