Naslovna » Struktura » Odsek za pravne i administrativno - tehničke poslove

Odeljenje za pravne, ekonomsko - finansijske i administrativno - tehničke poslove

obavlja poslove koji se odnose na: učešće u pripremi propisa iz oblasti voda, praćenje njihove primene i predlaganje njihovog usaglašavanja sa propisima EU; pripremanje predloga odluka kojima se potvrđuju opšti akti preduzeća iz oblasti voda; pripremanje ugovora koji za predmet imaju finansiranje poslova od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o vodama; vođenje postupka u prvom stepenu u upravnoj stvari obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknade za korišćenje voda, naknade za ispuštenu vodu i naknade za izvađeni rečni nanos i preduzimanje radnji u tom postupku pre donošenja rešenja od strane rukovodioca organa; vođenje postupaka u drugom stepenu po žalbama protiv upravnih akata javnih vodoprivrednih preduzeća i preduzimanje radnji u tom postupku pre donošenja rešenja od strane rukovodioca organa; izrada odgovora na tužbe u upravnom sporu, odnosno imovinskom sporu; pripremanje akata vezanih za koncesije u oblasti voda; pripremanje, u skladu sa stavovima ostalih unutrašnjih organizacionih jedinica ovog organa, mišljenja o nacrtu zakona, drugog propisa i opšteg akta čiji je predlagač drugi državni organ, odnosno organizacija kojoj je obavljanje poslova državne uprave povereno kao upravno ovlašćenje; pripremanje izjašnjenja povodom predloga fizičkih lica za utvrđivanje naknade za eksproprisano zemljište; izradu akata u vezi sa zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Republičkoj direkciji za vode; dostavu, po zahtevu Zaštitnika građana, odnosno stručne službe Zaštitnika građana, informacija, podataka i spisa; izradu Predloga finansijskog plana Ministarstva u delu koji se odnosi na Republičku direkciju za vode i Budžetski fond za vode Republike Srbije; praćenje realizacije odobrenih budžetskih sredstava po navedenim korisnicima i po ekonomskim klasifikacijama; izrada potrebne finansijske dokumentacije za prenos budžetskih sredstava kojima se finansiraju poslovi od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i tekući rashodi Direkcije; izradu izveštaja o izvršenju budžeta; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu u delu koji se odnosi na Direkciju i na koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica radi izrade tog akta; obradu podataka radi obračuna plata i drugih primanja državnih službenika i nameštenika u Direkciji; praćenje i izradu izveštaja o prilivu sredstava od naknada za vode; pripremu podataka i izradu prijava potraživanja nadležnim privrednim sudovima protiv stečajnih dužnika po osnovu dospelih naknada za vode; vođenje evidencije o osnovnim sredstvima Direkcije i priprema odgovarajućih izveštaja; praćenje troškova korišćenja službenih vozila Direkcije i potrošnje goriva; sprovođenje postupaka javnih nabavki (priprema plana nabavki Direkcije i Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; izradu akata o pokretanju postupaka javne nabavke i o obrazovanju komisije za javnu nabavku, konkursne dokumentacije i drugih akata u postupcima nabavki za potrebe Direkcije, odnosno Budžetskog fonda za vode Republike Srbije) i sačinjavanje periodičnih izveštaja o izvršenju plana nabavki; vođenje evidencije o službenim vozilima Direkcije i putnih naloga za ta vozila; vođenje evidencija za potrebe obračuna plata i evidencije o godišnjim odmorima državnih službenika i nameštenika; organizaciju službenih putovanja, u zemlji i inostranstvu; izradu i korišćenje pečata; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Odeljenja; praćenje propisa iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.