Naslovna » Struktura » Grupa za upravne i analitičke poslove i standarde u oblasti voda

Grupa za vodna akta, analitičke poslove i standarde u oblasti voda

obavlja poslove koji se odnose na: pripremu elemenata, izradu i izdavanje vodnih uslova u okviru objedinjene procedure i izradu rešenja o izdavanju vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola van objedinjene procedure za projektovanje, izgradnju, upotrebu i korišćenje objekata i radnje koje mogu uticati na promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim; pripremu elemenata i izradu mišljenja za urbanističku i plansku dokumentaciju; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti upravljanja vodama iz delokruga Grupe i predloga ugovora o koncesijama; pripremu i učešće u izradi standarda i normi za projektovanje, izgradnju i održavanje vodnih objekata i njihovo usklađivanje sa najboljim raspoloživim tehnologijama i propisima Evropske unije; pripremu elemenata (vodnih akata, vodnih knjiga) za upravljanje režimom voda na vodnim područjima; vođenje evidencije o izdatim vodnim aktima; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, odnosno rešenja o oduzimanju izdate licence; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, odnosno rešenja o oduzimanju izdate licence; učešće u pripremi i primeni softverskih modela radi dobijanja neophodnih podataka za upravljanje režimom voda; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.