Насловна » Структура » Група за управне и аналитичке послове и стандарде у области вода

Група за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода

обавља послове који се односе на: припрему елемената, израду и издавањe водних услова у оквиру обједињене процедуре и израду решења о издавању водних услова, водних сагласности и водних дозвола ван обједињене процедуре за пројектовање, изградњу, употребу и коришћење објеката и радње које могу утицати на промене у водном режиму или на које може да утиче водни режим; припрему елемената и израду мишљења за урбанистичку и планску документацију; припрему стручних основа за израду прописа из области управљања водама из делокруга Групе и предлога уговора о концесијама; припрему и учешће у изради стандарда и норми за пројектовање, изградњу и одржавање водних објеката и њихово усклађивање са најбољим расположивим технологијама и прописима Европске уније; припрему елемената (водних аката, водних књига) за управљање режимом вода на водним подручјима; вођење евиденције о издатим водним актима; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу, односно предузетнику за обављање делатности вађења речних наноса, односно решења о одузимању издате лиценце; припрему и израду решења о издавању лиценце правном лицу за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације, односно решења о одузимању издате лиценце; учешће у припреми и примени софтверских модела ради добијања неопходних података за управљање режимом вода; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; праћење прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.