Насловна » Структура » Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

обавља послове који се односе на: oрганизацију и координацију припреме планских докумената за управљање водама, Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама и годишњег програма мониторинга вода и праћење њихове реализације; организацију и координацију активности на прибављању сагласности на извештаје о стратешкој процени утицаја за планска документа за управљање водама; координацију и спровођење процедуре достављања предлога планова управљања за водна подручја Влади Републике Србије и других планских докумената за управљање водама, Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама и годишњег програма мониторинга; израду стручних основа за припрему прописа из области управљања водама из делокруга Групе; организацију и припрему стручно техничког дела годишњег програма управљања водама из делокруга Групе и праћење његове реализације; организацију, припрему елемената и праћење реализације стручно техничког дела из области управљања водама у програмима имплементације просторних планова и припрема мишљења на извештаје о имплементацији просторних планова; припрему стручно-техничких елемената за израду плана набавки Буџетског фонда за воде Републике Србије, у делу који се односи на услуге израде планских докумената за управљањe водама, просторних планова и студијске и друге документације од значаја за управљање водама; припрему и праћење спровођења пројеката који се реализују у области управљања водама из делокруга Групе; успостављање и развој Водног информационог система Републике Србије; припрему и учешће у реализацији националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију и праћење директива Европске уније из делокруга Групе; учешће у припреми стручног дела мишљења на нацрте и предлоге прописа чији је предлагач други орган државне управе; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Групе; обавља и друге послове из ове области.