Насловна » Послови » Заштита вода од загађивања

Заштите вода од загађивања

Постојећи степен сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода у Републици Србији је на значајно ниском нивоу. У складу са интересима и циљевима Републике Србије за заштиту квалитета површинских и подземних вода, заштиту изворишта водоснабдевања, очувања здравља становништва и заштите животне средине у целини, обезбеђују се и финансијска средства за испуњење ових циљева, односно за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за заштиту вода од загађивања.

Стога, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, у складу са Уредбом о утврђивању Програма управљања водама, коју доноси Влада за сваку календарску годину, суфинансира:

1. изградњу и реконструкцију водних објеката за заштиту вода од загађивања, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћаних вода (Образац О-4),

2. израду техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за заштиту вода од загађивња (Образац О-5).

Поступак за доделу и коришћење средстава за финансирање изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода и израду техничке документације за те водне објекте прописан је Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17, 40/18 и 44/18 – др. закон и 24/21) у даљем тексту: Правилник.

У складу са Правилником прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради суфинансирања изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима, који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део, у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.