Насловна » Послови » Контролне листе

Контролне листе

Одељење водне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде припремило је у складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) Контролне листе, које је Јединица за подршку координационој комисији одобрио, и то за:

 1. Надзор по издатој водној сагласности
 2. Надзор по издатој воднoj сагласности за вађење речних наноса
 3. Надзор по издатој воднoj дозволи
 4. Надзор по издатој воднoj дозволи брана са акумулацијом
 5. Надзор по издатој воднojдозволи јавни водовод и вишенаменски хидросистем
 6. Надзор по издатој воднoj дозволи за индустријски и производни  објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, индустријски и производни  објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде  или јавну канализацију, постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање отпадних вода, индустријска и комунална депонија, подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце, државни пут и железница преводница, водни пут,уређење водотока, хидроелектрана, термоелектрана, рудники сађење и сеча дрвећа
 7. Инспекцијски надзор - документација за одбрану од поплава
 8. Водна акта, водна књига – линк на одговарајући документ у прулогу
 9. Надзор над извођењем радова на воднoм земљишту
 10. Надзор по издатој воднoj дозволи хидроелектрана / МХЕ
 11. Надзор по издатој воднojдозволи систем за одводњавање
 12. Надзор по издатој воднojдозволи систем за наводњавање
 13. Инспекцијски надзор - планска документа