Насловна » Актуелно

Актуелно

27. фебруар 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2024. ГОДИНИ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 22. фебруара 2024. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 14/24 од 23. фебруара 2024. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2024. години послова од општег интереса у управљању водама на уређењу и коришћењу вода који обухватају:

(1) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини;

(2) израду техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова).

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21 ), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Републике Србије (у даљем тексту: захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 14. марта 2024. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

У складу са дописом Министарства финансија број 401-00-1797/2023-03 од 15. новембра 2023. године, уз захтев инвеститор није дужан да достави доказ о обезбеђењу сопствених средстава (извод из програма пословања предузећа са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање конкретног објекта, уколико је инвеститор правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе или извод из одлуке о буџету или одлуке о привременом финансирању, уколико је инвеститор јединица локалне самоуправе са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање конкретног објекта), већ средства сопственог учешћа морају бити предвиђена у буџету Инвеститора у тренутку закључења уговора, односно уговор неће бити закључен уколико инвеститор у тренутку закључења уговора нема предвиђена сопствена средства за суфинансирање конкретног објекта.