Насловна » Структура » Одсек за правне и административно - техничке послове

Одељење за правне, економско - финансијске и административно - техничке послове

обавља послове који се односе на: учешће у припреми прописа из области вода, праћење њихове примене и предлагање њиховог усаглашавања са прописима ЕУ; припремање предлога одлука којима се потврђују општи акти предузећа из области вода; припремање уговора који за предмет имају финансирање послова од општег интереса утврђених Законом о водама; вођење поступка у првом степену у управној ствари обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење вода, накнаде за испуштену воду и накнаде за извађени речни нанос и предузимање радњи у том поступку пре доношења решења од стране руководиоца органа; вођење поступака у другом степену по жалбама против управних аката јавних водопривредних предузећа и предузимање радњи у том поступку пре доношења решења од стране руководиоца органа; израда одговора на тужбе у управном спору, односно имовинском спору; припремање аката везаних за концесије у области вода; припремање, у складу са ставовима осталих унутрашњих организационих јединица овог органа, мишљења о нацрту закона, другог прописа и општег акта чији је предлагач други државни орган, односно организација којој је обављање послова државне управе поверено као управно овлашћење; припремање изјашњења поводом предлога физичких лица за утврђивање накнаде за експроприсано земљиште; израду аката у вези са захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Републичкој дирекцији за воде; доставу, по захтеву Заштитника грађана, односно стручне службе Заштитника грађана, информација, података и списа; израду Предлога финансијског плана Министарства у делу који се односи на Републичку дирекцију за воде и Буџетски фонд за воде Републике Србије; праћење реализације одобрених буџетских средстава по наведеним корисницима и по економским класификацијама; израда потребне финансијске документације за пренос буџетских средстава којима се финансирају послови од општег интереса у области управљања водама и текући расходи Дирекције; израду извештаја о извршењу буџета; вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству у делу који се односи на Дирекцију и на координацију рада осталих унутрашњих јединица ради израде тог акта; обраду података ради обрачуна плата и других примања државних службеника и намештеника у Дирекцији; праћење и израду извештаја о приливу средстава од накнада за воде; припрему података и израду пријава потраживања надлежним привредним судовима против стечајних дужника по основу доспелих накнада за воде; вођење евиденције о основним средствима Дирекције и припрема одговарајућих извештаја; праћење трошкова коришћења службених возила Дирекције и потрошње горива; спровођење поступака јавних набавки (припрема плана набавки Дирекције и Буџетског фонда за воде Републике Србије; израду аката о покретању поступака јавне набавке и о образовању комисије за јавну набавку, конкурсне документације и других аката у поступцима набавки за потребе Дирекције, односно Буџетског фонда за воде Републике Србије) и сачињавање периодичних извештаја о извршењу плана набавки; вођење евиденције о службеним возилима Дирекције и путних налога за та возила; вођење евиденција за потребе обрачуна плата и евиденције о годишњим одморима државних службеника и намештеника; превожење директора и државних службеника у Дирекцији при обављању послова из делокруга Дирекције; организацију службених путовања, у земљи и иностранству; израду и коришћење печата; израду одговора на посланичка питања и представке из делокруга Одeљења; праћење прописа из делокруга Одeљења; обавља и друге послове из ове области.