Naslovna » Struktura » Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda

Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda

obavlja poslove koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za pripremu propisa iz oblasti upravljanja vodama iz delokruga Grupe; učešće u pripremi planskih dokumenata za upravljanje vodama; pripremu planskih dokumenata za upravljanje rizicima od poplava; učešće u pripremi programa mera za ostvarivanje ciljeva utvrđenih planskim dokumentima; pripremu i učešće u realizaciji nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju i praćenje direktiva Evropske unije iz delokruga Grupe; pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se realizuju u oblasti upravljanja vodama iz delokruga Grupe; izradu smernica za ograničenje korišćenja i uslova izgradnje u poplavnim područjima; učešće u izradi normativa za održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, kao i normativa za sprovođenje odbrane od poplava; praćenje stanja i prognoze meteorološke i hidrološke situacije na vodama prvog reda; praćenje stanja i kontrola spremnosti vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje; koordinaciju subjekata i aktivnosti tokom sprovođenja odbrane od poplava i na otklanjanju posledica poplava na vodnim objektima i vodotokovima; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanju regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanja melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima i praćenja stanja vodnih objekata iz delokruga Grupe, kao i rešenja o oduzimanju licence; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Grupe; praćenje propisa iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.