Naslovna » Struktura » Grupa za međunarodnu saradnju u oblasti voda

Odeljenje za upravljanje vodama i međunarodnu saradnju

obavlja poslove koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za pripremu propisa iz oblasti upravljanja vodama; uspostavljanje i razvoj Vodnog informacionog sistema Republike Srbije; pripremu stručno-tehničkih elemenata za izradu plana nabavki Budžetskog fonda za vode Republike Srbije; pripremu stručno tehničkog dela godišnjeg Programa upravljanja vodama i praćenje njegove realizacije; pripremu elemenata, izradu i izdavanje vodnih uslova u okviru objedinjene procedure i izradu rešenja o izdavanju vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola van objedinjene procedure za projektovanje, izgradnju, upotrebu i korišćenje objekata i radnje koje mogu uticati na promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim; pripremu elemenata (vodnih akata, vodnih knjiga) za upravljanje režimom voda na vodnim područjima i vođenje evidencije o izdatim vodnim aktima; pripremu i praćenje realizacije stručno tehničkog dela iz oblasti upravljanja vodama u programima implementacije prostornih planova, i priprema mišljenja na izveštaje o implementaciji prostornih planova; pripremu rešenja kojim se ovlašćuju pravna lica za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i rešenja kojim se ovlašćuju pravna lica za merenje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, odnosno rešenja o oduzimanju izdate licence; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanju regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanja melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima i praćenja stanja vodnih objekata, kao i rešenja o oduzimanju licence; pripremu i izradu rešenja o izdavanju licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, odnosno rešenja o oduzimanju izdate licence; pripremu predloga radi utvrđivanja upotrebljivosti voda za opšte i posebno korišćenje; pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju višenamenskih brana sa akumulacijama; praćenje stanja snabdevanja vodom radi obezbeđenja racionalnog korišćenja voda; učešće u sprovođenju prostornih planova za zaštitu izvorišta od posebnog značaja; pripremu planova za upravljanje sistemima za snabdevanje vodom za piće, industriju i energetiku i dr; realizaciju nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju i praćenju direktiva Evropske unije iz delokruga Odeljenja; koordinaciju izrade plana upravljanja vodama i plana upravljanja rizicima od poplava i praćenje njihove realizacije; pripremu i praćenje realizacije Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije; izradu smernica za ograničenje korišćenja i uslova izgradnje u poplavnim područjima; praćenje stanja i prognoze meteorološke i hidrološke situacije na vodama prvog reda; praćenje stanja i kontrola spremnosti vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje; koordinaciju subjekata i aktivnosti tokom sprovođenja odbrane od poplava i na otklanjanju posledica poplava na vodnim objektima i vodotokovima; definisanje planova rada u okviru postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, kreiranje okvira za uspostavljanje novih i/ili dalji razvoj postojećih sporazuma u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, kao i nadzor nad sprovođenjem dogovorenih obaveza; izradu godišnjih i višegodišnjih planova bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje i nadzor njihovog sprovođenja; pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se realizuju u oblasti upravljanja vodama; pripremu elemenata i izradu mišljenja za urbanističku i plansku dokumentaciju; izradu odgovora na poslanička pitanja i predstavke iz delokruga Odeljenja; praćenje propisa iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.