Насловна » Архива » Архива 2019. » Историја активности у 2019. години

Архива 2019. - Историја активности у 2019. години

Међународна сарадња

Билатерална сарадња

2. децембар 2019.

Билатерални састанак између делегација Републике Србије и делегације Републике Румуније

За Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, потписивање новог Споразума између Владе Румуније и Владе Републике Србије о сарадњи у области одрживог управљања прекограничних вода, 5. јунатекуће године, представљало је врло важан моменат који осигурава наставак и проширење сарадње између наших земаља у области управљања водама.

Из овог разлога али, истовремено, и због одређивања потребних активности као и начина сарадње која ће се одвијати на билатералном нивоу, 29. новембра 2019. године одржан је билатерални састанак у Букурешту, Румунија. Учешће на овом састанку је било од великог значаја за наставак српско –румунске билатералне сарадње.

На састанку су размењене информације страна у вези са процедурама на националном нивоу за потврђивање „Споразума између Владе Румуније и Владе Републике Србије о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама“. После размене информација констатовано је да ни једна Страна није завршила процедуру на националном нивоу, како би Споразум ступио на снагу. Договорено је да Стране и даље наставе да размењују информације у вези са овим питањем. Такође је било речи о билатералним активностима које би требало предузети пре ступања на снагу Споразума.

Стране су дискутовале и о активностима које би требало предузети одмах по ступању на снагу Споразума. Након размене информација о именовањима председника и чланова Комисије, на српској територији, одржаће се састанак секретара, шефова сталних поткомисија и потребних стручњака за припрему првог састанка Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама.

20. новембар 2019.

Одржан шести састанак Заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

У уторак, 19. новембра 2019. године у Београду је одржан састанак Заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде.

Основ за рад Заједничке Комисије и основаних радних група је Споразум о сарадњи о интегралном управљању водама на доњем току реке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, који је потписан 20. септембра 2014. године. Сагласност за продужавање уговора су потписали министри оба Министарства 5. септембра 2019. године.

На састанку су представници радних група реферисали о активностима које су договорене на претходном састанку и припремном састанку одржаном у општини Богатић 5. новембра 2019. године као и о степену њихове реализације по већ формираним радним групама.

Уследио је рад по групама. Након завршеног усаглашавања по радним групама а затим су прихваћени закључци радних група за водна акта, за инспекцијске послове и групе за поплаве.

Наредни састанак ће бити одржан на територији Републике Српске.

Мултилатерална сарадња

16. децембар 2019.

У Бечу одржан 22. Редовни састанак Међународне комисије за заштиту реке Дунав

У периоду од 9. до 12. децембра 2019. године Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржала је 22. редовни састанак у Бечу. Делегацију Републике Србије чинили су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде, ЈВП „Воде Војводине“, ЈВП „Србијаводе“ као и Института за водопривреду „Јарослав Черни“.

Састанак је отворио председник ICPDR -а Петер Ковач, који је дао кратак преглед активности у прошлој години. На састанку су разматрана општа питања , а учесницима се обратио и Дорин Андрос, новоизабрани секретар ICPDR-а, из Молдавије који је изјавио да ће се фокусирати на прикупљање података за планове управљања, првенствено у земљама које нису у Европској унији.

Учешће на 22. редовном састанку Међународне комисије за заштиту реке Дунав била је прилика да се истакне наша снажна подршка регионалној сарадњи, као и наша намера за наставак максималне ангажованости на даљем развоју сарадње и захвалност на досадашњој помоћи ванрегионалних фактора, пре свега ЕУ, посебно у финансијском погледу, у реализацији пројеката и активности на спровођењу Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава.

Одржавање 23. редовног састанка Међународне комисије за заштиту реке Дунав планирано је за 15. и 16. децембар 2020. године.

24. октобар 2019.

Осми састанак страна Оквирног споразума о сливу реке Саве

23. и 24. октобра 2019. године, у Сарајеву, Босна и Херцеговина одржан је 8. састанак држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве.

На састанку су били присутни представници свих Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве: Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Србије и Републике Словеније, као и представници партнерских организација, посматрача и осталих институција.

На састанку су, као представници Републике Србије,  учествовали Жељко Радошевић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Наташа Милић, вршилац дужности директора у Републичкој дирекцији за воде и Ведрана Илић, самостални саветник у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Главни циљ састанка је разматрање статуса сповођења Оквирног споразума о сливу реке Саве као и кључних изазова у идућем периоду, нарочито оних који се односе на сарадњу у управљању сливом, управљању ризицима од поплава, обнови пловидбе као и размени информација од значаја за слив. Посебна пажња је посвећена питањима одрживог развоја, а такође су дате и смернице за даљу сарадњу у оквиру рада међународне комисије за слив реке Саве.

Оквирни споразум и рад Савске комисије је пример успешне сарадње, у који су у Републици Србији активно укључена министарства и организације надлежне за питања из делокруга рада Савске комисије.

Државе Стране Оквирног споразума усвојиле су и потписале заједничку декларацију, као завршни акт састанка.

Декларација, која уважава напоре и рад Страна уложених у израду заједничког плана управљања ризиком од поплава за слив реке Саве и подржава резултате остварене у успостављању Система за прогнозирање и упозорење од поплавама за слив реке Саве. Декларацијом се истиче чињеница да су све Стране ратификовале Протокол о спречавању загађења вода услед пловидбе уз Оквирни споразум и Протокол о управљању седиментом уз Оквирни протокол.

27. септембар 2019.

На Министарској конференцији земаља из слива реке Тисе, од 25. до 27. септембра 2019. године, у Будимпешти, Мађарска потписан је Меморандум о разумевању у циљу јачања сарадње на сливу реке Тисе ради имплементације Интегралног плана управљања сливом реке Тисе и подршке одрживом развоју региона

У Будимпешти, Мађарска, 26. септембра 2019. године на позив Министра унутрашњих послова Мађарске, г-дина Др. Sándor Pintèrа и председавајућег Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) упућеног министрима надлежним за послове управљања водама, Жељко Радошевића, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде позвани су да учествују на Министарској конференцији држава на сливу реке Тисе.

Циљ Министарске конферeнције је даље јачање сарадње земаља на сливу Тисе потписивањем Меморандума о сарадњи.

Министри држава које деле слив реке Тисе: Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска и Србија, изражавају подршку достигнућима радне групе за Тису.

Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде је на Министарској конференцији земаља из слива реке Тисе дана 26. септембра 2019. године, у Будимпешти, Мађарска  потписао Меморандум о разумевању у циљу јачања сарадње на сливу реке Тисе ради имплементације Интегралног плана управљања сливом реке Тисе и подршке одрживом развоју региона. Овим Меморандумом о разумевању државе се обавезују на даље напоре у циљу спровођења потребних мера ка остварењу интегралног управљања сливом реке Тисе уз даљу подршку активном учешћу у раду Групе за Тису при ICPDR-у, као основи за одржавање напретка на спровођењу потребних мера.

У оквиру састанка је усвојен ревидирани план интегралног управљања сливом реке Тисе (ITRBMP). ITRBMP је развијен у оквиру пројекта JOINTISZA – „Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе”, уз подршку Дунавског транснационалног програма.

Линк, Министарство унутрашњих послова Мађарске:
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-kiemelt-jelentosege-van-a-tiszai-orszagok-egyuttmukodesenek

Дан Дунава и Саве

8. октобар 2019.

--Победници конкурса Дунавски уметник 2019 –
- Danube Art Master -

Међународни конкурс „Дунавски уметник“ је активност Међународне комисије за слив реке Дунав и Глобалног партнерства за воде за Централну и Источну Европу. Конкурс циља узраст од 6-18 година и спроводи се у 14 земаља на сливу реке Дунав од 2004. године.

Млади истраживачи Србије уз подршку  Републичке Дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, од 2010. године координирају овај конкурс у Србији.

Тема конкурса се мења сваке сезоне. Млади су позивани до сада да се: активирају за здравији, за чистији Дунав, за очување јесетри, и сл. док је тема овогодишњег конкурса била:

„МИ ВОЛИМО ДУНАВ“.

У 2019. години у укупној категорији уметничких дела постоје три једнака победника - Аустрија, Хрватска и Србија - плус један победник за видео категорију, видео запис из Хрватске.

Аустријски Lieblingsort „Омиљено место“,  рад ученика првог разреда основне школе Wehlistrasse из Беча; Дунавско ткање у Србији (Даница тканина), Даница Јовић, Нађа Станковић, Јана Младеновић и Стеван Стојановић из Основне школе "Стефан Немања"; и хрватски „Дунав“, Илија Ковач, Антонио Сакс и Мартина Матановац из Основне школе „Слатиник Дрењски у Дрењу“. Сва три уметничка дела добила су исти број укупних бодова од међународног жирија што их чини равноправним победницима.

Победника конкурса „Дунавски Уметник“-бира 13 земаља које деле слив реке Дунав, укључујући Аустрију, Босну и Херцеговину, Бугарску, Хрватску, Немачку, Мађарску, Молдавију, Румунију, Србију, Црну Гору, Словачку, Словенију и Украјину. Конкурс је отворен за сву децу и школе из 13 земаља које чине слив Дунава. Учествовало је око 663 деце из 127 школа, подносећи око 275 уметничких дела и 72 видео снимка, укључујући и пријаве екипа.

У категорији видео, Клара Харди из школе ОШ Антуна Бауера у Хрватској победила је кратким видеом "Дунав". Захваљујући всвојим вештинама у снимању видеа, Клара Харди показала је да река Дунав треба помоћ од свих нас. Њен снимак је био емотивна демонстрација уклањања отпада из Дунава и упечатљив захтев за очување обале реке.

Друго место, у категорији видео, припало је словачким студентима из школе дизајна Súkromná stredná umelecká у Братислави, за њихов кратки снимак, „Више планете, мање пластике“. Главни део снимка усредсредио се на његову коначну декларацију: "Не будите бескорисни и користите мање".

Треће место у категорији видео припало је победницима из Семича у Словенији  за рад „Вода је извор живота " . Своју поруку усмерили су на прелеп звук и призор Дунавске воде и дивљине, са поруком  да је то најважнији разлог због којег треба да га одржавамо чистим и доступним свима.

25. децембар 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Social documents

Светска Банка као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза И Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет додатних докумената се ставља на увид јавности, након чега ће уз адекватну објаву позива документи у наставку бити предмет јавних консултација:

Resettlement Policy Framework (RPF)

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Labor Management Procedures (LMP)

Resettlement Plan for Jarak Sub-project

Resettlement Plan for Sub-Project Martinci (Popova Bara)

Okvir politike raseljavanja

Plan uključivanja zainteresovanih strana

24. децембар 2019.

Прва конференција о Плану управљања водама

Дана 17. децембра 2019. године, у Београду је одржана конференција заинтересованих страна на којој су предочена и размотрена главна питања и изазови у области управљања водама и израде Плана управљања водама на територији Републике Србије у складу са Оквирном директивом о водама (ОДВ).

У центру активне дискусије, која се водила међу многобројним представницима државне управе, пољопривреде, индустрије, водовода, као и невладиних организација, била су два основна документа предвиђена Оквирном директивом о водама, потребна за даљу израду Плана: „Програм рада и динамике израде Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027” и „Извештај о значајним питањима у области управљања водама у Републици Србији”.

Наведени документи су припремљени од стране Републичке дирекције за воде, јавних водопривредних предузећа „Србијаводе” и „Воде Војводине” у тесној сарадњи са стручњацима ангажованих у оквиру твининг пројекта: „Подршка планирању политика у сектору управљања водама”, који финансира Европска унија. Овај пројекат представља партнерство Србије, Немачке, Аустрије и Холандије у области интегралног управљања водама кроз имплементацију Оквирне директиве о водама и трајаће до краја јуна 2020. године.

Документи који су проистекли у досадашњем процесу израде Плана управљања водама су доступни на следећој веб страници: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php.

Коментаре на ове документе је могуће доставити до краја априла 2020. године на:

- адреса за пријем електронске поште: odv@minpolj.gov.rs

- адреса писарнице: Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд

19. децембар 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project

Светска Банка, као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза I Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет Еколошких и Друштвених докумената се ставља на увид јавности у минималном трајању од 14 дана, након чега ће уз адекватну објаву позива документи бити предмет јавних расправа:

Environmental and Social Management Framework

Environmental and Social Management Plan for Sub-Project Surcin

Environmental and Social Management Plan for the Sub-Project Martinci

Питања се могу поставити путем адресе електронске поште fer.project@yahoo.com

8. новембар 2019.

Додатак скраћеном Акционом плану Расељавања за подпројекат заштите Града Ваљева од поплава

Додатак - српски

Додатак - енглески

25. октобар 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, у складу са захтевима Оквирне директиве о водама (2000/60/ЕЦ), објављује Предлог Извештаја о значајним питањима у области управљања водама у Републици Србији. Молимо све заинтересоване стране и широку јавност да своје сугестије и примедбе на овај документ доставе у складу са инструкцијама које су наведене у самом документу, у року од 6 месеци од дана објављивања.

24. октобар 2019.

Осми састанак страна Оквирног споразума о сливу реке Саве

23. и 24. октобра 2019. године, у Сарајеву, Босна и Херцеговина одржан је 8. састанак држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве.

На састанку су били присутни представници свих Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве: Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Србије и Републике Словеније, као и представници партнерских организација, посматрача и осталих институција.

На састанку су, као представници Републике Србије,  учествовали Жељко Радошевић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Наташа Милић, вршилац дужности директора у Републичкој дирекцији за воде и Ведрана Илић, самостални саветник у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Главни циљ састанка је разматрање статуса сповођења Оквирног споразума о сливу реке Саве као и кључних изазова у идућем периоду, нарочито оних који се односе на сарадњу у управљању сливом, управљању ризицима од поплава, обнови пловидбе као и размени информација од значаја за слив. Посебна пажња је посвећена питањима одрживог развоја, а такође су дате и смернице за даљу сарадњу у оквиру рада међународне комисије за слив реке Саве.

Оквирни споразум и рад Савске комисије је пример успешне сарадње, у који су у Републици Србији активно укључена министарства и организације надлежне за питања из делокруга рада Савске комисије.

Државе Стране Оквирног споразума усвојиле су и потписале заједничку декларацију, као завршни акт састанка.

Декларација, која уважава напоре и рад Страна уложених у израду заједничког плана управљања ризиком од поплава за слив реке Саве и подржава резултате остварене у успостављању Система за прогнозирање и упозорење од поплавама за слив реке Саве. Декларацијом се истиче чињеница да су све Стране ратификовале Протокол о спречавању загађења вода услед пловидбе уз Оквирни споразум и Протокол о управљању седиментом уз Оквирни протокол.

15. октобар 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, у складу са захтевима Оквирне директиве о водама (2000/60/ЕЦ), објављује Предлог Програма рада и динамика израде Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027. Молимо све заинтересоване стране и широку јавност да своје сугестије и примедбе на овај документ доставе у складу са инструкцијама и у року који су наведени у самом документу.

27. септембар 2019.

На Министарској конференцији земаља из слива реке Тисе, од 25. до 27. септембра 2019. године, у Будимпешти, Мађарска потписан је Меморандум о разумевању у циљу јачања сарадње на сливу реке Тисе ради имплементације Интегралног плана управљања сливом реке Тисе и подршке одрживом развоју региона

У Будимпешти, Мађарска, 26. септембра 2019. године на позив Министра унутрашњих послова Мађарске, г-дина Др. Sándor Pintèrа и председавајућег Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) упућеног министрима надлежним за послове управљања водама, Жељко Радошевића, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде позвани су да учествују на Министарској конференцији држава на сливу реке Тисе.

Циљ Министарске конферeнције је даље јачање сарадње земаља на сливу Тисе потписивањем Меморандума о сарадњи.

Министри држава које деле слив реке Тисе: Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска и Србија, изражавају подршку достигнућима радне групе за Тису.

Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде је на Министарској конференцији земаља из слива реке Тисе дана 26. септембра 2019. године, у Будимпешти, Мађарска  потписао Меморандум о разумевању у циљу јачања сарадње на сливу реке Тисе ради имплементације Интегралног плана управљања сливом реке Тисе и подршке одрживом развоју региона. Овим Меморандумом о разумевању државе се обавезују на даље напоре у циљу спровођења потребних мера ка остварењу интегралног управљања сливом реке Тисе уз даљу подршку активном учешћу у раду Групе за Тису при ICPDR-у, као основи за одржавање напретка на спровођењу потребних мера.

У оквиру састанка је усвојен ревидирани план интегралног управљања сливом реке Тисе (ITRBMP). ITRBMP је развијен у оквиру пројекта JOINTISZA – „Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе”, уз подршку Дунавског транснационалног програма.

Линк, Министарство унутрашњих послова Мађарске:
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-kiemelt-jelentosege-van-a-tiszai-orszagok-egyuttmukodesenek

12. септембар 2019.

Теренско истраживање у оквиру ЕУ Twinning пројекта:
Подршка планирању политика у сектору управљања водама

Циљ Twinning пројекта је да ојача капацитет Републичке дирекције за воде, јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ као и сродних институција, како би се у интегралном управљању водама спровели принципи који произилазе из Оквирне директиве о водама ЕУ, а конкретан циљ је израда Плана управљања водама Републике Србије за период од 2021. до 2027. године.

Тим научника и сарадника Института за биолошка истраживања ‘’Синиша Станковић’’ из Београда који предводи научни саветник и помоћник директора др Момир Пауновић, врши узорковање у оквиру Twinning пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ чија је вредност 1,5 милиона евра. Узети су узорци у Међувршју (акумулација), Великом Рзаву, Црном Рзаву, Злошници, Радојињском језеру, Бистрици, Тиси …

Група од 30 експерата из Немачке, Аустрије, Холандије и Србије у периоду од 9. до 13. септембра 2019. године утврђује статус површинских вода на подручју већем од хиљаду километара (20 мониторинг локација) како би се утврдило стање вода унутар сваког водног подручја и омогућило да се оне сврстају по класама.

За више информација о пројекту можете посетити www.wfd-serbia.eu

3. септембар 2019.

---ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ---

Програми обележавања Међународног Дана реке Дунав и Међународног Дана реке Саве 2019. године су релаизовани, као и претходних година под покровитељством Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Прославе су организоване од краја маја до почетка августа широм Србије, у следећим градовима: Београду, Бачком Моноштору, Бачкој Планаци, Голупцу, Великом Градишту, Белој Цркви, Неготину, Текији и Ћуприји.

Многобројним едукативно-интерактивним радионицама за децу и одрасле, показним вежбама, предавањима, изложбом и богатим музичким програмом припремљеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде у сарадњи са Градском Општином Земун, ЕУ инфо центром, ЈВП „Воде Војводине“, Наутичким клубом „Лиман“, WWF- светским фондом за заштиту дивљих животиња, Младим истраживачима Србије, Продуженим боравком „Млади академац“, Соколина Арт, Санитарно еколошким друштвом „Сан еко“, ЈКП Градским зеленилом, Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ и бројним волонтери, 15. јуна у Београду одржана је Централна прослава дана реке Дунав. Слоган овогодишње кампање био је „Активни за сигурнији Дунав”.

ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ       ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ

Широм Србије организоване су прославе поводом Дана реке Дунав и Дана реке Саве. Бројни организатори укључујући: Удружење "Online performans Art, Onlieum-Online Museum", Бео Пројецт, Удружење грађана ''Дете-заштитник планете'', Београдски еколошки центар - организацију за радне, истраживачке и образовне активности, Еколошки покрет Ћуприја, Туристичку Организацију Велико Градиште,  Театар Пројекат Објективна Драма – ПОД Театар, Младе истраживаче Србије, Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор, Наутички спортски клуб Лиман, Туристичку организација Голубац, Школу Плус Бела Црква, Српско румунско удружење Росе ловачки и риболовачки клуб, Туристичку Организацију Бачка Паланка, Санитарно еколошко друштво Сан Еко и Туристичку организацију Неготин, организовали су низ програма едукативно забавног карактера, а све са циљем подизање нивоа еколошке свести грађана, и едукацију и подизање свести ученика и најмлађих грађана о важности река Дунав и Саве. Организоване су бројне представе, такмичења , квизови, музички и спортски програми, ликовне и драмске радионице.

ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ       ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ

Програми су донели нове информације и сазнања о рекама, животној средини, природи, биљним и животињским врстама и подстакли на размишљање о односу човека и природе, њеној вредности и заштити животне средине. Приближно је учестовало око 7000 људи, а циљна група била су деца и млади широм Србије.

Овогодишње прославе Међународног дана реке Саве и реке Дунав  обележило је лепо дружење, а овим путем се захваљујемо, на сарадњи свим партнерима и надамо се да ћемо у наредним годинама заједничким снагама наставити активности.

3. септембар 2019.

--Прослава Дана Дунава--
„Туристичка организација Неготин“


Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин

У оквиру манифестације „Дан Дунава“ организоване су спортске и едукативне активности за децу, забавни програм за све учеснике манифестације као и акција чишћења обале Дунава. У градском парку 01. јула 2019. године одржана је ликовна радионица акварел техником. Учествовало је педесеторо деце узраста до 18 година, а за најбоље радове обезбеђене су награде. Најмлађи учесници били су анимирани такмичењем у пецању дрвених рибица.

Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин       Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин

15. јула 2019. године на Кусјаку је одржана креативна радионица за децу. Деца су правила дунавске еко сувенире, на бродовима од папира слала поруке деци подунавских земаља. На креативној радионици у оквиру едукативног дела била је приказана изложба дрвених риба са Дунава. Деца су могла да се упознају са аутентичним изгледом риба са Дунава и њиховим називима.  У обе радионице била су укључена деца школског узраста неготинских основних школа као и деца из основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју.

Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин       Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин

Због лоших временских прилика централна прослава Дана Дунава је померена са 14. јула на 21. јул 2019. године. Централна прослава Дана Дунава одржана је на Кусјачкој плажи на Дунаву где је било организовано такмичење у веслању и пецању за децу, док је за остале учеснике била организована регата од Михајловца до Кусјака, такмичење у лову сома бућком као и такмичење у кувању рибље чорбе. За најбоље такмичаре биле су обезбеђене су награде, пехари, медаље, дипломе и захвалнице.

Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин       Прослава Дана Дунава - Туристичка организација Неготин

2. септембар 2019.

«Прослава Дана реке Саве 2019«
--Санитарно еколошко друштво Сан Еко--

У обележавању „Дана реке Саве 2019“ учествовали су  средњошколци, основци и предшколци са општине Раковица, организоване су радионице  за средњошколце и основце и екошколице за предшколце.   

Програм «Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме «, у нашој средини, је покренуо пуно заинтересованих родитеља, васпитача и директора.

Организоване су  програмске радионице на којима су обрађене теме: потребе за водом, значај заштите вода, уштеда воде, екосистеми и заштићене врсте реке Саве. На радионицама су учествовали ученици из следећих школа: Машинске школе, ОШ „Бранко Ћопић“, ОШ “Иво Андрић“ и ОШ „Данило Киш“.

Обрађене  теме на радионицама су: природни ресурси и заштита, вода за пиће, потрошња и уштеда, живи свет реке, заштита од загађивања, колико познајемо наше научне великане, игрокази, живи свет у Сави, промоције за Дан Саве.

Дан Саве „ Санитарно еколошко друштво Сан Еко “

Промоција вредности и знања за реке «Сава у срцу«, а «Дунав у души« 2019.године, организована је 26. јуна. Учесници вожње бродом су били предшколци,ученици из основних школа, еко едукатори, родитељи, професори и радионичари. Деца су добила прилику да се возе бродом по реци, друже и поразговарају о реци, о потреби за очување вода река. Брод је постао сликовито место еко радионице, ученицима је уграђена потреба за даљу бригу за воде и биодиверситет реке.

Програм за предшколце са општине Раковица, децу из вртића: «Лабудић»,  «Пионирски град», «Долорес» и  «Димитрије Котуровић«, имао је за циљ промоцију заштите животне средине и едукацију најмлађих о важности заштите и очувања  река и шума са посебном пажњом према реци Сави. Предшколци из Раковице певају, играју и на овај начин, шаљу поруке «Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме«.

Дан Саве „ Санитарно еколошко друштво Сан Еко “

Организоване радионице за предшколце: "Одакле пијемо воду?", „Од извора до ушћа“, "Биодиверзитет", имале су све за циљ сагледавање значаја и очувања вода, река, шума и биодиверзитета.

Дат је допринос промоцији манифестације за обележавање «Дан Саве» 2019. године, али и кроз допринос на развоју будућих еколошких акција  у школама, вртићима, домаћинствима и заједници.

Све активности су промовисане објавама на сајту и друштвеним мрежама. Одштампани промо материјали су дељени по школама, вртићима, на броду и улицама.

29. август 2019.

Дан Дунава „ Санитарно еколошко друштво Сан Еко “
-Прослава Дана Дунава 2019-

Програм под називом «Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме«, имао је за циљ промоцију знања и вештина за заштиту животне средине, очување  река и шума и обележавање „Дана Дунава 2019“ за основце, средњошколце и предшколце у Раковици.

2019. године организоване су  програмске радионице „Дунав у души“ на којима су обрађене теме: потребе за водом, како да штедимо воду, значај заштите вода, значај Дунава, екосистеми и заштићене врсте, квиз знања и припреме за јавни наступ. На радионицама су учествовали ученици из следећих школа: Машинске школе, ОШ „Бранко Ћопић“, ОШ “Иво Андрић“ и ОШ „Данило Киш“.

Дан Дунава „ Санитарно еколошко друштво Сан Еко “       Дан Дунава „ Санитарно еколошко друштво Сан Еко “

Значај  радионица се може сагледати у јачању вештина полазника и знања о потреби, уштеди и заштити вода, о речним екосистемима, о заштићеним  природним добрима, заштићеним врстама, припреми за јавни наступ. Групе су са радионичарима увежбавале извођење екошколица – за предшколце из укључених врста. Сви су активно сарађивали, разматрани су захтеви и потребе животне средине. Радило се на мотивацији за укључење група у процес заштите животне средине у школи и заједници.

 Промоција вредности и знања: Дунав у души 2019.године, организована је 26.јуна. Учесници ове вожње бродом су били предшколци,ученици из основних школа, еко едукатори, родитељи, професори, радионичари. Деца су добила прилику да се возе бродом по реци друже и поразговарају о реци,о потреби за очување вода река. Брод је постао сликовито место еко радионице, ученицима је уграђена потреба за даљу бригу за воде и биодиверситет реке.

15. јуна 2019. године – централна прослава Дана Дунава. Представници су били середњошколци, ученици Машинске школе. Награђени су добили специјалну вожњу чамцем за спасиоце.

Дан Дунава „ Санитарно еколошко друштво Сан Еко “

Предшколци са општине Раковица -Деца из вртића «Душко Радовић» и «Орашчић«. Програм за ову циљну групу, има за циљ промоцију заштите животне средине и едукацију најмлађих о важности заштите и очувања  река и шума са посебном пажњом према реци Сави. Кључно за извођење радионица екошколица за предшколце је рад на развоју знања и вештина код основаца за еко едукаторе.

Група обучених основаца за „екоедукаторе“ је радила са менторима на припреми потребних средства за извођење еко школица „Дунав у души“. Еко едукатори су направили плакате са порукама, слике чиниоца екосистема, чијим појединачним спајањем се добија целина – екосистема подручја. Плакати су послужили као домонстрационо средство током извођења еко радионица.

Све активности су промовисане објавама на сајту и друштвеним мрежама. Одштампани промо материјали, су дељени по школама, вртићима, на броду, улицама.

26. август 2019.

-Прослава Дана Дунава 2019-
-Туристичка Организација Бачка Паланка-

Туристичка организација Бачка Паланка је и ове године обележила Међународни „Дан Дунава“ који се традиционално одржао 29. јуна 2019. године.

Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка       Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка

Као и сваке године програм је био разноврстан и намењен првенствено деци коју је чекала добра забава и уживање кроз едукативни рад и радионице, а чији је циљ био подизање свести о значају Дунава као највећег природног богатства. Најмлађи учесници су уживали у дечијој представи, а затим су се опробали и у различитим дисциплинама кроз „Игре без граница“ где су имали прилику да се такмиче у разноврсним играма, истовремено показујући своје знање, брзину и умеће. Поред тога, као и сваке године, своју креативност и машту у писању најлепших стихова о моћној реци Дунав су показали кроз писање кратких песмица и стихова под називом „Дечја поезија о Дунаву“, а затим су заједно са сликарима осликавали реку Дунав на бетону кредама, забављали се кроз креативне радионице, фотографисали се поред Дунава и носили фотографију као успомену на „Дан Дунава“. Сви учесници су добили пригодне награде и поклоне. За сам крај као и сваке године најмлађи малишани су правили папирне бродиће са порукама и пуштали их низ Дунав.

Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка       Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка

Пријатељи манифестације су били: Народна библиотека „Вељко Петровић“, Књижевни клуб „Дис“, Драмски студио „Арс либери“ и Бич бар Олимп из Бачке Паланке.

Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка       Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка
Прослава Дана Дунава 2019 - Туристичка Организација Бачка Паланка

23. август 2019.

Прослава Дана Дунава 2019
Дан Дунава „ Српско румунско удружење Росе ловачки и риболовачки клуб “

Програм обележавања Међународног Дана реке Дунав 2019. под  је релаизован, као и претходних година од стране " Српско румунско удружења Росе ловачки и риболовачки клуб ", уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Дан Дунава „ Српско румунско удружење Росе ловачки и риболовачки клуб “       Дан Дунава „ Српско румунско удружење Росе ловачки и риболовачки клуб “

У оквиру манифестације организоване су  едукативне активности за децу, забавни програм за све учеснике манифестације као и акција чишћења обале Дунава.

05.јула 2019.године у Прахову и Текији одржано je предавање за младе на тему „Заштита биљног и животињског света Дунава на подручју Ђердапа“. Након тога одржано je уметничко такмичење деце узраста од седам до четрнаест година. Најмлађи учесници били су анимирани састављањем подних пузли са мотивима животињског света Дунава. Цео скуп био је украшен балонима са натписом „Дан Дунава 2019“, а за сву децу било је обезбеђено освежење.

Дан Дунава „ Српско румунско удружење Росе ловачки и риболовачки клуб “

16. август 2019.

Прослава Дана Дунава 2019
-- Школа Плус Бела Црква --

Већ традиционално, Школа Плус имплементира програм едукације деце и младих у циљу подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав и обележавања Дана Дунава.

Ове године, акценат је посебно стављен на развијање еколошке свести и изграђивања новог односа према животној средини, њеној природној и друштвеној компоненти као и на напуштање досадашњег незаинтересованог приступа заштити животне средине.
Пре главе манифестације реализоване су радионице у просторијама Школе плус, на којима су поред едукације, припремана визуелна и експонатска решења и направљене макете тврђава, како на Дунава у Србији, тако и замкове у градовима кроз која пролази ова величанствена међународна река.

Школа Плус Бела Црквa       Школа Плус Бела Црквa

Главна манифестација Дан Дунава 2019. године је одржана на самој обали Дунава, а многобројни млади са својим родитељима, професорима, сарадницима и гостима су имали прилику да учествују у иновативним и мултимедијалним садржајима. Прва активност била је видео пројекција слива Дунава кроз Србију, а затим је уследио квиз „Оријентиринг на Дунаву“ који је обухватио обилазак Лабудовог окна, кроз едукативну радионицу на терену, а све под вођством учитеља из Чешке Станислава Хавела. Уследила је уметничка радионица, креативни студио на отвореном под називом „На лепом плавом Дунаву“ коју су водиле академска сликарка Тереза Стаменковић и уметница из Чешке Алена Хавлова.

Такође је одржана и радионица под називом „Вршњачка едукација из основа прве помоћи“, која је била показна и практична презентација Црвеног крста и младих волонтера, а најмлађима је пружила основе пружања прве помоћи.

Школа Плус Бела Црквa       Школа Плус Бела Црквa

На самом крају уручене су дипломе и награде из свих области, како за најбоље такмичаре, тако и за оне који су били вредни, креативни, најмлађи па и за оне који су први пут учествовали у активностима.

Кроз све активности била је укључена шира јавност како би се реализовао главни циљ програма, а то је едуковање и подизање свести грађана о важности очувања и заштите реке Дунав и о рационалној употреби водених ресурса. Манифестацију су подржали бројни пријатељи: Општина Бела Црква, Национални савет чешке националне мањине, Црвени крст Бела Црква, Чешка беседа Крушчица, Colegiul national „Mircea Eliade“, Resita, Савез Срба у Румунији, Фото ФЛЕШ Бела Црква и Радио Телевизија Војводине РТВ2.

13. август 2019.

Савска Регата „ЛИМАН “

"Лиман“
-Прослава Дана реке Саве 2019-

Овогодишња Савска рафтинг регата одржана је веома успешно 28.07.2019. Две полазне тачке веслача, једна испред клуба и друга из Обреновца сусреле су се код Аде међице и после краћег одмора заједно продужиле на Велико ратно острво – Лидо. На самом острву одржане су две едукације, предавања учесницима регате, присутним грађанима и купачима.

Водена служба спасавања Србује која је обезбеђивала регату приказала је начине спасавања из воде које је привукло велики број присутних купача. Друга едукација је заинтересовала пресвега младиће и девојке, а вршена је на кајацима и кануима где су се заинтересовани упознали са основним начелима и техникама веслања. Након обуке овим младим људима је указно на загађеност приобаља и организовано је чишћење приобалног дела обале реке. Сви учесници су добили поклон мајице са молбом да их носе и пренесу својим пријатељима поруку о очувању реке Саве и њеног приобаља.

Више информација можете видети на: http://liman-h2o.org/ .

12. август 2019.

Дан Дунава „ То Голубац
-Прослава Дана Дунава 2019-

Туристичка организација Голубац је организовала низ активности којима је обележила Међународни Дан реке Дунав 2019. године. Од 10. до 14. јуна су одржане power point презентације за ученике од 4. до 7. разреда ОШ "Бранко Радичевић" из Голупца и ОШ "Вељко Дугошевић" из Браничева и за ученике 1. и 2. године гимназије у Голупцу. 13. и 14. јуна су после редовне наставе одржани пролећни спортски дани на теренима поред ОШ "Бранко Радичевић" из Браничева. Ученици су учествовали у дисциплинама трчања у џаковима, скок у даљ из места и натезање конопца, а млађи ученици су имали рекреативно играње стоног тенисаУчесницима је био обезбеђен превоз до удаљених насеља, подељено је и освежење и мајице.

Дан Дунава „ Бео пројецт “       Дан Дунава „ Бео пројецт “

15. и 18. јуна 2019. године је организована сликарска колонија у градском парку Голубац и на шетно-бициклистичкој стази поред Дунава. Учесницима је био обезбеђен прибор за цртање, освежење, подељене су мајице и обезбеђен је превоз до удаљених насеља. Након сликарске колоније постављена је фото изложба на изложбеном излогу објекта Народне библиотеке "Вељко Дугошевић" у Голупцу од 16. до 28. јуна како би заинтересовани грађани и туристи оцењивали радове. Организовано је чишћење простора између шетно-бициклистичке стазе и реке Дунав. Набављен је алат за чишћење, џакови и рукавице за све заинтересоване грађане који су желели да учествују у акцији.

Дан Дунава „ Бео пројецт “       Дан Дунава „ Бео пројецт “

28. јуна је спроведена свечана додела награде за спортске и уметничке активности на терену Једриличарског центра Голубац. Након доделе признања Београдски стреличарски клуб је, уз сарадњу активиста КЗМ, ТОГ, ССОГ и ЈКГ, спровео промоцију новог спорта-стреличарство, под називом "За лепши Дунав". Учесницима је био обезбеђен прибор за цртање, освежење, подељене су им мајице и обезбеђен је превоз до удаљених насеља. Организовано је и чишћење градске марине од наноса отпада, набављен је и алат за чишћење, џакови и рукавице за све заинтересоване грађане.

Дан Дунава “Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор“

29. јуна је за чланове пројектног тима општине Голубац, раднике ТОГ, ССОГ и заинтересоване грађане, уприличен пригодни скуп којим је обележено обнављање рада Дунавске канцеларије "Danube Office East-Serbia/Голубац".

07. август 2019.

Дан Дунава “Наутички спортски клуб Лиман“
„НАУТИЧКИ СПОРТСКИ КЛУБ ЛИМАН“
-Прослава Дана Дунава 2019-

Четрнаеста Београдска регата одржана је, и ове године, уз велики број учесника како у веслачком тако и у наутичком организационом делу. Велики број пловила је узео учешће од Старог Сланкамена до Великог ратног острва. Ове године запажен број учесника је био из иностранства, а најбоље организовани су били веслачи из Швајцарског града Базела. Веслачи, учесници регате су користили веслачке чамце, кајаке, кануе и рафтинг чамце. Регатни чамци се покрећу искључиво уз помоћ весала, а регата има туристичко рекреативни, едукативни и карневалски карактер. Сви учесници су добили поклон мајице са молбом да их носе и пренесу својим пријатељима поруку о очувању реке Дунав и њеног приобаља. На циљу је организован ручак и такмичарско едукативни рекреативни програм.

Овогодишња регата је дала акценат пре свега на едукацију младих о заштити реке Дунав од загађења, а учесници и гости су били укључени у чишћење приобаља и саме реке Дунав. Деца из Земунских основних Школа са њиховим наставницима су на самој регати учествовала у чишћењу и едукацији заштите водотокова.

02. август 2019.

Дан Дунава “Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор“
„Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор“
-Прослава Дана Дунава 2019-

12., 13. и 14. јула 2019. године одржан је дванаести по реду Еколошко-музички фестивал „Регенерација Дунава“ у Бачком Моноштору.

Посетиоци манифестације имали су прилике да уживају у многобројним садржајима са уметничком и еколошком тематиком, а све у прелепом амбијенту Еко-рекреативног центра. Акценат на Специјалном Резервату Природе „Горње Подунавље” и УНЕСЦО Резервату Биосфере „Бачко Подунавље” кроз радионице, едукације и изложбе имао је за циљ да подизање свести посетилаца и јавности о значају ових заштићених природних богатстава.

Дан Дунава “Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор“

Првог дана манифестације организована је креативна радионица „Гипсаризација са Киссом“ коју је водио сомборски уметник Кристијан Кисс. Деца су бојадисала одливке у гипсу у облицима различитих животиња, уз пригодну радионицу на тему заштићених животињских врста у нашем окружењу.

Другог дана, фестивал је започео реализацијом активности са мигрантима из Прихватног центра у Сомбору, током које су породице са децом посетиле фестивал, учествујући у радионицама са сламом и у припреми ручка. Организована је радионица за децу „Дунавска бојанка“ током које су деца бојадисала мајице са мотивом Подунавља, а исте су им касније и поклоњене.

Дан Дунава “Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор“       Дан Дунава “Удружење грађана Подунав-Бачки Моноштор“

Последњег дана фестивала, у сарадњи са WWФ – Светском организацијом за природу и Покрајинским заводом за заштиту природе, организовано је представљање књиге о УНЕСЦО Резервату Биосфере „Бачко Подунавље“. Представљени су и радови студената ФОН-а из Београда, на тему одрживих бизниса у Резервату Биосфере. Дан је завршен вожњом бродићем Великим Бачким каналом за све присутне. Током три дана трајања фестивала приређен је и богат музички програм.

Овако богат програм фестивала осмишљен је и реализован од стране УГ „Подунав“ Бачки Моноштор, уз подршку Месне заједнице Бачки Моноштор, УГ „Бодрог“ Бачки Моноштор, Министарства пољопривреде, шумарства и водоппривреде – Републичке Дирекције за воде, Министарства животне средине, Фондације Ане и Владе Дивац, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Града Сомбора, WWФ-Светске организације за природу и Кока-Кола ХБЦ Србија.

30. jул 2019.

Дан Дунава “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “
“ Online performans Art, Onlineum – Online Museum“
-Прослава Дана Дунава 2019-

Програм манифестације ″Дан Дунава 2019″ у организацији удружења ″Online performans Art, Onlineum – Online Museum″ уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде је одржан 15. јуна 2019. године. Програм манифестације се огледао у практичној едукацији о реци Дунав и рамсарским подручјима у Новом Саду са посетом Дино парку у Новом Саду уз шетњу градом и реком. Кроз програмске активности које су се одвијале на лицу места, деци је омогућено да остваре сасвим нова сазнања и искуства везана за реку и природну средину уопште са којом ретко имају сусрета. Едукативни програм је омогућио да се у пракси на лицу места деца сусретну са новим појмовима.

Дан Дунава “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “

Програм је донео нове информације и сазнања о реци Дунав, животној средини, природи, биљним и животињским врстама и подстакао на размишљање о односу човека и природе, њеној вредности и заштити животне средине.

Ученици су чули мноштво информација и кроз дијалог долазили до сопствених закључака о појавама у природи, циклусима, природним токовима и утицајима, уз завршну причу о томе које врсте и сегменти природе су данас угрожени и на које начине. Следећи сегмент радионице био је обилазак главног трга, где су се деца упознала са историјом Новог Сада и Петроварадина и њиховом историјском значају. Последњи сегмент програма била је едукативна шетња поред Дунава где су ученици кроз предавање и интеракцију уз штампани фото материјал добили нова сазнања о реци Дунав, његовом значају, градовима и земљама кроз које пролази, врстама које су у њему заступљене.

Дан Дунава “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “       Дан Дунава “Online performans Art, Onlineum – Online Museum “

У манифестацији је учествовало 28-оро деце и 5 родитеља и наставника. Као секундарна група били су укључени родитељи, остала деца из школе, локална заједница, медији и остали заинтересовани грађани Београда кроз објаве, најаве манифестације и приказе радионице и догађаја.

29. jул 2019.

Дан Дунава “Млади истраживачи Србије“
МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ
-Дунавски Уметник 2019-

Млади истраживачи Србије (МИС) су први пут ове године конкурисали за „Расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије“.

Дан Дунава “Млади истраживачи Србије“

Програм под називом „Дунавски уметник – наградни конкурс за младе узраста од 6 до 16 година“је имао следеће циљеве:
- Спровести информативну кампању усмерену на основне школе на сливу Дунава у Србији, охрабрити и подржати школе и друге организације за пријаву на конкурс који спроводе МИС у сарадњи са GWP-CEE „Danube Art Master“ (при International Commission for the Protection of the Danube River), дати логистичку подршку победничким групама за учешће на Централној прослави Дана Дунава у Београду.

Уназад 8 година МИС ревносно координирају конкурс у Србији и тим поводом сарађују са Републичком Дирекцијом за воде у смислу комуникације са ICPDR-ом и у вези са прославом Дана Дунава у Србији. Представници Дирекције учествовали су и на саветодаван начин у жирирању радова.

Дан Дунава “Млади истраживачи Србије“       Дан Дунава “Млади истраживачи Србије“

На конкурс „Дунавски уметник“ са темом „Ми волимо Дунав“ МИС су примили укупно 41 пријаву и преко 60 радова из више градова у Србији.

Млади истраживачи Србије традиционално учествују на прослави Дана Дунава на начин што представе резултате националног нивоа такмичења на конкурсу „Дунавски уметник“. Учешће Дунавских уметника на Централној прослави Дана Дунава део је награде (уз прикладне поклоне), а прилика је и за доделу диплома и јавно признање победницима. У програму Централне манифестације прославе Дана Дунава у Србији, „Дунавски уметници“ аутори најбољих поема су презентовали своја дела. Том приликом су додељене награде победницима категоријама уметнички рад, видео и песма/поема. Сви учесници су добили дипломе, наставници захвалнице и школе специјалне похвалнице.

26. jул 2019.

Дан Саве „ Млади истраживачи Србије “
Млади истраживачи Србије
- Прослава Дана реке Саве 2019-

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве 2019. под називом ″Парламент младих – иницијатива средњих школа на сливу Саве″, наставак је активности о очувању и заштити вода и реке Саве које су реализоване од стране Младих истраживача Србије (МИС), уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Дан Саве „ Млади истраживачи Србије “       Дан Саве „ Млади истраживачи Србије “

Програм је имао следеће циљеве:
-Спровођење информативне кампање усмерене на средње школе на сливу реке Саве у Србији; Подршку школама за пријаву на конкурс који спроводи „Парламент младих за реку Саву“ (при International Sava River Basin Commission); Давање логистичке подршке изабраним школама из Србије за учешће на ″8th Meeting of the Youth Parliament of the Sava River Basin″ у Тухељу/Кумровецу.
-Иницијатива ″Парламента младих″: кроз иницијативу Парламента младих, тежи се да се употпуни стварање Савског Савета за воде и тиме подиже свест међу млађом популацијом. Парламент младих окупља до 60 младих људи, између 15-18 година, сваке године из средњих школа у земљама слива реке Саве, а иницијативу за његово оснивање је покренула Савска комисија.
-Специфични циљ Парламента младих је да се млади упознају са интегрисаним планирањем, регулацијом, коришћењем и заштитом водних ресурса на нивоу слива, те да се омогући дискусија о тренутним и будућим приоритетима у погледу коришћења и заштите водних ресурса и разумевање њихове визије могућих решења.

Дан Саве „ Млади истраживачи Србије “       Дан Саве „ Млади истраживачи Србије “

Програм је имао следеће циљеве:

Србију су представљали ученици и наставници школа: Гимназија ″Црњански″ и Гимназија ″Партијарх Павле″ које су са још 6 школа из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине учествовали у ″8. Парламенту младих″ у Хрватској, поводом Дана Саве.

Награде и промоција постигнућа средњошколаца кроз ″Парламент младих″, сусрет тимова који су представљали Србију, активиста и координатора МИС-а, организован је крајем школске године у просторијама МИС-а. Том приликом изведена је усмена евалуација програма, а додељене су и награде свим учесницима.

24. jул 2019.

Дан Саве „ Театар Пројекат Објективна Драма – ПОД Театар “

ПОД Театар
- Прослава Дана реке Саве 2019-

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве 2019. године под називом „САВСКА ГЕРИЛА“, наставак је активности о очувању и заштити вода и реке Саве које су реализоване од стране ″ПОД Театра", уз подршку Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Најмлађи учесници, прошли су кроз динамичне драмске радионице у којима су се упознали са реком Савом њеним извориштем, током, земљама кроз које пролази, са значајем воде уопште за живе еко системе и поставили проблемску ситуацију: пораст загађености и тешкоће и ризике који се због тога јављају. Акција је била заједничка и састојала се у спашавању од свих могућих последица загађења које су презентоване кроз поетичан лик једног незналице ″чича Чађавог″ који живи на реци Сави, на ђубришту, и брани свој начин живљења и супроставља га нашем и дечијем.

Осим тога спроведена је и радионица ″Било једном...″, у којој су се кроз ликове старих, бака Савке и деда Саве, деца вратила у прошло време, почевши од живота на селу поред реке Саве, обичаја сетве и поштовања воде и земље, до једног ″правог пијачног дана″ где су са својим производима учествовала на Савској пијаци,размени и рибарењу.

Једна од радионица је спроведена са основцима са Вождовца, а са децом је испроблематизована ситуација, и уведена подела на ″добре″ и ″лоше″ приступе и поступање са водним ресурсима. Тиме су деца заинтригирана око тема као што су аргументован разговор, коришћење знања као инструмента квалитетног, хуманог живљења, уљудност у понашању, значај стручности , правовремених акција, заговарања и заједничког деловања.

Све теме обрађиване су у форми мале позоришне представе, заправо одигране ситуације на задату тему али уз директно учешће деце. Акценат је стављен на подстицање деце да активно учествују у очувању животне околине, и то кроз теорију акцију и креацију.

Мр Зоран Ђукић је припремио и реализовао предавање: Политика ЕУ у области климе, седми акциони програм ЕУ заживотну средину, стресори животне средине и мере за прилагођавање климатским променама на локалном нивоу које било прилагођено узрасту и врсти публике.

Активности пројекта омогућиле су да се испуни и његов основни циљ, а то је - деловање на јачање свести пре свега деце, младих,грађана - о значају очувања водних ресурса,пре свега реке Саве. Утицајем на најмлађе, утиче се и на формирање еколошки свесних генерација које тек улазе у образовни систем и који могу одиграти веома битну улогу вршњачких едукатора своје средине.

17. jул 2019.

Дан Дунава “ТО Велико Градиште“

“Туристичка Организација Велико Градиште“
-Прослава Дана Дунава 2019-

Дан Дунава у Великом Градишту је и ове године обележен на веома занимљив начин уз подршку Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Низ програма који су прилагођени овој манифестацији, укључио је велики број учесника, пре свега предшколарце, ученике основних и средњих школа, наставнике, професоре, удружења грађана, спортисте, грађане и туристе. Сви програми билу су посвећени главном циљу: да се схвати значај реке Дунав , реке на чијој обали живимо.

Дан Дунава “ТО Велико Градиште“

И ове године од почетака маја, а закључно са 29. јуном 2019. године Дан Дунава је обележен разнима активностима: еколошком акцијом чишћења реке Дунав, разним предавањима, радионицама, а све је завршено акцијом сађења егзотичних врста у градском парку у чему су учествовала деца Великог Градишта. Два стабла која су малишани засадили названа су ″Дунавко″ и ″Воденко″.

Дан Дунава “ТО Велико Градиште“       Дан Дунава “ТО Велико Градиште“

Удружење жена из општине Велико Градиште организовало је изложбу старих предмета и националне кухиње која је била пропраћена културно – уметничким програмом, а уз подршку хуманитарних организација реализоване су и радионице за децу са тешкоћама у развоју.

Дан Дунава “ТО Велико Градиште“       Дан Дунава “ТО Велико Градиште“

Велика завршница Дана Дунава обележена је 29. јуна 2019. године низом догађаја: драмском радионицом за децу, спортским играма, а за крај су додељене и награде најуспешнијим учесницима. Дан Дунава је и ове године испунио очекивања и циљ подизање нивоа еколошке свести грађана, и едукацију и подизање свести ученика и најмлађих грађана о важности реке Дунав.

16. jул 2019.

ДАН ДУНАВА “ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ЋУПРИЈА“

“Еколошки покрет Ћуприја“
-Прослава Дана Дунава 2019-

Дан Дунава “Еколошки покрет Ћуприја“

Еколошки покрет Ћуприја је 22. јуна 2019. године одржао манифестацију ″Морава је моје море″ којом се у Ћуприји обележава Међународни Дан реке Дунав, уз подршку Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Дан Дунава “Еколошки покрет Ћуприја“

Према плану одржане су радионице, такмичења, еколошки квиз и позоришна представа. Циљ манифестације је остварен, а то је шире упознавање становништва, а нарочито деце и омладине са значајем и важношћу очувања вода и водних ресурса и то кроз позоришну представу Чувари природе у оквиру првог еколошког квиза који је организован за ученике основних школа из Ћуприје.

Дан Дунава “Еколошки покрет Ћуприја“

У активностима је учествовало око 120-торо деце, а у оквиру квиза је било ангажовано 18 ученика који су иначе посебно заинтересовани за наставу биологије, географије као и за екологију. Посебан допринос одржавању манифестације дали су: библиотека ”Душан Матић”, ЈКП Равно 2014, Завичајни клуб ликовних уметника, плесни клуб Денс кру као и појединци, професори и наставници основних школа који су припремали ученике за еколошки квиз.

Дан Дунава “Еколошки покрет Ћуприја“

Народни музеј ”Хорреум марги” Ћуприја и Удружење младих Ћуприја имали су своје традиционалне радионице, а њихови волонтери су помагали у техничкој организацији манифестације. Цео догађај је медијски пропраћен.

15. jул 2019.

Дан Саве „ Београдски еколошки центар “

Београдски еколошки центар
- Прослава Дана реке Саве 2019-

Манифестација под називом ″САВА 2019″у организацији Београдског еколошког центра, организације за радне, истраживачке и образовне активности уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, се састојала од следећег програма:

Дан Саве „ Београдски еколошки центар “       Дан Саве „ Београдски еколошки центар “
 • Еколошко пешачкe туре: jавни час уз шетњу Савском променадом
 • Креативне тематске радионице:
  • Ликовна радионица- исписивање порука и цртежа на тему Дана реке Саве, израда и састављање слагалица на тему Савски мостови - Радионичари Београдског еколошког центра,
  • Заштићене биљне и животињске врсте у водама – медијатор Београдског еколошког центра. Брод ″КЕЈ″. Ученици Бродарске школе су приредили перформанс: инструментално и соло певање и рецитовање песме.
  • Такмичење у селфију; фотографисање са брода
  • Фото са брода, мостови, препознавање објекта, чамаца и бродова.Савска променада и вожња бродом ″КЕЈ″
  • Посета Музеју науке и технике уз посебне, стручне водиче.
  • Посета Музеју медицинске опреме
  • Приказивање документарног филма у којем др Масару Емото показује како различите мисли и музика различито утичу на структуру воде у Дому омладине у Београду
  • Одржавање квиза - Моја Сава као евалуација јавних часова раеализованих на Савској променади и броду у Дому омладине у Београду
  • Уручивање награда и похвала за ангажовање младих у програму – урађено је анкетирање и евалуација програма у Дому омладине у Београду
Дан Саве „ Београдски еколошки центар “       Дан Саве „ Београдски еколошки центар “

Учешће младих у конкретним акцијама, стварање екеолошки свесног грађанина, информисање младих о водним ресурсима и начинима заштите, о међународном значају реке Саве и о неопходности заштите реке Саве. Избором кратких, информативних, атрактивних и креативних прилога обезбеђена је пажња и ангажовање учесника и корисника програма.

Дан Саве „ Београдски еколошки центар “       Дан Саве „ Београдски еколошки центар “

Сврха програма је испуњена, а огледала се у едукацији и подизању свести ученика и најмлађих грађана о важности реке Саве за град Београд и њено очување.

12. jул 2019.

ДАН ДУНАВА “БЕО ПРОЈЕЦТ“

- Прослава Дана Дунава 2019 -

Прослава Међународног Дана реке Дунав 2019. године је реализована током јуна од стране "Бео пројецта ", уз подршку Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Програм манифестације је замишљен као Еколошки едукативни триатлон за децу кроз који су се деца упознала са градом са реке Дунав, самом реком Дунав, њеним значајем, екологијом и значајем животне средине и начинима њеног очувања у данашњем друштву.

Прослава Дана Дунава 2019       Прослава Дана Дунава 2019

Програм је осмишљен као виртуелно путовање кроз простор и време, повезан са историјом и архитектуром града и обогаћен еколошким садржајем који је допунио програм посвећен реци Дунав, информацијама и занимљивостима о овом богатом водном ресурсу. Програмске активности подразумевале су вожњу бродом реком Дунав у току које се на лицу места у оквиру два интерактивна предавања, радионице и једне уметничке радионице деца упознала са реком и градом и активно учествовала у дискусији о реци Дунав, екологији и животној средини, граду Београду, његовој архитектури, урбанизму, односу зелених и изграђених површина, значају положаја на реци Дунав.

Сврха програма огледала се у подизању свести ученика о важности реке Дунав за град Београд и њеног очувања кроз екологију. Спроведена је и промоција заштите животне средине кроз триатлон као еколошку акцију која увезује туру упознавања града са воде, предавање-радионица о архитектури и положају Београда на Дунаву, предавање-радионица о реци Дунав, екологији и заштити животне средине и уметничку радионицу намењену деци.

Прослава Дана Дунава 2019       Прослава Дана Дунава 2019

Примарна циљна група програма била су деца и млади из основних и средњих школа. На манифестацији "Дан Дунава" поред чланова удружења учествовало је 55 ученика више београдских средњих школа. Ученици су били у пратњи наставника. Секундарна циљна група/крајњи корисници програма били су локална заједница, као и најшира јавност- грађани и медији.

Ученици се у школи у малој мери сусрећу са тематиком која је била предмет пројекта и они, као и наставници су изразили велику захвалност и задовољство што су били уприлици да учествују у овом програму. Теме и садржај су били прилагођени узрасту ученика. Кроз активно учествовање, сагледавање практичних и конкретних примера у току вожње и рекапитулацијом и индивидуланим ангажовањем ученика кроз уметничку радионицу, у општој мери долази до подизања свести деце о актуелним проблемима и питањима града, реке и животне средине кроз подстицај и њихову личну иницијативу да активно кроз индивидуално залагање међу вршњацима учествују у очувању реке Дунав и животне средине у Београду.

11. jул 2019.

ДАН САВЕ “УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДЕТЕ – ЗАШТИТНИК ПЛАНЕТЕ“

Удружење грађана Дете – заштитник планете
– Прослава Дана реке Саве 2019 –

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве 2019. године је наставак активности о очувању и заштити вода и реке Саве које су реализоване протеклих година уз подршку Републичке дирекције за воде - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Дан Саве “Удружење грађана Дете – заштитник планете“        Дан Саве “Удружење грађана Дете – заштитник планете“

Удружења грађана ''Дете-заштитник планете'' реализовало је радионице током радне недеље која је претходила Дану реке Саве и то од 27. маја до 30. маја 2019. године у вртићу ''Душко Радовић'' у Београду (ПУ Раковица). У та четири дана , у 8 радионица је учествовало 205 долазеће деце распоређене у групе. За време радионица деца су разговарала о рекама, како настају и како изгледају у горњем току, а како у доњем.

Дан Саве “ Удружење грађана Дете – заштитник планете “

Централана манифестација одржана је у дворишту вртића ''Душко Радовић'' 31.05.2019. године у Београду. Овај догађај је реализован у форми радионица забавног карактера, са истакнутим тимским радом.

Дан Саве “ Удружење грађана Дете – заштитник планете “        Дан Саве “ Удружење грађана Дете – заштитник планете “

Око 250 долазеће деце су подељена у више мањих група са по једним васпитачем. Едукатор је објаснио како ће свака група од алуминијумске фолије направити свој део речног корита, а затим ће делове спојити, а групе ће потом урадити свака свој задатак који су на почетку извукли. Задаци су били исписани на ''златним рибицама'' од картона и подразумевали су: изградњу моста преко реке, распоређивање каменчића и гранчица, пуштање бродића, распоређивање шкољки, распоређивање гумених и пластичних животиња становника речног екосистема. Када је завршено прављење речног корита и извршени задаци, пуштена је вода и добијена је ''река''.

Дан Саве “ Удружење грађана Дете – заштитник планете “

У оквиру сегмента укључивања шире јавности у манифестацију ''Дан Саве'' организован је конкурс ''Моја река''. На конкурс се одазвао велики број школа, вртића и родитеља из разних градова Србије. Проглашење победника је било на Дан реке Саве 01.06.2019. године. Додељене су и пригодне награде, као и једна специјална награда која није била предвиђена конкурсом. Њу су освојили ученици специјалних одељења за школовање ученика са сметњама у развоју. Уз награде су уручене и дипломе.

Све активности су промовисане су бројним објавама на друштвеним мрежама и објавом на сајту удружења.

10. jул 2019.

ДАН САВЕ "БЕО ПРОЈЕЦТ“

"Бео Пројецт“
- Прослава Дана реке Саве 2019 -

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве у организацији Бео Пројецта, који је одржан 8. јуна 2019. године уз подршку Републичке дирекције за воде - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, замишљен је као Еколошки едукативни триатлон за децу кроз који су се деца упознала са градом са реке Саве, самом реком Савом и њеним значајем, екологијом и значајем животне средине и начинима њеног очувања у данашњем друштву. Програм је подразумевао вожњу бродом реком Савом у току које су се на лицу места, у оквиру два интерактивна предавања-радионице и једне уметничке радионице, деца упознала са реком и градом и активно учествовала у дискусији о реци Сави, екологији и, урбанизму, односу зелених и изграђених површина и значају положаја на реци Сави.

Дан Саве Бео Пројецт        Дан Саве Бео Пројецт

Сврха програма се огледала у едукацији и подизању свести ученика и најмлађих грађана о важности реке Саве за град Београд и њеног очувања кроз екологију. Спроведена је и промоција заштите животне средине кроз триатлон, као еколошку акцију која увезује туру упознавања града са воде, шетњу приобаљем, предавање о архитектури и положају Београда на реци Сави, екологији и заштити животне средине и уметничку радионицу намењену децу.

Дан Саве

Активности су реализоване кроз два дела у току којих су спроведене радионице: шетња приобаљем и вожња бродом реком Савом. Шетња се одвијала обалом реке Саве у делу пристаништа уз интеракцију деце и разговоре о односу града и реке, интерктивним предавањима о архитектури и екологији и квиз питањима кроз који су проверена нова знања уз подстицај самосталних закључака. Вожња бродом је отпочела са Савског пристаништа. У току вожње бродом реализоване су радионице које су у вези са предавањима о архитектури и екологији, главна уменичка радионица, као и додатне активности.

На манифестацији "Дан Саве" поред удружења, заинтересованих младих и грађана учествовали су ученици који су били примарна циљна група. Било је присутно 46 деце у пратњи петоро наставника и родитеља. Ученици се у школи у малој мери сусрећу са тематиком која је била предмет пројекта и они, као и наставници су изразили велику захвалност и задовољство што су били у прилици да учествују у овом програму, где су ученици уз активно учешће и креативни рад остварили интересовања за значај воде и реке Саве. Ученици су у реткој прилици да бораве на самој реци Сави, интерактивно су учествовали у свим сегментима програма и ближе се упознали са реком Савом, архитектуром и урбанизмом, екологијом и уметности на самом лицу места.

Дан Саве Бео Пројецт        Дан Саве Бео Пројецт

Кроз активно у чествовање у шетњи и предавањима-радионицама, сагледавањем практичних и конкретних примера у току вожње и рекапитулацијом и индивидуалним ангажовањем деце кроз уметничку радионицу, у општој мери долази до подизања свести деце о актуелним проблемима и питањима града, реке и животне средине уз подстицај и њихову личну иницијативу да активно кроз индивидуално залагање међу вршњацима учествују у очувању реке Саве и животне средине у Београду.

09. jул 2019.

ДАН САВЕ „ ONLINE PERFORMANS ART, ONLIEUM-ONLINE MUSEUM “

Online performans Art, Onlieum-Online Museum
- Прослава Дана реке Саве 2019 -

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве 2019. године под називом „Савска Шеталица“,  наставак је активности о очувању и заштити вода и реке Саве које су реализоване протеклих година од стране Удружења "Online performans Art, Onlieum-Online Museum", уз подршку Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Програм манифестације, који се одржао 4. јуна 2019. године, се огледао у едукативним активностима о реци Сави и односу реке и града, значају реке за град и човека сагледано кроз развој насеља и контекст архитектуре, урбанизма и богате историје старог Београда.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum       Online performans Art, Onlieum-Online Museum

"Савска шеталица"обухватала је интерактивне радионице са младима о значају очувања водних ресурса и Слива реке Саве који је веома значајан због своје изванредне разноврсности крајолика и биодиверзитета уз групну шетњу дуж Савске променаде и савског пристаништа чиме се подстичу здрави стилови живота. Шетња се наставила ка Калемегданској тврђави одакле се види прелепа панорама града и пружа поглед на ушће Саве у Дунав. Шетња Београдском тврђавом омогућила је учесницима не само наставак приче о Сави, Дунаву и водним ресурсима, већ и спознају богате историје којој су сведочиле и наше реке. Учесници су кроз едукацију имали прилику да обиђу музеј Кула Небојша, Римски бунар и Сахат кулу. Такође, учесници су имали прилику да чују о културно историјским моментима значајним за град Београд, као и информације о мостовима који се налазе на том потезу.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum

Програмске активности су подразумевале активно учешће свих актера при обрађивању задатих тема  о заштити водних ресурса, чиме се подстиче нови, занимљив и креативан приступ процесу развоја еколошке свести као и подизања нивоа знања о водним ресурсима и реци Сави и значају реке за насеље и човека.

Програм је настојао да донесе нове информације и сазнања о реци Сави, животној средини, природи и подстакне на размишљања о односу човека и природе, њеној вредности и заштити животне средине. Ученици, иако се кроз наставу у теоретском смислу сусрећу са природом и животном средином, ретко када имају прилику да знање провере на лицу места. Програм је кроз шетњу поред реке и боравак на Београдској тврђави са посетама најзначајним објектима уз едукацију, омогућио да се у пракси на лицу места сусретну са појмовима који су им далеки из школских клупа.

Online performans Art, Onlieum-Online Museum       Online performans Art, Onlieum-Online Museum

Активности програма омогућиле су да се испуни и основни циљ програма а то је  - деловање на јачање свести пре свега младих-  о значају очувања водних ресурса,пре свега реке Саве. Примарна циљна група манифестације билу су ученици средњих школа. У манифестацији је учествовало 20 ученика Средње бродарске школе, у пратњи двоје професора. Као секунадрна група били су укључени родитељи као и остала деца из школе, локална заједница, медији и остали заинтересовани грађани Београда. Кроз "Савску шеталицу" и позитивну атмосферу пренесена је јасна еколошка порука на шире циљне групе –грађана, при чему се постигао постављени циљ подизања нивоа еколошке свести.

07. jул 2019.

ПОЧЕЛО ЧЕТВРТО ЗАЈЕДНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ РЕКЕ ДУНАВ У СРБИЈИ

У фокусу овогодишње кампање Дана Дунава 2019 јесте четврто по реду Заједничко истраживање реке Дунав https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey , још једна активност Међународне комисије за заштиту реке Дунав којом на националном нивоу координира Републичка дирекција за воде. Основни циљ овог међународног истраживања је прикупљање поредивих података о квалитету воде и загађењу на читавом сливу Дунава као и на изабраним локалитетима најзначајнијих притока. Истраживање се врши сваке шесте године, почело је 29-ог јуна на међународном нивоу, а прве резултате овогодишњег можемо очекивати у октобру. У Републици Србији истраживање ће спровести око 40 стручњака из више институција: Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' Универзитета у Београду, Институт за јавно здравље ''Др.Милан Јовановић Батут'', Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'', Биолошки факултет Универзитета у Београду, Департман за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду, Институт за биологију ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, Департман за биологију ПМФ-а Универзитета у Нишу и Агенција за заштиту животне средине које чине национални тим . Истраживачки национални тим је 1.јула званично почео са прикуљањем узорака. Узорци су прикупљени на заједничкој локацији са Румунијом, низводно од Ђердапа. Преко 70 различитих узорака и субузорака је узето (макрозообентос, мекушци, фитобентос, фитопланктон, зоопланктон, макрофите, днк анализе, хемијске анализе воде и седимената, микропластика), а поставњене су и мреже за сакупљање ракова( ЛиНи замке) на два локалитета- Дунаву и Тимоку.

25. јун 2019.

Позив за јавне консултације за ESMP за пројекат заштите од поплава у Сремској Митровици

Позив - српски

Позив - енглески

24. jun 2019.

ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА за изградњу објекта за складиштење мобилне опреме за одбрану од поплава , плато испред складишта и постојеће радионице, приступна саобраћајница и дренажни систем , на грађевинској парцели 8707 К.О. Сремска Митровица и Реконструкцију кеја у Сремској Митровици од km 124+520 do km 125+577 и уградњу мобилне опреме за одбрану од поплава

ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА EMP DRAFT енглеска верзија

17. јун 2019.

ОДРЖАНА ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА ДУНАВА НА ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ

У земљама подунавског региона, већ шеснаесту годину за редом обележава се сваког 29. јуна Међународни Дан реке Дунав, установљен од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав. Чини је 14 земаља и Европска Унија, потписнице конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке, највеће европске реке на чијем сливу живи преко 80 милиона људи, а у Србији протиче дужином од 588 километара. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је у последњих шеснаест година остварила партнерство са преко 350 институција владиног, организација невладиног и приватног сектора, са циљем да порука о важности очувања и заштите Дунавског басена у Србији стигне до свагог становника.

Београд је један од 4 главна града у Европи који лежи на обали реке Дунав и као такав носи епитет да се у њему организује Централна прослава Дана Дунава на националном нивоу. Овогодишњу кампању ''Активни за сигурнији Дунав'' смо започели 1.јуна обележавањем Међународног дана реке Саве, трајаће током читавог лета паралелно у више градова Србије, а Градска Општина Земун је поред Републичке дирекције за воде, традиционално била домаћин Централне прославе Дана Дунава. Многобројним едукативно-интерактивним радионицама за децу и одрасле, показним вежбама, предавањима, изложбом и богатим музичким програмом припремљеним од стране ЕУ инфо центра, ЈВП „Воде Војводине“, Наутичког клуба „Лиман“ из Земуна, WWF-а /светски фонд за заштиту дивљих животиња, Младих истраживача Србије, Продуженог боравка „ Млади академац“, Соколине Арт, Санитарно еколошког друштва „Сан еко“, ЈКП Зеленила Београд, Факултета за примењену екологију-ФУТУРА, Института за водопривреду „Јарослав Черни“, Института за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'', Музичке школе ''Коста Манојловић'', балетског студиа ''Балетино'', плесног клуба ''Латино денс'' као и бројних волонтера, у суботу 15. јуна на Земунском кеју (код ресторана Венеција) одржана је права рођенданска прослава величанствене реке Дунав.

Међународни конкурс ''Дунавски уметник'' је установљен и активност је Међународне комисије за заштиту реке Дунав и НВО Глобалног партнерства за воде за Централну и Источну Европу.Чини га више категорија: уметнички рад, кратак видео, песма, поема и перформанс, а право учешћа имају деца узраста од 6-18 година. Као и предходних и ове године су на Централној прослави додељене награде победницима међународног конкурса „Дунавски Уметник 2019“ на националном нивоу, коју спроводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде у сарадњи са Младим истраживачима Србије. Дунавско ткање је име победничког рада групе ученика ОШ ''Стефан Немања'' из Ниша, које ће представљати Србију за круну Дунавског уметника 2019. Имена добитника награда можете видети на сајту Младих истраживача Србије http://www.mis.org.rs.

У фокусу овогодишње кампање јесте четврто по реду Заједничко истраживање Дунава https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey, још једна активност Међународне комисије за заштиту реке Дунав којом на националном нивоу координира Републичка дирекција за воде. Основни циљ овог међународног истраживања је прикупљање поредивих података о квалитету воде и загађењу на читавом току реке Дунав као и на изабраним локалитетима најзначајнијих притока. Истраживање се врши сваке четврте године, почиње 29-ог јуна на међународном нивоу, а прве резултате овогодишњег можемо очекивати у октобру. У Републици Србији истраживања ће спровести стручњаци 40 институција које чине тим на челу са Институтом за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' Универзитета у Београду http://www.ibiss.bg.ac.rs.

Слике можете видети у галерији

12. јун 2019.

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА ДУНАВА 2019

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде у сарадњи са Градском Општином Земун, ЕУ инфо центром, ЈВП „Воде Војводине“, Наутичким клубом „Лиман“, WWF- светским фондом за заштиту дивљих животиња, Младим истраживачима Србије, Продуженим боравком „ Млади академац“, Соколина Арт, Санитарно еколошким друштвом „Сан еко“, ЈКП Градским зеленилом, Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ и бројним волонтерима организује, као и сваке године, у суботу 15. јуна на Земунском кеју (код ресторана Венеција) централну прославу Дана Дунава.

Прослава Дана Дунава покренута је пре 15 година. Циљ ове манифестације је подизање свести о неопходности очувања Дунава као једне од најлепших европских река, истицања значаја Дунава за људе који живе у његовом сливу, а и истовремено је и апел на рационалнију употребу водних ресурса.

На платоу код ресторана Венеција биће постављена инсталација „Сачувајмо Дунав“. Најмлађи ће моћи да учествују у бројним занимљивим активностима, едукативно-забавног карактера, које имају за циљ едукацију о заштити животне средине, природи и наравно реци Дунав у чијем сливу се налази чак 92 одсто територије наше земље. Такође, биће додељене награде победницима националног такмичења „Дунавски Уметник“ који организује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде у сарадњи са Младим истраживачима Србије. Такмичење Дунавски уметник има више категорија: уметнички рад, кратак видео, песма, поема и перформанс.

Међунардни Дан Дунава обележава се у 14 европских земаља потписница Међународне конвеције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав, највеће европске реке на чијем сливу живи 80 милиона људи.

Овом приликом вас позивамо да се придружите Централној прослави Дана Дунава 2019 која ће се одржати у суботу, 15. јуна 2019. године у периоду од 10,00 до 12,30 на Земунском кеју.

Агенда

10. јун 2019.

САРАДЊА У ОБЛАСТИ ВОДА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Румуније у области одрживог управљања прекограничним водама су потписали министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и румунски министар вода и шума Јоан Денес. Споразум је потписан дана 05.06. 2019 године у Букурешту.

Више на:

http://www.minpolj.gov.rs/bolja-kontrola-i-upravljanje-vodotokovima-zahvaljujuci-saradnji-srbije-i-rumunije/

6. јун 2019.

Парламент младих 2019 је одржан 31. маја и 1. јуна 2019.године у пограничном подручју Словеније и Хрватске на реци Сутли (Кумровец, Вонарје, Козјански парк)..

Све је протекло уз врло активно учешће од стране свих учесника-ученика, њихових ментора и модератора, у изузетно добром расположењу.Више на:
https://www.savacommission.org/index.php?filterId=10&idevent=410&l=sr&page=event_detail&subFilterId=29
http://sava-youthparliament.com/photo/8-sastanak-parlamenta-mladih-sa-sliva-rijeke-save/

31. мај 2019.

ДАН РЕКЕ САВЕ – 1. ЈУН

Међународни Дан Саве обележава се 01. јуна сваке године. Један од догађаја овим поводом је и Парламент младих слива реке Саве.

Више можете погледати на: mis.org.rs/dan-reke-save-1-jun/

24. мај 2019.

ПОСЕТА КИНЕСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ВОДЕ

Кина и Србија уживају дугорочно пријатељство. Вођени иницијативом Појас и пут и сарадњом Кине и Средње источне Европе, свеобухватно стратешко партнерство Кине и Србије иде у правцу даљег развоја. Да би искористили историјску прилику за ближе билатералне односе и промовисали пријатељску размену и сарадњу у сектору вода, представници Одељења за међународну сарадњу, науку и технологију Министарства за водне ресурсе Народне Републике Кине дошли су у посету Републици Србији која је трајала од 11. маја до 14. јула 2019. године.

Посета Кинеске делегације       Посета Кинеске делегације

Дана 11. маја 2019. године Кинеска делегација је била у посети Републичкој дирекцији за воде, у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе”.

Делегација Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, коју је предводио Државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Бобан Костић, састојала се од представника Републичке дирекције за воде и ЈВП „Србијаводе” и састала се 11. маја 2019. године са делегацијом Републике Кине коју је предводио заменик министра водних ресурса Лу Гуихиу, поводом представљања унапређења водопривреде, подизања квалитета управљања водама и водоснабдевања Србије.

Посета Кинеске делегације       Посета Кинеске делегације

На састанку су се обе стране упознале са надлежностима и разговарале о интегралном управљању водним ресурсима, управљању речним сливовима, заштити од поплава и суша, водоснабдевању и другим темама од интереса за област водопривреде, како би се пронашли начини за продубљивање даље сарадње и заједнички побољшало управљање водама обе земље.

Дефинисане су четири основне тачке могуће сарадње Кине и Србије у области вода, припрема и израда техничке документације у изградњи заштитних система за одбрану од поплава, развој наводњавања у Србији и искуства и знања која може да пренесе Кина као огромна земља која се суочава са много већим проблемима од Србије, припрема карата везаних за ерозију и бујице и развој водопривредног информационог система и система ране најаве.

Посета Кинеске делегације       Посета Кинеске делегације

Након састанка, у недељу 12. маја 2019. године Кинеска делегација  је са представницима ЈВП „Србијаводе” отишла у обилазак водопривредних радова  у Ваљево.

Кинеску делегацију је примио градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић, који је представио град Ваљево, као и штете које је Ваљево претрпело током поплава од 2014. године, али и радове на регулацији корита река Колубаре, Јабланице и Обнице, које представљају један део целокупног система за заштиту од поплаве на целом сливу реке Колубаре.

Посета гостију из Кине је потом настављена обиласком локација код моста поред КП дома у Ваљеву, где се ради регулација реке Обнице и моста, у чијој близини се одвијају велики радови на реконструкцији и изградњи корита реке Колубаре.

Посета Кинеске делегације

О томе шта је све урађено након поплава 2014. године у Ваљеву, госте су упознали стручњаци ЈВП „Србијаводе” и Водопривредног предузећа „Ерозија” које у Ваљеву спроводи ове радове.

07. мај 2019.

Међународни водени фестивал на Бледу, уз подршку Министарства заштите околиша и просторног уређења Словеније, Министарства заштите околиша и енергетике Хрватске и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, организује регионално такмичење: Одговоран однос према води у категоријама: корпоративни (све величине), национални и индивидуални пројекти. Тражимо нове револуционарне производе, услуге, решења и сл., с којима ћемо ући у ново раздобље развоја и разумевања овог важног ресурса. Могу се пријавити сви који на било који начин доприносе, побољшавају искориштавање-кориштење воде, уважавају кружење воде, уводе иновације и сл. (више у документима).
Заједно с министарствима наведених држава наградићемо примере добре праксе те их на одговарајући начин презентовати.
Више о такмичењу можете прочитати у документима и на нашој мрежној страници: www.bledwf.com   (jezičak TENDERS).
Такмичење је отворено до 7.06.2019.
Позивамо све вас који својим активностима придајете пажњу води.
Пријава: Бесплатна

BWF-Corporate, national and individual awarding

Corporate awards

Individual awards

National projects

22. април 2019.

ПЕТИ САСТАНАК ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОДРЖАН ЈЕ 19. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У БИЈЕЉИНИ, РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Република Србија и Босна и Херцеговина немају билатерални споразум из области управљања водама. Сарадња се одвија највише кроз мултилатералну сарадњу која постоји на сливовима Дунава и Саве. Како је интегрално управљање водама слива реке Дрине у претходном периоду наилазило на проблеме, пре свега због последица поплава и нелегалног експлоатисања песка и шљунка, јавила се потреба за успостављање сарадње по овим питањима.

 Пети састанак заједничке комисије између Републике Србије и Републике Српске

20. септембра 2014. године потписан је Споразум о сарадњи о интегралном управљању водама на доњем току реке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. На основу Споразума формирана је Заједничка комисија.

Пети састанак заједничке комисије између Републике Србије и Републике Српске       Пети састанак заједничке комисије између Републике Србије и Републике Српске

Први састанак Заједничке комисије одржан је 29. јуна 2015. године у Београду када су формиране Радна група за водна акта, Радна група за водну инспекцију и Радна група за одбрану од поплава.

Други састанак Заједничке Комисије и радних група одржан је у Београду 29. и 30. новембра 2017. године.

Трећи састанак Заједничке комисије и радних група одржан је 27. марта 2018. године у Бијељини.

Четврти састанак Заједничке комисије и радних група одржан је 27. новембра 2018. године.

Пети састанак Заједничке комисије и радних група одржан је 19. априла 2019. године у Бијељини, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Следећи састанак се очекује у октобру месецу на територији Републике Србије.

22. април 2019.

Представници Влада Србије и Мађарске потписали су у Суботици 15. априлa 2019. године, након заједничке Седнице, 11 докумената о будућој сарадњи. Између осталих потписан је СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ МАЂАРСКЕ O СAРAДЊИ У OБЛAСТИ OДРЖИВOГ УПРAВЉAЊA ПРEКOГРAНИЧНИМ ВOДAМA И СЛИВОВИМА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА

Потписани међудржавни споразуми између Србије и Мађарске

18. април 2019.

У БЕОГРАДУ ЈЕ ОДРЖАН 25. САСТАНАК ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ РЕКЕ ДУНАВ

У Београду је одржан 25. састанак експертске групе за односе са јавношћу у оквиру међунароне комисије за заштиту реке Дунав

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде била је домаћин 25-ог састанка Експертске групе за односе са јавношћу Међународне комисије за заштиту реке Дунав. Састанак је одржан 11-12. априла у свечаној сали хотела Мажестик, у Београду. Учесници су имали част да састанак отвори и учесницима пожели добродошлицу председавајући Међународне комисије за заштиту реке Дунав, за 2019. годину, господин Петер Ковач из Мађарске. Испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке дирекције за воде, учеснике су поздравили: саветник министра за медије, господин Игор Грабеж, шеф делегације Републике Србије у Међународној комисији за заштиту реке Дунав, госпођа Наташа Милић као и Оливера Јанковић и Милица Миленковић, чланови Експертске групе за односе са јавношћу Међународне комисије за заштиту реке Дунав из Републике Србије.

У Београду је одржан 25. састанак експертске групе за односе са јавношћу у оквиру међунароне комисије за заштиту реке Дунав

Састанку су присуствовали представници земаља чланица Међународне комисије за заштиту реке Дунав, представници НВО ''Млади истраживачи Србије'' Душица Трнавац, НВО ''Светска организација за природу'' Јована Драгић, ЈВП ''Србијаводе'' Јована Рашета и Јелена Добрић Тадић и ЈВП ''Воде Војводине'' Јасна Трифуновић и Јелена Репац. Поред актуелних тема о којима се говорило фокус састанка био је на заједничком истраживању реке Дунав, који почиње 29.јуна 2019. године и платформе о комуникацији путем друштвених мрежа. У оквиру представљања пројеката на националом нивоу земаља чланица, Република Србија МПШВ-Републичка дирекција за воде је представила ЕУ твининг пројекат ''Подршка планирању политика у сектору управљања водама''. Пројекат је вредан 1.500.000 евра и финансира се из ЕУ ИПА програма за Републику Србију. Пројекат се спроводи кроз партнерство између стручњака из Србије, Немачке, Аустрије и Холандије, а његов главни циљ је јачање капацитета Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе” и „Воде Војводине”, као и других сродних институција, у имплементацији принципа Оквирне директиве о водама (ЕК/60/2000) у интегралном управљању водама у Републици Србији, кроз обуку у процесу израде елемената за планове управљања водама на водним подручјима. О пројекту кога чине три Компоненте говорили су: Александар Цинке, лидер Компоненте 3 твининг пројекта (стратегија комуникације) и Милица Миленковић, лидер Компоненте 3 испред Републике Србије.

У Београду је одржан 25. састанак експертске групе за односе са јавношћу у оквиру међунароне комисије за заштиту реке Дунав

Напоменућемо да је МПШВ-Републичка дирекција за воде након шест година поново била домаћин представника земаља чланица Експертске групе за односе са јавношћу Међународне комисије за заштиту реке Дунав.

16. април 2019.

XLII ЗАСЕДАЊЕ СРПСКО - МАЂАРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈЕ ОДРЖАНО НА ЗЛАТИБОРУ ОД 08. ДО 10. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ

Делегација српске Стране, одређена Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, била је у следећем саставу:

- Александар Николић, дипл.инж, Шеф делегације - Председник српског дела Комисије, ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад;

- Оливера Јанковић, дипл.инж, Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде Београд;

- Милић Бунчић, дипл.инж, Секретар српског дела Комисије, ЈВП'' Воде Војводине'' Нови Сад.

XLII заседање српско - мађарске комисије за водопривреду је одржано на златибору од 08. до 10. априла 2019. године

У својству експерта учествовали су: Божидар Белош, дипл.инж, ЈВП'' Воде Војводине'' Нови Сад, Зоран Стојановић, мастер хем, Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине и др Сања Пантелић Миралем, дипл.инж, ЈВП'' Воде Војводине'' Нови Сад. Преводиоци у име српске Стране на заседању биле су Кристина Браун Луковић, дипл.инж. и Изабела Нађ, дипл.инж.

Делегација мађарске Стране била је у следећем саставу:

- Петер Ковач, дипл.инж, Шеф делегације, Председник мађарског дела Комисије, Министарство унутрашњих послова;

- Ида Нађ Шош, дипл.инж, Секретар мађарског дела Комисије, Министарство унутрашњих послова.

У својству експерта учествовали су: др Петер Козак, дипл.инж, Роберт Телкеш, дипл.инж, Тимеа Немети, дипл.инж. и др Ласло Балатоњи. Преводиоци у име мађарске Стране на заседању били су Давид Дукаи, дипл.инж. и Чонгор Киш, дипл.инж.

Комисија је радила по усаглашеном дневном реду по следећим областима:

I Водопривредна питања у области заштите од штетног дејства вода

II Водопривредна питања у области газдовања водама

III Водопривредна питања у области заштите квалитета вода

IV Остала питања.

XLII заседање српско - мађарске комисије за водопривреду је одржано на златибору од 08. до 10. априла 2019. године       XLII заседање српско - мађарске комисије за водопривреду је одржано на златибору од 08. до 10. априла 2019. године

Комисија је констатовала да се српско – мађарска водопривредна сарадња у периоду између два заседања односно, од септембра 2015. до априла 2019. године, реализовала у отежаним условима али да су и поред тога остварени значајни резултати у сарадњи. То се пре свега односи на осавремењавање важећих правилника из свих области сарадње и на доношење нових правилника.

Посебно треба истаћи усвајање „Заједничког програма за размену података и праћење режима подземних вода“ на прегограничним водним телима чиме се Република Србија и Мађарска сврставају у ред малог броја држава које су се договориле да ће размену података и праћење режима овог изузетно важног ресурса билатерално спроводити и унапређивати, у складу са препорукама директива Европске Уније из области вода.

Оперативни послови у свим областима сарадње реализовали су се углавном у континуитету (мониторинг квантитета и квалитета вода и усаглашавање резултата), а за сарадњу стручњака у време спровођења одбране од загушења ледом на делу Сектора реке Дунав од заједничког интереса од државне границе до Вуковар (јануар 2017.), приликом које су ангажовани мађарски ледоломци, констатовано је да је била изузетно успешна.

Сумирајући рад Комисије председници су се сложили да је у наредном периоду са обе стране потребно обезбедити континуитет у сарадњи да би се неизвршене обавезе са овог и ранијих заседања урадиле и наставило са извршавањем оперативних послова и задатака из важећих правилника. Ако се томе дода да су експерти страна припремили нацрт новог Споразума о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, који ће, после ратификације, подразумевати и нове задатке за Комисију, у наредном периоду биће потребно предвидети и реализовати многобројне активности и састанке ради испуњења ових циљева.

Још једном је истакнут обострани интерес да се кроз билатералну сарадњу решавају сва питања која се односе на управљање прекограничним водама.

15. април 2019.

Скраћени Акциони план расељавања за подпројекат заштите Ваљева од поплава који се реализује у оквиру пројекта „Хитна санација од поплава”

Скраћени акциони план расељавања – српски језик

Скраћени акциони план расељавања – енглески језик

12. април 2019.

Одржана уводна конференција твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама”

У јануару 2019. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде успешно је започела спровођење ЕУ твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама”. Пројекат је вредан 1.500.000 евра и финансира се из ЕУ ИПА програма за Републику Србију.

Одржана уводна конференција твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама”

Пројекат се спроводи кроз партнерство између стручњака из Србије, Немачке, Аустрије и Холандије, а његов главни циљ је јачање капацитета Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе” и „Воде Војводине”, као и других сродних институција, у имплементацији принципа Оквирне директиве о водама (ЕК/60/2000) у интегралном управљању водама у Републици Србији, кроз обуку у процесу израде елемената за планове управљања водама на водним подручјима. Како би се обезбедио пренос знања и изградња институционалних капацитета, велики број радионица биће организован за стручњаке из Србије у сарадњи са стручњацима из земаља чланица ЕУ, партнерима у овом пројекту.

Уводна конференција пројекта је одржана у петак, 12. априла 2019. године, у Привредној комори Србије у Београду, на којој су представљени главни циљеви и планиране активности. Присутнима су се обратити представници Делегације Европске уније, Немачке, Аустрије, Холандије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Након тога, пројектни тим је заједно са корисником пројекта упознао учеснике са значајем Плана управљања водама у Србији и користима које ће грађани Републике Србије од њега имати. На крају догађаја је спроведен Кахут квиз током којег су сви учесници имали могућност да провере своје знање о водама у Србији. Најуспешнији су примили и симболичне награде.

Сазнајте више на интернет презентацији пројекта: www.wfd-serbia.eu

04. април 2019.

Позив на јавне консултације за јавност, органе и организације са темом План управљања заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта пројекат заштите од поплава у Владимирцима, насеље Прово: радови на црпној станици „Прово“ на реци Сави

Позив на јавне консултације на српском језику

Позив на јавне консултације на енгелском језику

План управљања заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта

26. март 2019.

Позив за консултације о скраћеном Акционом плану расељавања за подпројекат заштите Ваљева од поплава који се реализује у оквиру пројекта „Хитна санација од поплава“.

Консултације ће се одржати у понедељак 8. априла 2019. године у 15 часова у Градској управи града Ваљева

Позив за консултације

Скраћени акциони план расељавања – српски језик

Скраћени акциони план расељавања – енглески језик

22. март 2019.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Овогодишњим Светским даном вода Међународна комисија за заштиту реке Дунав ставља нагласак на доступност воде свима

БЕЧ, 22. март 2019. (Међународна комисија за заштиту реке Дунав) - Светски дан вода 2019. године фокусиран је на циљ 6 одрживог развоја Уједињених Нација: "Вода за све до 2030.године"

У свету око 20 милиона људи користи пијаћу воду из реке Дунав, али се сматра да само 25% речног капацитета испуњава циљеве заштите животне средине. Побољшање постојећег стања реке Дунав је од суштинског значаја и зависи од сарадње сваке од земаља дунавског слива, различитих сектора и појединаца.

Очување питке воде Дунава

Дунав је кључни снабдевач региона питком водом. Око 72% становништва, односно око 59 милиона људи, у сливу реке Дунав користи пијаћу воду из подземних вода из слива Дунава, у којима долази до прекомерног коришћења, коришћењем више воде него што природа може заменити тј. произвести. Такође, утицај пољопривреде и други облици коришћења воде, доводе до загађења подземних вода. Као таква, једном загађена, вода може остати иста деценијама.

Нека решења овог проблема се већ успешно примењују у целокупном региону различитим мерама, као што је нпр. реконструкција мреже за снабдевање пијаћом водом у Мађарској од 2009. до 2015. године или баварска помоћ пољопривредницима у одређивању оптималних мера заштите подземних вода именовањем специјалне саветнике. Наставак побољшања праксе заштите подземних вода у читавом региону је од виталног значаја. Чврста и значајна међународна сарадња и разговор у центру дешавања Међународне комисије за заштиту реке Дунав је од посебног значаја.

Шира слика климатских промена

"Видимо да Дунавски слив није поштеђен ефекта климатских промена", каже председник Међународне комисије за заштиту реке Дунав, господин Петер Ковач. "Чешће или дуже суше могу повећати коришћење воде и дугорочно довести до несташице."

Опасност од несташице воде и суша је у порасту последњих деценија широм Европе. Велика суша 2003. године утицала је на животе више од 100 милиона људи, распрострањених на трећину територије ЕУ и нанела штету европској економији у износу од око 8,7 милијарди евра као и слични догађаји 2007., 2011. и 2012. години. Овакви трендови наглашавају значај растућих неравномерности у снабдевању и доступности воде у Европи, посебно у контексту климатских промена. Недавни специјални извештај магазина Економист предвидео је потенцијалне недостатке воде, које можемо очекивати до 2050. године. У Извештају се наводи да би теоретски пораст температуре од 2°С на пример у медитеранском региону, могао довести до смањења протока воде у водотоковима од 10% до 30%.

Генерална скупштина УН усвојила је неколико циљева одрживог развоја у 2016. години, а циљ СДГ 6, Обезбеђење доступности и одрживог управљања водом за све, директно се бави овим питањима. Неколико кључних циљева, као што је циљ СДГ 6.4, који се односи на значајно повећање ефикасности коришћења воде у свим секторима и циљ СГД 6.5 у везе имплементација интегрисаног управљања водним ресурсима на свим нивоима, су од велике важности за ICPDR. И други циљеви који се односе на добро здравље и благостање или климатске активности уско су повезани са циљем СДГ 6.

Промена фокуса била је присутна и у допуни Директиве о води за пиће (98/83 / ЕК). Од фебруара 2018. године, кампања „Right2Water“, између осталог обећава да ће се побољшати приступ сигурној води за пиће за све на планети, посебно за угрожене и маргинализоване групе. Повећање важности питања приступа води за пиће и несташице воде на међународном нивоу постаће важније, како климатске промене настављају да утичу на слив реке Дунав.

4. март 2019.

У складу са одредбом члана 130. став 7. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, број 86/10) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде започела је вођење евиденције издатих водних аката у електронској форми коришћењем Web апликације http://cloud.gdi.net/visios/VodnaKnjigaPublic.

27. фебруар 2019.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 21. фебруара 2019. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 12/19 од 22. фебруара 2019. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2019. години послова од општег интереса у управљању водама, и то послова:

1. уређења и коришћења вода који обухватају:

 1. (1) истражне радове на изворишту површинских вода и заштиту изворишта за снабдевање водом;
 2. (2) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају, у јавној својини;
 3. (3) израду и ревизију техничке документације из области уређења и коришћења вода (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

2. заштите вода од загађивања који обухватају:

 1. (1) изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода, постројења за прераду отпадних муљева, постројења за прераду процедних вода санитарних депонија чврстог отпада, испусти из постројења у пријемник (реципијент) и други припадајући уређаји, као и бране са акумулацијама за побољшање квалитета вода), у јавној својини;
 2. (2) израду и ревизију техничке документације из области заштите вода од загађивања (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

3. спровођења пројеката научних истраживања из области управљања водама;

4. издавања научних часописа од националног значаја који доприносе развоју науке и струке у области управљања водама који обухватају припрему и обраду текстова, штампање и друге послове који су у функцији издавања часописа;

5. организовања научних и/или стручних скупова из области управљања водама који обухватају штампање позива и програма, умножавање радова и других прилога, обезбеђивање простора за рад научног скупа, симултаног и писаног превођења, објављивање радова са научног скупа у зборнику радова или часопису и смештај позваних предавача;

6. организовања манифестацијa „Дан Дунава” и „Дан Саве”, у циљу укључивања јавности и подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса;

7. вршења инвеститорских послова и послова вођења надзора над извођењем радова, односно вршењем услуга у области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 и 40/18 ), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 14. марта 2019. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

25. фебруар 2019.

ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА, ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНИХ И/ИЛИ СТРУЧНИХ СКУПОВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА И
ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ

Влада Републике Србије, на 134. седници одржаној 21. фебруара 2019. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 012/2019 од 22. фебруара 2019. године.

Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за финансирање издавања научних часописа од националног значаја, организовањe научних и/или стручних скупова, за спровођење пројеката научних истраживања из области управљања водама, као и средстава за организацију манифестације Дан Дунава и Дан Саве, које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 и 40/18 ), прописани су услови под којима правно лице (научна и стручна удружења и др.) може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде, у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”, на прописаним обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део, а које можете преузети и овде: Образац О-6 (за спровођење пројекта научног истраживања); Образац О-7 (за издавање научног часописа); Образац О-8 (за организовање научног и/или стручног скупа); Образац О-9 (за организацију манифестације Дан Дунава и Дан Саве).

У складу са наведеним правно лице је дужно да свој Захтев, заједно са неопходном документацијом која је прописана овим Правилником, и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), а која је наведена и у обрасцу захтева, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, уз напомену „За финансирање издавања научног часописа“ или „За организовање научног и/или стручног скупа“ или „За спровођење пројекта научног истраживања“ или „За организовање манифестације Дан Дунава“ или „За организовање манифестације Дан Саве“. Захтев је потребно доставити најкасније до 14. марта 2019. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје Министраству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде.

29. јануар 2019.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Четврти састанак у вези стручног усаглашавања Нацрта споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса одржан је у Београду од 22. до 24. јануара 2019. године.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти
oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Стране су на овом састанку усагласиле коначну верзију Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске, након чега су је парафирали шефови делегација: Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, републике Србије и Петер Ковач, Министарство унутрашњих послова Мађарске.

Стране су се сагласиле да одмах започну националну процедуру за прихватање усаглашеног текста Нацрта Споразума, да се после завршетка процедура, Споразум припреми за потписивање у складу са националним законодавством сваке стране, о чему ће се Стране обавестити дипломатским путем.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти
oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Билатерална сарадња у области водопривреде са Мађарском заснива се на важећем међудржавном Споразуму - Споразум између Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о водопривредним питањима, потписан 8. августа 1955. године који је ступио на снагу 1956. године.

Преговори око новог Споразума су трајали од 2017. година а његовим потписивањем ће се омогућити сарадња у обостраном интересу. Република Србија има интерес да поново успостави бољу сарадњу у области прекограничних вода са Мађарском на квалитетним и новим основама. Нацрт Споразума је предложен како би се важећи споразум осавременио и како би се створили правни услови за билатералну сарадњу у области управљања водама, као и механизми за координацију имплементације директива Европске уније из области вода.