Naslovna » Arhiva » Arhiva 2019. » Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Arhiva 2019. - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

NABAVKA NOVČANIH ČESTITKI ZA NOVU GODINU ZA DECU ZAPOSLENIH – POKLON KARTICE

 

NABAVKA 16 PARI CRNIH GUMENIH ČIZAMA ZA VODNE INSPEKTORE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKU PROTOKOLARNIH, ODNOSNO PRIGODNIH POKLONA

 

NABAVKA USLUGA OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA VODE I ZAPOSLENIH U JAVNIM VODOPRIVREDNIM PREDUZEĆIMA KOJI OBAVLjAJU POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA IZDAVANjE VODNIH AKATA: VODNIH USLOVA, VODNIH SAGLASNOSTI I VODNIH DOZVOLA

 

NABAVKA ZIMSKIH GUMA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

NABAVKA DVE LICENCE ZA PRISTUP ELEKTRONSKOJ BAZI PRAVNIH PROPISA U TRAJANjU OD GODINU DANA

 

NАBАVKA USLUGА PRIKLjUČЕNјА NА DISТRIBUТIVNI SISТЕМ ЕLЕKТRIČNЕ ЕNЕRGIЈЕ NА ТЕRIТОRIЈI GRАDА LЕSKОVCА

NABAVKA USLUGA DALjINSKOG PRAĆENjA SLUŽBENIH MOTORNI VOZILA PUTEM GPS UREĐAJA

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE –REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE NA TERITORIJI MAČVANSKOG I KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

NABAVKA 3 UREĐAJA ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE, KONFIGURISANjE TIH UREĐAJA U PREPAID SISTEMU ZA I KATEGORIJU VOZILA I UPLATA KREDITA

 

NABAVKA 3 SKENERA

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKU USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE RAČUNARA

 

NABAVKU USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKE USLUGA ŠTAMPANjE LOGA NARUČIOCA I BROJA REŠENjA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINA ŽITORAĐA I VARVARIN

 

NABAVKA MATERIJALA NEOPHODNOG ZA FUNKCIONISANjE RAČUNARA

 

NABAVKA USLUGA POSLUŽIVANjA BEZALKOHOLNIH PIĆA I NAPITAKA

 

NABAVKA USLUGA PISANOG PREVOĐENjA TEKSTA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK I OBRNUTO, LEKTURE PREVEDENOG TEKSTA I OVERE OD STRANE SUDSKOG TUMAČA

 

NABAVKU JEDNOG KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA NA SMART KARTICI ZA PERIOD KORIŠĆENjA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”