Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke

Arhiva 2016 - Realizovane javne nabavke

Javna nabavka usluga ledolomaca na odbrani od leda u zimskoj sezoni 2016/2017. godine na Dunavu od rkm 1333 do rkm 1170 i u zoni ušća Tise i Save u Dunav

 

Nabavka usluga prikupljanja, analiza i integrisanja podataka u baze Vodnog informacionog sistema Srbije (podzakonska akta, karte iz VOS-a, elementi izveštavanja ka ICPDR-u i ISRBC-u, elementi izveštavanja po direktivama i drugo)

 

Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju vodoprivrednog objekta „Struganik” - barijere na reci Ribnici (od km 15+500 do km 20+500)

 

Nabavka radnih stanica

 

Javna nabavka usluga pripreme stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije vezano za direktive Evropske unije u oblasti voda - II faza

 

Javna nabavka usluge revizora komponenti 2 i 3 projekta „Hitne sanacije od poplava“

 

Javna nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

 

Nabavka usluga izrade studije „Tehno-ekonomska analiza razvoja, distribucije vode i upravljanja sistemom za navodnjavanje sa većim brojem korisnika”

 

Nabavka usluga izrade studije „Razvoj regionalnih vodoprivrednih sistema na teritoriji Republike Srbije”

 

Javna nabavka recikliranih tonera za HP uređaje

 

Nabavka usluga izrade Strateške procene uticaja Plana zaštite voda od zagađivanja na životnu sredinu

 

JAVNA NABAVKA - Zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava – regulacija nasipa reke Raške od ušća reke Banjske do mosta Careva ćuprija (km 0+000 do 1+578,8), Deževe od ušća uzvodno (km 0+000 do km 0+600) i ušća reke Banjske (km 0+000 do km 0+300)

 

Nabavka usluga izrade Studije unapređenja zaštite akumulacija u Republici Srbiji - II faza

 

Javna nabavka usluga pripreme stručnih elemenata za potrebe izrade podzakonskih akata iz oblasti voda - II faza

 

Nabavka usluga merenja i ispitivanja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav na graničnom profilu Srbije i Mađarske

 

Nabavka usluga pripreme Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije – II faza

 

Javna nabavka usluga izrade analize mogućnosti uključenja korisnika podzemnih voda u godišnji program monitoringa kvaliteta voda u Republici Srbiji

 

Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2016. godini obaveza Republike Srbije koje proizlaze iz bilateralne saradnje u oblasti voda sa susednim državama

 

Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2016. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save

 

Nabavka usluga za potrebe ispunjavanja u 2016. godini obaveza Republike Srbije prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav

 

Javna nabavka uređaja za štampanje – mrežno crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4 – proizvođač Lexmark

 

Javna nabavka radne stanice iz Partije 1, Tip 3. – proizvođač Lenovo

 

JAVNA NABAVKA - Izgradnje sistema za zaštitu od poplava u naselju Donji Ljubeš: uključujući rekonstrukciju leve obale zaštitnog nasipa (16,7 km) na reci Južna Morava sa levoobalnom zaštitom (1,1 km)

 

Javna nabavka usluga održavanja i popravke službenih putničkih automobila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode sa ugradnjom rezervnih delova - Partija 6
Redni broj javne nabavke: 6/2016

 

Nabavka usluga održavanja i popravke putničkih automobila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode, sa ugradnjom rezervnih delova
Redni broj javne nabavke: 2/2016

 

JAVNA NABAVKA - Sistema za zaštitu od poplava u Smederevskoj Palanci – Rekonstrukcija regulisanog korita i nasipa reke Jasenice (km 10+235 do km 19+300) i obezbeđenje propusne moći korita na uzvodnoj deonici (km 19+300 do km 24+454)

 

Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja državnih službenika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode
Redni broj javne nabavke: 1/2016

 

Nabavka evropremium BMB 95 za potrebe službenih vozila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode

 

Nabavka evro dizela za potrebe službenih vozila Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode

 

Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode
Redni broj javne nabavke: 3/2016

 

JAVNA NABAVKA - Izgradnja odbrambenog nasipa uzvodno od uliva Jaseničke reke za zaštitu naselja Radujevac od velikih voda reke Dunav

 

JAVNA NABAVKA - Projekat zaštite korita i priobalja reke Nišave: Regulacija reke Nišave kroz naselja od km 11+340 do km 12+945 sa obezbeđenjem propusne moći za velike vode na uzvodnoj deonici od km 12+945 do km 13+248 i nizvodnoj deonici od km 10+440 do km 11+340

 

JAVNA NABAVKA - Zaštita od poplava grada Aleksinca – regulacija nasipa reke Moravice kroz grad Aleksinac od km 2+370 do km 3+100 i obezbeđenje proticaja na uzvodnoj sekciji od km 3+100 do km 3+950, i nizvodnoj sekciji od km 2+000 do km 2+370

 

JAVNA NABAVKA – Usluge nadzora radova u okviru projekta „Hitne sanacije od poplava“

 

JAVNA NABAVKA usluge izrade Studije ekonomskih efekata istraživanja i poboljšanja stanja vodozahvatnih objekata podzemnih voda