Насловна » Примена оквирне директиве о водама » Оквирна директива о водама

Оквирна директива о водама

Водно законодавство ЕУ је од изузетног значаја не само за државе чланице, већ и за све земље које намеравају да постану чланице ЕУ.

Најважнији акт ЕУ у области вода је Оквирна директива о водама, која је на снази од 22. децембра 2000. године и чија је сврха успостављање оквира за свеобухватну заштиту свих вода, (копнених површинских вода, мешовитих вода, приобалних морских вода и подземних вода) узимајући у обзир природну интеракцију међу њима у квантитативном и квалитативном смислу, уз примену принципа интегралног управљања водним ресурсима.

Циљ Оквирне директиве о водама је одрживо управљање свим водама и са водом повезаних екосистема ради побољшања здравља и благостања грађана. Главни еколошки циљ Оквирне директиве о водама је да се имплементацијом одговарајућег програма мера постигне и/или одржи одговарајућа количина и квалитет површинских и подземних вода и омогући коришћење предности које воде пружају. Директива утврђује законодавни и институционални оквир за спровођење који је транспарентан, ефикасан, кохерентан и подстиче активно учешће заинтересованих страна, шире и локалне јавности у свим одлукама и активностима.

Усвајањем Оквирне директиве о водама водни ресурси на територији ЕУ постали су брига целе ЕУ, што подразумева обавезу сваке државе чланице да хармонизује легислативни, технички и економски приступ управљању водама. Ову обавезу имају и државе које су на путу да постану чланице ЕУ.

Оквирна директива о водама је „кровна” директива која укључује и повезује друге значајне директиве ЕУ. У циљу хармонизације активности имплементације принципа Оквирне директиве о водама развијене су заједничке стратегије имплементације, такозвани ЦИС – водичи.