Насловна » Архива » Архива 2022. » Историја активности у 2022. години

Архива 2022. - Историја активности у 2022. години

09. септембар 2022.

План управљања ризицима од поплава

Републичка дирекција за воде је у сарадњи са јавним водопривредним предузећима „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ припремила Предлог Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије за период од 2021. до 2027. годинеу складу са чланом 49. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др закон).

Јавни увид и јавна расправа одржаће се након израде Стратешке процене утицаја Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије за период од 2021. до 2027. године на животну средину.

10. мај 2022.

КАРТЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА И КАРТЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

У складу са Законом о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-и др.) управљање ризицима од штетног дејтва вода обухвата израду прелиминарне процене ризика од поплава, израду карата угрожености од поплава и карата ризика од поплава као и израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава.

Карте угрожености и карте ризика од поплава израђује јавно водопривредно предузеће за територију своје надлежности за период од шест година, након чега се врши преиспитивање и ажурирање карата.

Карте се израђују за значајна поплавна подручја утврђена Прелиминарном проценом ризика од поплава.

У циљу упознавања јавности, карте су јавне и могу се видети н на интернет порталима Реубличке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“.

Карте угрожености од поплава приказују податке о граници досезања поплаве за различите повратне периоде као и класе дубина воде.

На картама ризика од поплава су приказане могуће штетне последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Карте су рађене у различитим временским периодима и предствљају резултат три пројекта описаних у наставку. Пројекти су рађени у различитим временским периодима, са различитим квалитетом података и подлога.

Карте угрожености и карте ризика од поплава су израђене за потребе израде плана управљања ризицима од поплава и нису предвиђене за коришћење у друге сврхе.

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКАТА:

Danube FloodRisk Project

Задатак DanubeFloodRisk пројекта је био израда карата угрожености и карата ризика од поплава за реку Дунав, у коме су учствовале земље чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River / ICPDR). Израђени су Атласи у размери 1:100 000. Карте су израђене 2012. године.

http://www.icpdr.org/main/activities-projects/danube-floodrisk-project

https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/dfrmp2015-map1_hfs.pdf

SoFPAS in Serbia (Study of Flood Prone Areas in Serbia - Phase 1)

Пројекат SoFPAS 1 је обухватио израду карата угрожености и карата ризика од поплава на:
• левој и десној страни реке Дунав између београдске општине Земун (km 1175) и узводног краја клисуре Гвоздене капије (km 1040), укључујући и делове града Београда дуж Дунава, односно општина Земун, Нови Београд, Стари Град, Палилула и Гроцка
• подручја на већим рекама у сливу Велике Мораве.

Пројекат израде карата угрожености и карата ризика од поплава у трајању од 15. марта 2010. године до 14. марта 2012. године је реализован уз подршку ЕУ Програма за Републику Sрбију, ИПА 2007.

Пројекат ИПА 2014-2020 Flood recovery Serbia

У оквиру реализације Програма предприступне помоћи ИПА 2014, Специјална мера за обнову након поплава и управљање ризиком од поплава – Србија'' средствима донације у складу са Споразумом о имплементацији донације ЕУ у вези Националног програма за управљање ризиком од елементарних непогода Републике Србије, закљученог између Канцеларије за управљање јавним улагањима у име Владе Републике Србије и Светске банке – Међународне банке за обнову и развој /Међународно удружење за развој), у компоненти 2. је предвиђена израда карата угрожености и карата ризика од поплава.

Имплементацију пројекта је вршила канцеларија Светске банке у Београду, а координацију Канцеларија за управљање јавним улагањима. Министарство пољопривреде, шумартва и водопривреде - Републичка дирекција за воде и Јавна водопривредна предузећа су крајњи корисници резултата компоненте пројекта израде карата угрожености и карата ризика од поплава.

Овим пројектом је обухваћена израда карата угроженостии карата ризика од поплава за преостала значајна поплавна подручја у Србији. (74 значајно поплавна подручја).

УПУТСТВО:

У табели, су наведени називи значајно поплавних подручја дефинисани у Прелиминарној процени ризика од поплава за територију Републике Србије (2019).

За наведена значајна поплавна подручја су дати линкови за преузимање карте угрожености и карте ризика од поплава.

НАПОМЕНА: Црвена поља означавају да су карте тренутно у изради.

https://www.srbijavode.rs/karte-ugrozenosti-i-karte-rizika-od-poplava.html

07. април 2022.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОЛОШКИХ СТАНДАРДА УЗ ПОДРШКУ ЕУ

Уз подршку Европске уније, у Републици Србији се спроводи реформа у сектору водна која ће допринети унапређењу ефикасности у пружању водних услуга, оцењено је у Привредној комори Србије на представљању пројекта „ЕУ подршка реформама у сектору вода”, који финансира Европска унија.

Учеснике је поздравио Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије и истакао да су у комуналном сектору бројни изазови и проблеми, али да уз пројекте попут овог могу да се дефинишу проблеми у локалним самоуправама и да се стратешки решавају.

Уводна излагања одржали су Ведрана Илић, в.д. помоћника министра, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Антоан Авињон, програм менаџер Делегације Европске уније у Републици Србији.

Илић је истакла да је пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода” од изузетног значаја не само због израде веома корисних докумената, већ и због свеобухватне користи кроз сагледавање свих недостатака и изазова које је потребно да се превазиђу на путу ка успостављању адекватне тарифне политике у сектору вода у Републици Србији.

”Пројекат ће кроз реализацију две компоненте покушати да унапреди систем цена воде у Републици Србији пружањем подршке у процени стања у области пружања водних услуга и изради предлога за повећање ефикасности у тој области, као и за спровођење ревидираних захтева за надокнаду трошкова (укључујући спровођење тарифне методологије) и успостављање регулаторног система цена воде. Посебна пажња биће посвећена подршци у спровођењу тарифне методологије на локалном нивоу, у 20 пилот општина/градова – Пожега, Брус, Блаце, Крушевац, Сокобања, Шабац, Лебане, Лозница, Панчево, Чачак, Ужице, Смедерево, Ариље, Косјерић, Рашка, Краљево, Ниш, Вршац, Суботица и Ивањица”, додала је Илић.

Авињон је подсетио да се реформе у Републици Србији уз подршку ЕУ спроводе због грађана, са циљем да они имају квалитетнију воду, ефикасније и боље водне услуге. Он се захвалио Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде и представницима јединица локалних самоуправа на заједничком ангажовању у спровођењу овог пројекта. Нагласио је да је ова реформа дуг процес те да је неопходан дијалог свих учесника за њено успешно спровођење.

На скупу су говорили Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, чланови пројектног тима, као и представник Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство.

Потписани су Меморандуми о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, јединица локалних самоуправа и јавних комуналних предузећа.

Током наредне две године, у сарадњи са државним институцијама, представницима јавних комуналних предузећа из 20 јединица локалних самоуправа, пројекат ће директно допринети квалитету живота грађана побољшањем стандарда и ефикасности услуга у сектору вода, унапређењем пословања комуналних предузећа (укључујући односе са потрошачима) и повећаној транспарентности и јединственим приступом водним тарифама, осигуравајући праведну методологију обрачуна трошкова која се може користити широм земље.

Крајњи циљ свих ових активности јесте побољшање квалитета животне средине и живота грађана Републике Србије, унапређењем еколошких стандарда у нашој земљи у складу са стандардима и најбољом праксом земаља чланица ЕУ.

Пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода” финансира ЕУ, а њиме управља Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ. Корисник пројекта је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде. Пројекат реализује EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain у конзорцијуму са EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.

Више о пројекту можете наћи на: https://waterreform.euzatebe.rs/

14. март 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2022. ГОДИНИ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 10. марта 2022. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 33/22 од 11. марта 2022. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2022. години послова од општег интереса у управљању водама на уређењу и коришћењу вода који обухватају:

(1) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини;

(2) израду техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова).

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21 ), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 31. марта 2022. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

04. март 2022.

Сагласно Оквиру Светске банке за управљање утицајима пројеката на животну средину, прилагођено условима пандемије изазване вирусом COVID 19, Јединица за имплементацију „Пројекта интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине (СДИП)” позива на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА (ESMP) припремљен за Пројекат санације леве обале реке Саве у Јарку од ркм 121+277 до ркм 123+350 (Л = 2.073 km).

Примедбе и мишљења могу се дати током јавних консултација или у писаном облику доставом на адресу Јединице за имплементацију СДИП пројекта, Др. Ивана Рибара 149/11, Београд или на адресу електронске поште rdvpiu@yahoo.com најкасније до 11. марта 2022. године до 16 часова.

Дана 11. марта 2022. године у 11:00 часова (по локалном времену), јавне консултације и презентација предметног плана одржаће се путем интернета, на широко доступној интернет платформи. Позивају се сви заинтересовани органи, организације и појединци да потврде своје учешће и доставе своје е-маил адресе на следећу адресу: rdvpiu@yahoo.com најкасније до 10. марта 2022. године до 16 часова.

ESMP – План управљања заштитом животне средине и друштвеним утицајима пројекта (српски)

ESMP - Environmental and Social Management Plan (ENG)

ОГЛАС – Позив на јавне консултације (српски)

ОГЛАС – Call for public Consultations (ENG)

08. фебруара 2022.

ОДРЖАНA 4. ДУНАВСКA MИНИСТАРСКA КОНФЕРЕНЦИЈА

08. фебруара 2022.године одржана је 4. Mинистарскa Конференција на нивоу земаља чланица Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). На министарском састанку, који је одржан online, усвојена су План управљања водама за слив реке Дунав (DRBMP) и План управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав (DFRMP). Планови управљања су урађени у складу са Оквирном директивом ЕУ о водама и Директивом ЕУ о поплавама и доносе се за период од 2021-2027 године.

Више о конференцији