Мађарска

Након потписивања Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса у Суботици 15. априлa 2019. године, Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 4/2020) извршена је ратификација овог Споразума.

Споразум је ступио на снагу 24. априла 2020. године.

На основу Споразума формира се СРПСКО-МАЂАРСКА КОМИСИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА, која се састоји од српског и мађарског дела, са укупно дванаест чланова. Свака страна именује по шест чланова комисије: председника, заменика председника, секретара и три члана.

АКТИВНОСТИ

Прво заседање српско - мађарске комисије за управљање водама