Република Хрватска

Државну границу са Републиком Хрватском чине или пресецају реке Дунав, Сава и Босут који су од виталног значаја за обе државе. Уређењем односа са Републиком Хрватском закључивањем међудржавног билатералног споразума у области вода створилe би се могућности за заштиту интереса становништва и привреде, као и за учешће у међудржавним пројектима од обостраног интереса.

Како би се обезбедио оквир који на уговорним основама регулише сва питања и ствара чврсти облигациони однос страна у решавању питања у области вода, посебно имајући у виду интерес Републике Србије као најнизводније у сливу реке Саве посебно за очување квалитета вода и одговарајућу одбрану од поплава на сливу израђен је Нацрт Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, који je 07. мајa 2018. године дипломатским путем достављен хрватској страни. Преговори о Споразуму у претходном периоду нису вођени али је исказан интерес које имају обе државе за сачињавање Споразума.

Сарадња са Републиком Хрватском на мултилатералном нивоу одвија се у оквиру рада тела Конвенције о водама, Међународне комисије за заштиту реке Дунав и Међународне комисије за слив реке Саве.

Под окриљем Савске комисије 1. јула 2020.године потписан je Меморандум о разумевању о сарадњи која се односи на редовно функционисање и одржавање Система за упозоравање на поплаве и предвиђање поплава у сливу реке Саве између Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе.

АКТИВНОСТИ