Црна Гора

Република Србија нема потписан споразум са Црном Гором у области вода.

Закључивањем међудржавног билатералног споразума у области вода ће се створити могућности за заштиту интереса становништва и привреде, као и за учешће у међудржавним пројектима од обостраног интереса. Република Србија је црногорској страни доставила предлог Спoрaзумa измeђу Влaдe Рeпубликe Србиje и Црне Горе o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и исказан је обострани интерес за успостављање билатералне сарадње.

Тренутно, сарадња са Црном Гором на мултилатералном нивоу одвија се у оквиру рада тела Конвенције о водама, тела Међународне комисије за заштиту реке Дунав и уз учешће на техничком нивоу у оквиру рада Међународне комисије за слив реке Саве јер Црна Гора није члан Савске комисије.

Под окриљем Савске комисије 1. јула 2020.године потписан je Меморандум о разумевању о сарадњи која се односи на редовно функционисање и одржавање Система за упозоравање на поплаве и предвиђање поплава у сливу реке Саве између Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе.

АКТИВНОСТИ