Босна и Херцеговина

Имајући у виду да државну границу са Босном и Херцеговином чине реке Дрина и Сава (на дужини од око 30 km) који су од виталног значаја за обе државе, намеће се хитна потреба уређења односа са Босном и Херцеговином на трајним односима, закључивањем међудржавног билатералног споразума у области вода. Тиме се стварају могућности за заштиту интереса становништва и привреде, као и за учешће у међудржавним пројектима од обостраног интереса.

За Републику Србију је од великог значаја унапређење билатералне међудржавне сарадње са Босном и Херцеговином у области вода, имајући у виду специфичне проблеме на сливовима заједничких река, Дрине и Саве (вишенаменско коришћење вода, заштита од штетног дејства вода, заштита квалитета вода, питања продукције, проноса наноса и експлоатације песка и шљунка и др.).

Нацрт текста Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама 2018. Године је достављен босанској страни. Преговори о Споразуму између Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама у претходном периоду нису вођени али је исказан интерес које имају обе државе за сачињавање Споразума.

Тренутно, сарадња са Републике Србије и Босне и Херцеговине се одвија у оквиру мултилатерале сарађују у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав и Међународне комисије за слив реке Саве. За Републику Србију, најнизводнију на сливу реке Саве је од изузетног значаја да се оствари добра сарадња, посебно имајући у виду да се изворишта за водоснабдевање Београда, Сремске Митровице, Шапца и других места налазе у приобаљу Саве, због чега је неопходно очувати квалитет вода. Такође, сарадња је неоходна и због координиране заштите од поплава. За цео регион су значајне и активности на обнови пловидбе реком Савом као и питања вишенаменског коришћења вода (енергетика, водоснабдевање, наводњавање).

АКТИВНОСТИ

Потписани билатерални уговори

Протокол о стручно техничкој сарадњи у области пољопривреде, прехрамбене индустрије, руралног развоја, ветеринарства, шумарстава и водопривреде између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, потписан 10. јула 2013. године;

Споразум о сарадњи о интегралном управљању водама на доњем току реке Дрине између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, потписан 20. септембра 2014. године;

Протокол о сарадњи између Босне и Херцеговине и Републике Србије на очувању моста Мехмед Паше Соколовић, потписан у новембру месецу 2015. године;

Мeмoрaндум o рaзумeвaњу измeђу Министaрствa пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде Рeпубликe Србиje и Министaрствa спoљнe тргoвинe и eкoнoмских oднoсa Бoснe и Хeрцeгoвинe o сaрaдњи нa имплeмeнтaциjи прojeктa “Упрaвљaњe сливoм рeкe Дринe нa зaпaднoм Бaлкaну”, потписан 19. априла 2017. године;

Меморандум о разумевању о сарадњи која се односи на редовно функционисање и одржавање система за упозоравање на поплаве и предвиђање поплава у сливу реке Саве, потписан 1. јула 2020. године.