Насловна » Архива » Архива 2019. » Јавне набавке

Архива 2019. - Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА БРОДА ОПРЕМЉЕНОГ ЗА РАЗБИЈАЊЕ ЛЕДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ОД ЛЕДА НА ДУНАВУ, НИЗВОДНО ОД СЕКТОРА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА И У ЗОНИ УШЋА ТИСЕ И САВЕ У ДУНАВ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА CANON УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГЕ СПРОВОЂЕЊА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОНИТОРИНГА ФИТОБЕНТОСА И ВОДЕНИХ МАКРОБЕСКИЧМЕЊАКА НА ИЗАБРАНИМ ЛОКАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА ИСТРАЖИВАЧКОГ МОНИТОРИНГА БИОЛОШКИХ, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И ХИДРОМОРФОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА У ЦИЉУ ДЕФИНИСАЊА РЕФЕРЕНТНИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2019. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПОИЗИЛАЗЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОТОКОЛА О ПРЕКОГРАНИЧНИМ УТИЦАЈИМА САГЛАСНО ЧЛАНУ 8. ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О СЛИВУ РЕКЕ САВЕ

 

НАБАВКА УСЛУГE ПРУЖАЊА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИТ УНАПРЕЂЕЊА ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВЕШТАВАЊА ПРЕМА ЕУ

 

НАБАВКA РАДНЕ СТАНИЦЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОД НЕЗГОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ДОЊЕ – ЈУЖНОМОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГA СПРОВОЂЕЊА НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЧЕТВРТОГ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА РЕКЕ ДУНАВ (ЈДС 4)

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ИБАРСКО - ШУМАДИЈСКИ И ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС РАСИНСКО - ПОМОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ИБАРСКО - ШУМАДИЈСКИ И ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС РАСИНСКО - ПОМОРАВСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС ДОЊЕ - ЈУЖНОМОРАВСКИ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНА ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА BROTHER УРЕЂАЈЕ

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА Xerox УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА LEXMARK УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ, СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКA УСЛУГE ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

 

НАБАВКА ГРАДЊЕ БРОДА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ЛЕДОЛОМЦА

 

НАБАВКA РАДНИХ СТАНИЦА

 

НАБАВКА ЕВРО ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА ЕВРО PREMIUM BMB 95 ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УРЕЂАЈА ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКA УСЛУГE МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКУ ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА SAMSUNG УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ