Насловна » Актуелно

08. фебруар 2017.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године, одобрен кредит Светске Банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Изградње система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од цареве ћуприје низводно до границе насеља“ израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan – EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске Банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMP документ.

План управљања заштитом животне средине на српском језику

План управљања заштитом животне средине на енглеском језику

3. фебруар 2017.

У оквиру пројекта „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Даља имплемемтација Националне стратегије за апроксимацију у области животне средине) 3. фебруар 2017. године одржан је уводни заједнички састанак радних група за припрему специфичних планова имплементације за Оквирну директиву о водама, Директиву о комуналним отпадним водама, Нитратну директиву и Директиву о води за пиће.


На састанку је презентован приказ пројекта, задаци радних група као и предлог садржаја специфичних планова о чему ће се детаљно дискутовати на наредним састанцима. Први следећи планиран је за крај фебруара 2017. године.


Циљ EAS пројекта је да подржи Министарство надлежно за послове животне средине и Преговарачку групу 27, како би се обезбедила даља хармонизација националних прописа са прописима ЕУ, са посебним акцентом на развоју институционалних капацитета, примени националног законодавства и стратешком планирању.


Пројекат се састоји од три компоненте: јачања институционалних капацитета у свим релевантним институцијама које спроводе национално законодавство у области животне средине на свим нивоима власти; побољшање капацитета за планирање имплементације директива за које су потребна значајна финансијска улагања и побољшање капацитета у области инвестиција и финансијског планирања пројеката из области животне средине.

У оквиру компоненте 2 припремаће се, између осталог, специфични планови имплементације за по четири директиве везане за отпад и за воде.

26. јануар 2017.

Одељење водне инспекције Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине припремило је Контролне листе за:

17. јануар 2017.

Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине наставља са обукама за израду појединих области плана управљања водама у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније, у циљу преноса знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима.

Након два дана презентација о досадашњим методологијама за делинеацију водних тела површинских вода и за одређивање референтних услова, одржаних у октобру 2016. године, у среду 18. јануара 2017. године, наставља се обука кроз детаљно објашњење корак по корак методологије за делинеације водних тела површинских вода, након чега ће јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност, кренути са ревизијом дефинисаних водних тела површинских вода и наставити делинеацију водних тела површинских вода на водотоцима на сливовима >10km2.

6. јануар 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде у сарадњи са Привредном комором Србије организује презентацију новe методе пречишћавања комуналних отпадних вода - дела плаво-зелених решења за планирање развоја градова.

Презентацију ће одржати професор Чедо Максимовић, PhD, Империјал колеџ Лондон, Одељење за грађевински и инжењеринг животне средине.

Презентација ће бити одржана 10. јануара 2017. године, у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, VIII спрат сала 1 са почетком у 11 часова.

Кратку информацију о методи која ће бити презентирана можете наћи овде.