Насловна » Актуелно

06. јул 2016.

ОДЛОЖЕН ЕКО КАМП „САЧУВАЈМО ДУНАВ“

Одржавање 9. студентског еко кампа „Сачувајмо Дунав“ одложено је због техничких проблема и биће одржан од 14. до 22. августа 2016. године.

Искористите шансу да будете девет незаборавних дана у нетакнутој природи Великог ратног острва јер рок за пријаву је продужен до 29. јула 2016. године.

Пријава се врши преко: https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/eko-kamp-saaeuvajmo-dunav/

Правила за учешће http://bit.ly/PravilnikEkoKamp

06. јул 2016.

Републикa Србијa примилa је зaјaм од Светске бaнке зa финaнсијскa средствa нa име реaлизaције пројектa „Хитне сaнaције од поплaвa“. По јaвној нaбaвци бр. 404–02–467/2015-07 спроведеној у склaду сa прaвилимa Светске бaнке зa Нaционaлне јaвне нaбaвке (National Competetive Bidding - NCB) који су описaни у упутствимa Светске бaнке „Нaбaвкa робе, рaдовa и неконсултaнтских услугa по основу IBRD зaјмовa, IDA кредитa и донaције зa Зaјмопримце Светске бaнке, издaње јaнуaр 2011, ревидовaне у јулу 2014“, издaје обaвештење о додели уговорa.

Обавештење о додели уговора

29. јун 2016.

Обележен мeђунaрoдни Дaн Дунaвa

Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, Coca-Cola систем и GIZ – Нeмaчкa oргaнизaциja зa међународну сaрaдњу, уз пoдршку вeликoг брoja пaртнeрa из влaдинoг и сeктoрa цивилнoг друштвa oргaнизовали су Цeнтрaлну прoслaву Дана Дунава нa Зeмунскoм кejу кoд рeстoрaнa Вeнeциja, посвећену најмлађима и њиховој eдукaциjи o oчувaњу eкo-систeмa нajвeћe eврoпскe рeкe, Дунава. У oквиру Цeнтрaлнe прoслaвe дeцa су имала прилику дa разговарају o зaнимљивoстимa сa прeдстaвницимa Свeтскoг фoндa зa прирoду, Mлaдим истрaживaчимa, представницима JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Oриjeнтиринг сaвeзoм Србије, Вoдним Aгeнтoм, Сeкoпaкoм, Удружeњeм „Нaшa дeцa“ али и другим учeсницимa.

Вишe стoтинa мaлишaнa учествовало је у eдукaтивним рaдиoницaмa пoсвeћeним oчувaњу живoтнe срeдинe и сливу рeкe Дунав са основним циљем да се укаже на вредности еко система ове реке, као и пoтрeбe зa oдгoвoрниjим пoнaшaњeм и oчувaњем вoдних рeсурсa. Апеловано је на све грађане дa свojим aктивнoстимa дoпринeсу бoљeм квaлитeу Дунaвa и бoљим услoвимa зa живoт и oпстaнaк, кaкo eкo систeмa, тaкo и људи кojи живe нa сливу ове реке. Поред данас одржаних едукативних радионица, у 17 градова широм Србије организују се манифестације посвећене обележавању Дана Дунава, као и студентски eкo кaмп који пoчиње 10. jулa на Великом ратном острву.

Слике са централне прославе можете видети у Галерији.

28. јун 2016.

ПРOСЛAВA MEЂУНAРOДНOГ ДAНA ДУНAВA
Oвoгoдишњa мaнифeстaциja je пoсвeћeнa дeци и eдукaциjи нajмлaђих o oчувaњу eкo-систeмa нajвeћe eврoпскe рeкe

Бeoгрaд, 28. јун 2016. године – Пoвoдoм oбeлeжaвaњa мeђунaрoднoгДaнa Дунaвa Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, Coca-Cola систем и GIZ – Нeмaчкa oргaнизaциja зa тeхничку сaрaдњу, уз пoдршку вeликoг брoja пaртнeрa из влaдинoг и сeктoрa цивилнoг друштвa oргaнизуjу Цeнтрaлну прoслaву сутрa, 29. jунa, са почетком у 11,00 чaсoвa нa Зeмунскoм кejу кoд рeстoрaнa Вeнeциja. Нa мaнифeстaциjи ћe учeствoвaти вишe стoтинa мaлишaнa и тo у eдукaтивним рaдиoницaмa пoсвeћeним oчувaњу живoтнe срeдинe и сливу нajвeћe eврoпскe рeкe, а придружиће нам се и Дечија филхармонија.

ПРOСЛAВA MEЂУНAРOДНOГ ДAНA ДУНAВA

Mеђунaрoдни Дaн Дунaвa сe oбeлeжaвa у 14 eврoпских зeмaљa пoтписницa Meђунaрoднe кoнвeнциje o сaрaдњи нa зaштити и oдрживoм кoришћeњу рeкe. Конвенција је основ за сарадњу држава ради зaштите нajвeћe eврoпскe рeкe нa чиjeм сливу живи вишe oд 80 милиoнa људи. Свaкe гoдинe брoj пaртнeрa, грaдoвa и грaђaнa кojи су укључeни у кaмпaњу je свe вeћи и нa тaj нaчин пoрукa o вaжнoсти oчувaњa и зaштитe рeкa и рaциoнaлнoj упoтрeби вoдeних рeсурсa стижe дo свe вeћeг брoja људи.

У oквиру Цeнтрaлнe прoслaвe дeцa ћe имaти прилику дa дискутуjу o зaнимљивoстимa сa прeдстaвницимa Свeтскoг фoндa зa прирoду (WWF), Mлaдим истрaживaчимa, JКП„Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Oриjeнтиринг сaвeзoм Србије, Вoдним Aгeнтoм, Сeкoпaкoм, Удружeњeм „Нaшa дeцa“ и другим учeсницимa, a бићe излoжeни и пoбeднички рaдoви кoнкурсa зa умeтничкa дeлa „Дунaвски умeтник“.

23. јун 2016.

ЕКО КАМП „САЧУВАЈМО ДУНАВ“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Coca Cola систем, у сарадњи са Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука и WWF организујe девети студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву, oд 10. дo 18. jулa 2016.гoдинe.

Право учешћа имају студенти свих државних и приватних факултета универзитета у Србији.

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ ће кроз пажљиво припремљен поступак изабрати 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Рок за пријављивање студената је 30. јуна 2016. године.

Потребно је да се приложе следећа документа: биографија на српском језику и мотивационо писмо на српском језику.

Документа слати на е-mail: angelina.radulovic@newmoment.com

Све информације можете видети и на: https://m.facebook.com/SacuvajmoDunav/ или преко линка http://bit.ly/SacuvajmoDunav који је компатибилан и са мобилним телефонима.

15. јун 2016.

Делегација Републике Србије на челу са Наташом Милић, вршиоцем дужности директора Републичке дирекције за воде учествује на 14. састанку Сталне радне групе Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) у Републици Чешкој 16. и 17. јуна 2016. године.

Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав и донела Указ о проглашењу Закона о Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав. СЦГ је постала пуноправни члан ICPDR-а 19. августа 2003. године. ICPDR се састоји од 14 подунавских земаља потписница Конвенције о заштити реке Дунав. Пуноправни чланови ICPDR-а су Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Украјина, Црна Гора и ЕУ.

Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав) потписана је 29. јуна 1994. у Софији од стране 11 подунавских земаља и Европске уније. Конвенција је заснована на Букурештанској декларацији за заштиту реке Дунав из 1985. и Конвенцији Економске комисије УН за Европу (UNECE) о заштити и коришћењу прекограничних водених токова и међународних језера, потписаном 1992. у Хелсинкију и односи се како на површинске тако и на подземне воде у сливном подручју реке Дунав које деле земље уговорнице.

Две чињенице везане за Дунав одређују значај сарадње на међународном плану у области вода за Републику Србију. Прва је да се њена територија налази у средишњем и доњем делу слива Дунава. Воде Дунава и неких његових притока долазе на њену територију са територија више од десет земаља, односно узводно од улаза вода у Републику Србију, на том делу слива Дунава живи преко 50 милиона становника. Друга важна чињеница је да преко 90 процената територије Републике Србије припада сливу Дунава. Велики системи, као што су Хидроенергетски и пловидбени систем Ђердап или Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав, који се налазе у Републици Србији имају значајан утицај на режим вода овог великог европског водотока. Из ове две чињеница проистиче да је за адекватно управљање водама на територији Републике Србије од изузетног значаја што боља сарадња са другим земљама на сливу, која се веома успешно остварује преко ICPDR-а.

14. састанак Сталне радне групе ICPDR-а има свој затворени и отворени део. Затворени део састанка ће почети разматрањем општих питања ( усвајање дневног реда, представљање ICPDR чланова / посматрача и председавајућих експертским и техничким групама), наставити финансијским, персоналним и административним питањима, где ће се разматрати стање буџета (плаћања контрибуција и расходи) и усвајање извештаја ревизора за 2015. годину. Отворени део састанак (отворен и за посматраче и заинтересоване стране) почеће разматрањем активности експертских група (извештаји председавајућих, будући планови и планиране наредне активности тематских група), и то Експертске групе за одбрану од поплава, Експертске групе за мониторинг и процену, Експертске групе за притиске и мере, Експертске групе за управљање речним сливом, Експертске  групе за управљање информацијама и географским информационим системом и Експертске групе за превенцију и контролу акцидената, наставити посебном презентацијом и дискусијом на тему „Суше у сливу реке Дунав“ и прегледом иницијатива на подсливовима Саве, Тисе, Прута и Делте Дунава, сарадња и партнерства са посебним нагласком на донацију ЕУ за други План управљања сливом Дунава и први План управљања ризицима од поплава, информацијама о пројектима ICPDR-а, пројектима са прекограничним значајем.

Представници Републике Србије дискутоваће о свим горе наведеним темама уз нарочит нагласак на значај за Републику Србију сарадње на одрживом коришћењу и заштити слива реке Дунав, како са аспекта интегралног управљања на сливу тако и са аспекта рада ICPDR-а као платформе за сарадњу држава на сливу у циљу примене Оквирне директиве о водама. Такође у дискусији ће бити истакнута важност рада на изради другог Плана управљања сливом реке Дунав и Плана управљања ризицима од поплава, који су од изузетног значаја за Републику Србију, имајући у виду да ће реализација истих допринети побољшању квалитета вода реке Дунав као и смањењу опасности од последица поплава које су последњих година нанеле много штете целом сливу. Сарадња која се реализује у оквиру активности ICPDR-а представља помоћ Републици Србији у процесу припреме за транспозицију и имплементацију законодавства ЕУ у области вода.

01. јун 2016.

ДАН РЕКЕ САВЕ 2016

Сваке године 1. јуна у четири државе у сливу реке Саве – Босни и Херцеговини, Хрватској, Словенији и Србији, обележава се Дан реке Саве у циљу промоције изузетне еколошке вредности и привредних потенцијала у сливу реке Саве, одрживог коришћења и развоја привредних активности, те важности добре регионалне сарадње која доприноси бољем стању вода и водног екосистема, а тиме и вишем квалитету живота становништва у сливу.

Међународни Дан реке Саве се сваке године обележава организацијом бројних догађаја који обухватају спортске и образовне садржаје, савске сајмове и друге активности.

 • У Београду је 1. јуна 2016. године одржан 6. састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве. Састанак се организује на високом министарском нивоу, уз учешће представника међународне заједнице. На састанку ће бити размотрен напредак у имплементацији Оквирног Споразума о сливу реке Саве као и кључна питања у вези са управљањем поплавама у сливу, разменом информација, обновом пловидбе на пловном путу реке Саве као и смерницама за даљу сарадњу држава у сливу.
 • Републичка дирекција за воде у сарадњи са Удружењем „Beo-project“, Удружењем „Санитарно еколошко друштво“, Удружењем грађана „Театар Пројекат Објективна Драма – ПОД Театар“ и Удружењем Београдски еколошки центар ове године обележава Дан реке Саве у Републици Србији.

01. јун 2016.

МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТУРА „САВА 2016“

Међународна комисија за слив реке Саве по трећи пут организује међународну бициклистичку турфу од извора до ушћа реке Саве, „Сава 2016“, која на својеврстан начин обједињује различите манифестације и догађаје који се одржавају поводом прославе Дана Саве.

Циљ Међународне бициклистичке туре „Сава 2016“ је промоција:

 • развоја и одрживог коришћења свих потенцијала које пружа река Сава, а посебно речног туризма;
 • коришћења бициклистичких траса уз реку Саву;
 • развоја бициклистичког туризма – једног од најбрже растућих сегмената туристичке понуде у свету и
 • значајних могућности туристичке вожње бродовима, резервата природе и других сличних природних лепота, као и великог броја различитих спортских и сличних активности.

У периоду од 27. маја до 4. јуна 2016. године, група од 8 искусних бициклиста из све четири савске државе, прећи ће око 850 км од извора до ушћа Саве. Група пролази кроз велики број насеља и у више градова уз Саву у сарадњи са локалним заједницама, организују се пригодни догађаји.

Група стиже у Београд у суботу 4. јуна 2016. године, и то на крај Блока 45 око 15 и 30 часова. Крајња тачка руте је сплав ЈВП „Србијаводе“, Бродарска 3, где групу очекујемо око 16 часова.

Дневне вести везане за бициклистичку туру „Сава 2016“ укључујући и блогове бициклиста и фотографије које се с нимају током туре, доступне су на www.savacommission.org и www.sava.pedala.hr.

01. јун 2016.

Значај Споразума за успостављање и одржавање прекограничне сарадње у сливу реке Саве

Шести састанак страна Оквирног споразума o сливу реке Саве

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић отворила је данас, 1. јуна 2016. године, шести састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве – Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Словеније, који има велики значај за прекограничну сарадњу у области вода, усмеравање конкретних активности држава и тражење заједничких решења за одрживи развој у сливу реке Саве. Домаћин данашњег састанка је Влада Републике Србије, док је организатор Међународна комисија за слив реке Саве, институција која усклађује напоре свих држава везано за очување и развој реке Саве.

Шести састанак страна Оквирног споразума o сливу реке Саве

У свом уводном излагању министар Богосављевић Бошковић је изјавила да ће данас државе потписнице Оквирног споразума о сливу реке Саве – Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија заједно са партнерима у остваривању својих активности, сагледати резултате спровођења Споразума као и резултате рада Међународне комисије за слив реке Саве. Комисија је постала стабилан механизам, препознат и у савским државама и у ширем окружењу као ефикасна организација, поуздан партнер и успешан координатор све већег броја активности у вези спровођења Споразума.

„Кључни циљ Споразума је успостављање и одржавање прекограничне сарадње у сливу реке Саве ради обезбеђивања услова за одрживи развој региона, а спровођењем споразума државе нарочито настоје да постигну успостављање услова за безбедну пловидбу на реци Сави и њеним притокама, успостаљање одрживог управљања водама и одрживо управљање опасностима у сливу као што су поплаве, суше, лед и несреће које укључују загађење воде“, истакла је министар Богосављевић Бошковић.

Шести састанак страна Оквирног споразума o сливу реке Саве

Министар је говорећи о оствареним резулатима истакла да су они бројни као и да је свакако један од најважнијих то што је одобрен План управљања сливом реке Саве и да сада предстоји рад везан за његову имплементацију.

„Припремамо План управљања ризиком од поплава за слив реке Саве, заједно радимо на спровођењу и припреми великог броја пројеката који нам помажу у остварењу главних циљева, користећи расположиве регионалне механизме. У области пловидбе најзначајније је успостављање потпуно оперативног речног информационог сервиса у Републици Србији, завршна фаза његове имплементације у Хрватској, као и даљи развој и надградња скупа пловидбених правила. Настављамо са даљим јачањем учешћа јавности и укључености интересних група у процес спровођења споразума кроз успостављање Савског савета за воде као сталне саветодавне платформе Савске комисије“, казала је министар Богосављевић Бошковић.

Данашњи састанак организован је на високом министарском нивоу, уз учешће представника међународне заједнице. На састанку ће бити донета и Декларација са смерницама за даље спровођење Оквирног споразума а презентоваће се и резултати рада Међународне комисије за слив реке Саве, као и заједнички резултати савских држава постигнути у имплементацији Оквирног споразума.

Оквирни споразум о сливу реке Саве потписан је 2002. године и на снагу је ступио 2004. године, а стратешки циљ му је прекогранична сарадња држава страна ради обезбеђења одрживог развоја региона у сливу реке Саве ради успостављања међународног режима пловидбе реком Савом и њеним пловним притокама, успостављања одрживог управљања водама и предузимања мера за спречавање или ограничавање опасности, као и за смањивање и уклањање штетних последица узрокованих поплавама, леда, суша и случајева испуштања опасних материја у воде.

Детаљније информације о овом састанку и сви пратећи документи доступни су на wеб страници Савске комисије – http://savacommission.org/event_detail/1/19/361.

13. мај 2016.

На основу расписаног јавног конкурса за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2016 и Дан Саве 2016, Комисија за јавни конкурс је саставила листу вредновања и рангирања пријава на јавном конкурсу за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2016 и Дан Саве 2016.

Листу можете видети овде.

11. мај 2016.

Водна инспекција АП Војводине у току 2016. године ради по плану који можете преузети овде.

21. април 2016.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавној набавци број 404-02-381/2015-07 спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде

14. април 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде и Привредна комора Београда организују презентацију резултата пројекта „Предлог за одређивање рањивих зона и осетљивих подручја у складу са Нитратном директивом и Директивом о комуналним отпадним водама”, у уторак 26. априла 2016. године у просторијама Привредне коморе Београда.

Позив на презентацију можете преузети овде

Програм можете преузети овде

13. април 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестације Дан Дунава и Дан Саве

Јавни конкурс за финансирање манифестација можете преузети овде:

Конкурс

Обрасци

1. април 2016.

Република Србија је добила кредит од Међународне банке за обнову и развој за трошкове пројекта „Хитне санације од поплава“. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде је корисник и намерава да утроши део средстава за консултантске услуге за израду техничке документације за изградњу водопривредног објекта – баријере „Струганик“ на реци Рибници (од km 15+500 до km 20+500).

Позив за изражавање интереса можете преузети овде

30. март 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавној набавци спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултанских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде

22. март 2016.

Светски дан вода

Светски дан вода је међународни празник и прилика да научимо више о питањима везаним за воду, да будемо инспирисани да кажемо другима да предузму мере и акције како бисмо направили разлику по сваком од питања. Светски дан вода датира из 1992. године када је на Конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју препоручено да се одреди међународни празник посвећен водама.

Генерална скупштина Уједињених нација је 1993. године одредила 22. март као први Светски дан вода који се од тада обележава широм света, а акценат је сваке године на другом питању које одговара тренутној или будућој актуелној теми у вези вода.

Tема за Светски дан вода 2016. године је „Вода и послови“.

Данас скоро половина радника широм света - 1,5 милијарди људи – ради у секторима који су повезани са водама и скоро сви послови зависе од воде и оних који обезбеђују њену сигурну испоруку. Ипак, милионима људи који раде на пословима који су повезани са водама често се тај рад и не признаје или им нису заштићена основна права из радног односа. Тема 2016. године - Вода и послови“ фокусира се на то како довољна количина и одговарајући квалитет воде могу да промене животе радника и средства за рад - чак и да трансформишу друштво и економију.

УН-Вода окупља УН организације које се баве водама и координира рад УН-а у области „Вода и санитација за бољи свет“. Заједно са другим међународним партнерима истичу да је питања вода и санитације кључна и есенцијална у 21. веку. Светски дан вода једна од кампања УН-а која има за циљ да информише, ангажује и инспирише акције.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине је надлежна за интегрално управљање водама у Републици Србији. У нашој држави постоји традиција у области вода, дуга преко двеста година. Најзначајнији радови у сектору вода, изведени између 1950. и 1980. године, били су базирани на стратешком планирању. Ово је резултирало солидним стањем у области коришћења вода и заштите од штетног дејства вода, али је сегмент заштите вода био запостављен. Последњих тридесетак година улагања у сектор вода су значајно смањена, како у изградњу нових капацитета, тако и у одржавање постојећих инфраструктурних објеката. Као последица овога, данас се стање у појединим областима сектора вода може оценити на следећи начин:

 • Организованим снабдевањем водом за пиће обухваћено је више од 80% становништва и у већем броју градова у Србији оно функционише на задовољавајући начин, али су губици воде у дистрибутивним мрежама већи од прихватљивих. У одређеним регионима (већи део Војводине, део долине Велике Мораве, итд.) квалитет испоручене воде није задовољавајући, а у неким подручјима постоје и проблеми по питању количина воде (Шумадија, југ Србије, итд.).
 • Заштита вода је најлошији сегмент у сектору вода. Степен изграђености канализационих система, а посебно постројења за пречишћавање отпадних вода насеља и индустрије, веома је низак (мрежом обухваћено нешто више од 50%, док је око 10% становништва обухваћено неким степеном пречишћавања отпадних вода).
 • Наводњавањем је обухваћен мали део пољопривредних површина у јавној својини (само око 40.000 ha), што доводи до тога да су приноси нестабилни.
 • За заштиту од поплава изграђени су насипи и други типови „линијске“ заштите на дужини преко 3.500 km, регулисана су корита бројних водотока и побољшани услови протицања воде, наноса и ледa, а одређени број постојећих акумулација и ретензија у већој или мањој мери учествује у одбрани од поплава. И поред тога, велики део територије још увек је реално и потенцијално угрожен водама, што су показали догађаји из 2014. и ове године.
 • Системи за одводњавање изграђени су на око 2 милиона ha и имају значајну функцију у одвођењу вишка воде са земљишта. Међутим, због неадекватног одржавања, некомплетности, ненаменског коришћења (некад и за пријем и одвођење непречишћених отпадних вода) и сл., они на поједином локалитетима не обезбеђују задовољавајуће ефекте и прописане режиме.

Према Закону о водама основни документ којим се дефинишу дугорочни правци управљања водама је Стратегија управљања водама на територији Републике Србије, чија је израда у завршној фази и чије доношење је планирано у 2016. години. Стратегија представља документ на основу којег ће се спроводити реформе сектора вода, како би се достигли потребни стандарди у управљању водама, укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу. Стратешка опредељења и циљеви утврђени овим документом представљају основ за израду Плана управљања водама на сливу Дунава (такође доношење планирано у 2016. години).

Основни стратешки циљ је постизање целовитог и усклађеног водног режима на целој територији Републике Србије, односно, обезбеђење таквог управљања водама којим се постижу максимални економски, социјални и еколошки ефекти на правичан и одржив начин и уз уважавање међународних споразума.

Да би се постигао основни стратешки циљ, пре свега је потребно обезбедити одговарајуће законодавне, институционалне, финансијске и друге капацитете и услове за развој сектора вода. Према Стратегији, реализација развојних програма у првих десетак година захтева обезбеђење средстава у износу од око 3,5 милијарди евра и то за области: водоснабдевање, заштита вода од загађивања, заштита од штетног дејства вода и мелиорације. Спровођењем Стратегије ће се, осим постизања планираног циља, како у периоду реализације инвестиција тако и у каснијем раду изграђених система обезбедити и нова запошљавања у овој области а такође и обезбеђење предуслова за развој других привредних областги, како због обезбеђења потребних ресурса, унапређења квалитета вода тако и због заштите од поплава, а такође тиме се обезбеђују услови за спровођење зелене економије и одрживог развоја.

8. март 2016.

Финални документ
ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ

Финални документ
ОКВИР ПОЛИТИКЕ ПРЕСЕЉЕЊА

Финални документи припремљени су у оквиру Пројекта управљања сливом реке Дрине на Западном Балкану, који финансира Глобални фонд за животну средину (ГЕФ) - Специјални фонд за климатске промене (СЦЦФ), а који има за циљ јачање капацитета у БиХ, Црној Гори и Србији у погледу планирања и имплементације интегралног управљања сливом реке Дрине, као и испуњавања циљева који се односе на прилагођавање климатским променама (али и за ублажавање климатских промена) и на тај начин испуњавању краткорочних и дугорочних циљева ГЕФ Стратегије прилагођавања на климатске промене.

Јавни консултативни састанак у вези са нацртима горе наведених докумената одржан је 19. јануара 2016. године у просторијама Скупштине општине Бајина Башта. На састанку су представљени циљеви, компоненте и предвиђени резултати Пројекта, као и нацрти припремљених докумената Пројекта, те је омогућено учесницима да изнесу своје ставове и примедбе у вези са истим. Записник са састанка чини саставни део документа.

Финалне верзије докумената на српском и енглеском језику можете наћи овде

26. фебруар 2016.

Републичка дирекција за воде је добила информацију од Министарства заштите околиша и природе Републике Хрватске да је у току израда Плана управљања водним подручијима Републике Хрватске 2016-2021 и Стратешке процене утицаја на животну средину Плана управљања водним подручијима Републике Хрватске 2016-2021.

Јавни увид за ова два документа трајаће до 18. марта 2016. године, до када се сви предлози, сугестије, иницијативе и коментари могу доставити, електронским путем, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Документа можете преузети овде

19. фебруар 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде и Регионална привредна комора Ниш организују консултативну презентацију резултата пројекта „Одређивање рањивих подручја у складу са нитратном директивом” у четвртак 3. марта 2016. године у просторијама Регионалне привредне коморе Ниш.

Позив на презентацију можете преузети овде

Програм можете преузети овде

11. фебруар 2016.

Министарски састанак Међународне комисије за заштиту реке Дунав 2016

Беч, 9. фебруар 2016. године: Чистије, здравије и сигурније воде у којима свако ужива - ово је циљ два плана управљања који су данас усвојени у Бечу. Планови управљања предвиђају мере које ће се имплементирати кроз шестогодишњи период до 2021. године.

Министарски састанак Међународне комисије за заштиту реке Дунав 2016

Мере које су предвиђене плановима управљања у сливу реке Дунав побољшавају квалитет вод река, језера и подземних вода, чине реке и језера погодним екосистемима за животиње и биљке и управљају ризиком од поплава.

„Вода је нужна основа за живот, која се суочава са многим притисцима, од климатских промена до прекомерне експлоатације, од растућих суша до загађења“, рекао је Председавајући Међународне комисије за заштиту реке Дунав Петер Калас. „Ово је разлог зашто су заштита реке Дунав, као важног водног извора за цео дунавски регион, и његов развој толико значајни.“

Господин Калас је даље објаснио: „Као прекретницу у историји, усвајајући данас две стратегије управљања за слив реке Дунав које ће предводити паметан одрживи развој током наредних 6 година, 14 земаља и Европска унија назначиле су заједничку посвећеност њиховој имплементацији до 2021. године и на тај начин поставиле пример решавања глобалних изазова на локалном нивоу.“

Министри и високи представници одговорни за управљање водама земаља у сливу Дунава, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Немачке, Мађарске, Црне Горе, Молдавије, Румуније, Србије, Словачке, Словеније, Украјине и Европске комисије, одобрили су планове управљања и усвојили декларацију на министарском састанку, који је организовала Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR).

„План управљања водама у сливу Дунава верзија 2015“ и „Први план управљања ризицима од поплава у сливу Дунава“ развијени су у складу са Оквирном директивом о водама и Директивом о поплавама Европске уније. Примери мера које се налазе у плановима су изградња постројења за пречишћавање вода у циљу смањења загађења, изградња 146 рибљих миграционих коридора или отварање простора за задржавање воде како би се ублажиле штете од поплава.

План управљања водама у сливу Дунава се заснива на претходном плану за период од 2009. до 2015. године, који је резултирао значајним унапређењима реке Дунав и његових притока. На пример, емисије фосфора смањене су за 30 % од 2009. године, са позитивним ефектима на екосистеме широм слива, као и у Црном Мору. Први план управљања ризицима од поплава је први програм на нивоу слива који има за циљ да спречи и редукује штете од поплава по људско здравље, животну средину, културно наслеђе и трговину.

„Акције у нашим плановима управљања користиће како животној средини, тако и 80 милиона људи који слив Дунава називају својим домом“, објаснио је Иван Завадски, Извршни секретар ICPDR - а. „Ово је разлог зашто је ICPDR укључио људе из слива у свој развој.“

Државни секретар Министартсва пољопривреде и заштите животне средине, Жељко Радошевић, учествујући на округлом столу Министарског састанка истакао је да због чињенице да се Република Србија налази у средишњем делу слива реке Дунав велики део узводних утицаја на воде Дунава је присутан у нашем делу слива. Истакао је да Влада Републике Србије ове године завршава активности на развоју стратешког и законодавног оквира како би се унапредила политика управљања водама и подржало даље усклађивање са захтевима одговарајућих правних тековина ЕУ. Такође, рекао је да ове регионалне активности ICPDR-а у великој мери доприносе бољој припреми Републике Србије за процес придруживање Европској унији, имајући у виду комплексност преношења и примене Европског законодавства у области вода.

Дискутујући о примени Директиве о поплавама, државни секретар Жељко Радошевић је рекао да су разорне поплаве које су се догодиле 2014. године, у Републици Србији однеле 51 људски живот, проузроковале појаве изливања вода из речних корита, преливање насипа, пробијање насипа, а потом и плављење великих површина урбаних, руралних подручја, пољопривредних земљишта, саобраћајница, инфрастуктурних објеката, производних објеката, што је проузроковало велике штете у сваком погледу и потребу да се становништво евакуише са угроженог подручја. Штета је било на више од 200 локација на инфраструктури за заштиту од штетног дејства вода. Тиме је значајно била умањена функционалност заштитних система и повећан ризик од поплава. Отклањању последица поплава пришло се кроз реализацију хитних радова интервенција који су финансирани како из средстава међународне помоћи тако и из срестава буџета Републике Србије. Израда Плана управљања ризицима од поплава је у почетној фази и планирано је да буде завршен 2017. године у складу са важећим Законом о водама. Планирано је да Република Србија по завршетку израде недостајућих карата иновира План управљања ризицима од поплава 2021. године. Велики значај придајемо регионалној сарадњи у области управљања водама, па тако договорене активности и пројекте на сливу Дунава постављамо и као приоритете за реализацију у националним оквирима.

Усвојени „План управљања водама у сливу Дунава верзија 2015“ и „Први план управљања ризицима од поплава у сливу Дунава“ се налазе на сајту ICPDR– а: http://icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published.

Државе чланице и Европска унија су разрадиле планове у оквиру ICPDR-а, са свеобухватним скупом мера јавних консултација, укључујући НВО из области животне средине, пословни свет и друге заинтересоване стране. Ово ће обезбедити широко прихватање планова. Мере подизања свести и едукације, на пример кроз игру за децу, која је објављена на страници www.danubeadventure.org, подржавају укључивање широке јавности у рад на управљању водама у оквиру ICPDR-а.

1. фебруар 2016.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Система за заштиту од поплава у Смедеревској Паланци – Реконструкција регулисаног корита и насипа реке Јасенице (km 10+235 до km 19+300) и обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (km 19+300 до km 24+454)“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 01.02.2016. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда

28. децембар 2015.

Техничка помоћ за припрему ГЕФ-СЦЦФ Западни Балкан,
Пројекат управљања сливом реке Дрине

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ
ЗА
ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK)

Документа су настала у оквиру техничке помоћи за припрему ГЕФ-СЦЦФ Западни Балкан, Пројекат управљања сливом реке Дрине, који има за циљ јачање капацитета у БиХ, Црној Гори и Србији у погледу планирања и имплементације интегралног управљања сливом реке Дрине, као и у испуњавају циљева који се односе на прилагођавање климатским променама (али и за ублажавање климатских промена) и, на тај начин, испуњавању краткорочних и дугорочних циљева ГЕФ Стратегије прилагођавања на климатске промене.

Примедбе и мишљења на наведене документе се подносе у писаном облику и достављају електронском поштом на е-маил адресу: dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Јавна презентација

Оквира за управљање животном средином и друштвом
и
Оквира политике пресељења

одржаће се дана 19. јануара 2016. године са почетком у 09.30 сати у сали Скупштине општине Бајина Башта. Документа која су предмет расправе на српском и енглеском језику можете наћи овде.

Адреса: улица Душана Вишића 28, Бајина Башта

23. децембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. По јавним набавкама бројеви: 404–02–388/2015-07, 404–02–419/2015-07 и 404-02-131/2015-07, спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопримце Светске банке, издање јануар 2011, ревидоване у јулу 2014“, издаје обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора – Алексинац

Обавештење о додели уговора – Ниш

Обавештење о додели уговора

14. децембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име рализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава – регулација насипа реке Рашке од ушћа реке Бањске до моста Царева ћуприја (km 0+000 до 1+578,8), Дежеве од ушћа узводно (km 0+000 до km 0+600) и ушћа реке Бањске (km 0+000 до km 0+300)“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“ дана 12.12.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда

3. новембар 2015.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова на основу уговора за потребе Пројекта „Реконструкција регулисаног корита и насипа реке Јасенице (од km 10+235 до km 19+300), обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (од km 19+300 до km 24+454) на подручју општине Смедеревска Паланка“

Позив на јавне консултације

Позив на јавне консултације на енглеском језику

Environmental Management Plan

18. октобар 2015.

Републичка дирекција за воде одржала је у сарадњи са Привредном комором Србије, 27. октобра 2015. године, јавну расправу о Нацрту Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину.

„Планирање по сливовима је суштинско за сагледавање заштите и унапређења животне средине на начин који балансира трошкове и користи за животну средину, друштво и економију.” - рекла је госпођа Драгана Миловановић испред Републичке дирекције за воде.

„Привредна комора Србије и Министарство пољопривреде и заштите животне средине имају одличну сарадњу и разумевање, што је веома значајно за побољшање амбијента за боље пословање и инвестирање. Као што је познато управљање водним ресурсима је сложен и тежак задатак, који се одвија кроз израду и спровођење кључних планских докумената.“ - рекаo је господин Јеша Ергић испред Привредне коморе Србије.

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) припремљен је Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 88/10) припремљен је Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину.

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав је развијен делимично у складу са захтевима Оквирне директиве о водама EУ, поштујући законски оквир Републике Србије, ради заштите и побољшања статуса свих вода и заштићених подручја укључујући екосистеме зависне од воде, спречавања њиховог погоршања, као и осигуравања дугорочног одрживог коришћења водних ресурса.

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав успоставља циљеве за реке, језера, подземне воде, и сумира мере потребне за њихово остваривање и представља идентификацију приоритетних активности дефинисаних у Стратегији управљања водама на територије Републике Србије за период од шест година. Предложена решења развоја водопривредне инфраструктуре и планираних активности које треба да прате њен развој предвиђаjу складан фазни развој интегралног водопривредног система, којим се решавају све потребе земље на плану коришћења, уређања, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.

Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину закључује да План управљања водама за слив реке Дунав предвиђа складан фазни развој интегралног водопривредног система. Интегралност подразумева вишенаменске системе који су складно уклопљени у све компоненте животне средине и који су усаглашени са свим другим развојним компонентама земље на економско-развојном, социјалном, урбаном, инфрастуктурном и еколошком плану.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид 01. октобра и трајаће до 01. новембра 2015. године до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Оба документа су доступна на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде.

Слике са јавне расправе можете видети у Галерији.

16. октобар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Заштита од поплава града Алексинца – регулација насипа реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100 и обезбеђење протицаја на узводној секцији од km 3+100 до km 3+950, и низводној секцији од km 2+000 до km 2+370“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 17.10.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда можете видети овде

23. септембар 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије организују јавну расправу о Нацрту Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину у уторак 27. октобра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

Позив на јавну расправу са програмом можете преузети овде

30. септембар 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде спроводи јавни увид Нацрта Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) припремљен је Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 88/10) припремљен је Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде организује јавни увид Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину у периоду од 01. октобра до 01. новембра 2015. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари у току јавног увида могу се доставити, електронским путем, у предвиђеном року, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Увид у садржај материјала ће у истом периоду бити омогућен у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 2а, Нови Београд, 4. спрат, канцеларија 408 у периоду од 7:30 до 15:30 часова.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије планирају да организују јавну расправу о Нацрту Плана управљања водама за слив реке Дунав и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину у уторак 27. октобра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

24. септембар 2015.

Стратегијом управљања водама до повољних услова за одрживо управљањe водама

Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде говорила је, 23. септембра 2015. године, на јавној расправи о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину, која је одржана у просторијама Привредне коморе Србије.

“Овом Стратегијом планирали смо да успоставимо повољне услове, а затим кроз подстицај свих субјеката и учесника у водопривреди реализујемо активности којима се остварују стратешки циљеви. Планирано је да се активности у управљању водама спроводе тако да се постигну интегрални циљеви коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода, као и заштите природних богатстава. Реализација предвиђених мера у пракси, наравно, зависи од много чиниоца, али свакако треба да доведе до одрживог управљања водним ресурсима на територији Републике Србије.” - рекла је Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде.

„Инвестиције у заштиту животне средине нису трошак, већ прилика за улагање у будућност. За даљи развој привреде од изузетног је значаја усвајање стратешких докумената који треба да представљају оквир деловања у оквиру сваке привредне гране. Републику Србију до 2019. године чекају инвестициона улагања од преко 9 милијарди еура у програм управљања пијаћим и отпадним водама. Ово јесте инвестициони позив и шанса за сектор малих и средњих предузећа да унапреде конкурентност и подигну удео на домаћем тржишту.“ - рекла је Татјана Ерцеговић Петрић, Привредна комора Србије.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије је усмерена на нормативну и регулаторну улогу државе, првенствено у области општих услова коришћења вода, с тим да се у области вода омогући слободна привредна активност заснована на тржишним принципима. Циљеви за следећих десетак година су: обезбеђење здраве пијаће воде; остваривање инфраструктурних предуслова за стабилизацију пољопривредне производње; унапређење друштвене и привредне инфраструктуре у области вода; уклапање у стандарде ЕУ, чиме се обезбеђује лакше приступање земље европским интеграцијама и покретање новог инвестицоног циклуса у земљи. Ово је могуће остварити путем валоризације водних ресурса и цена услуга у области вода, уз одговарајуће правне, финансијске, организационе и политичке предуслове и механизме.

Извештај о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину закључује да Стратегија представља стратешки план највишег нивоа значајности не само у области вода, већ и на нивоу стратешких државних планирања, имајући у виду најснажнији утицај који сектор вода има на све компонете развоја земље и њену безбедност. Стратегија даје решења која имају веома позитиван утицај на животну средину. Одређени негативни утицаји се могу адекватним планирањем значајно ублажити или компензирати другим повољним утицајима.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид за ова два документа 20. августа и трајаће до 27. септембра 2015. године до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Оба документа су доступна на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

Слике са јавне расправе можете видети у Галерији.

23. септембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ По јавној набавци број 404-02-282/2015-07, спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding – NCB) који су описани у упуствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донације за Зајмопромце Светске банке, издање јануар 2011. године, ревидоване у јулу 2014. године“, издаје се обавештење о додели уговора.

Обавештење о додели уговора за грађевинске радове за Радујевац 1 можете видети овде

Обавештење о додели уговора за грађевинске радове за Радујевац 2 можете видети овде

22. септембар 2015.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије управљања водама

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, организује у среду 23. септембра 2015. године, с почетком у 11.20 часова, Јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину, у Привредној комори Србије, (сала 1 у приземљу, Ресавска 13-15).

Нацрт Стратегије управљања водама на територији Републике Србије припремљен је у складу са Законом о водама, док је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, припремљен Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину.

Стратегија развоја водопривреде је усмерена на нормативну и регулаторну улогу државе, првенствено у области општих услова коришћења вода, с тим да се у области вода омогући слободна привредна активност заснована на тржишним принципима. Обезбеђење здраве пијаће воде, остваривање инфраструктурних предуслова за стабилизацију пољопривредне производње, унапређење друштвене и привредне инфраструктуре у области вода, уклапање у стандарде ЕУ, чиме се обезбеђује лакше приступање земље европским интеграцијама и покретање новог инвестицоног циклуса у земљи, јасни су циљеви за следећих десетак година. Ово је могуће остварити путем валоризације водних ресурса и цена услуга у области вода, уз одговарајуће правне, финансијске, организационе и политичке предуслове и механизме.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде отпочела је јавни увид за ова два документа 20. августа и трајаће до 27. септембра 2015. године, до када је могуће доставити све евентуалне сугестије на е-аdrеsu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs. Документа су доступна на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php).

22. септембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искорсити за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Пројекат заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеља од км 11+340 до км 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од км 12+945 до км 13+248 и низводној деоници од км 10+440 до км 11+340“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 21.09.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда за грађевинске радове Ниш можете видети овде

18. септембар 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искорсити за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Изградње система за заштиту од поплава у насељу Доњи Љубеш: укључујући реконструкцију левообалног насипа (16,7 km) реке Јужне Мораве, и заштита леве обале (1,1 km)“ и тим поводом је објављен оглас у „Политици“, дана 17.09.2015. године, ради позива за достављање понуда.

Позив за достављање понуда за грађевинске радове Доњи Љубеш можете видети овде

17. септембар 2015.

Новим законом до бољег упрaвљaња вoдaмa и одбране од поплава

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић говорила је, 16. септембра 2015. године, на Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама, која је одржана у просторијама Привредне коморе Србије.

Министар Богосављевић Бошковић је изјавила да се са појачаном пажњом мора приступити нормативном уређењу водопривреде, како би се омогућило функционисање сва три стуба на којима она почива – коришћење воде, заштита воде и заштита од штетног дејства воде.

„Усклађеност са законодавством Европске уније у области вода је веома захтевно а имплементација директива за последицу има значајне инвестиције, тако да је, на пример, примена директива о пречишћавању комуналних отпадних вода, воде за пиће и нитратне директиве процењена на око 8 милијарди евра. Такође, и тај процес захтева добру припрему администрације и инвестиција, јачање капацитета и мобилисање како националних финансијских ресурса тако и средстава фондова ЕУ и међународних финансијских институција“, рекла је министар и додала да је један од разлога за предлагање ових измена и допуна и проширење правног основа за доношење подзаконских прописа у делу Закона о водама, који се односи на заштиту вода од загађивања, како би се обезбедила правна база за преношење одредаба релевантних директива које у правни систем Републике Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима.

Као један од разлога за измену и допуну важећег Закона о водама, министар је навела да треба уврстити и потребу да се прецизније и јасније уреде поједини делови закона који су регулисали област одбране од поплава и нагласила да се мора створити ефикасан систем заштите од вода, као и штетног дејства ерозија и бујица, што је такође садржано у Нацрту овог закона.

Доношење новог закона о водама планирано је за 2017. годину, који ће потпуно бити усклађен са прописима Европске Уније у овој области.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама се постижу следећи циљеви: усклађивање домаћег законодавства у области вода са законодавством Европске уније; стварање услова за управљање водама на начин којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом задовољавају уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у природи, кроз доношење планских докумената, прописивање права и обавеза свих субјеката који користе и/или загађују воду, односно користе водно земљиште и водне објекте, издавање водних аката и контрола њихове примене; обезбеђење транспарентности поступака за давање у закуп водног земљишта, као добра од општег интереса, за намене прописане Законом о водама као и отклањање недостатака у примени важећег Закона о водама уочених у току примене тог закона.

Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом, изнетим на састанаку Међувладине конференције о приступању Републике Србије ЕУ на министарском нивоу, да Република Србија буде у потпуности спремна да преузме обавезе из чланства у Европској унији до краја 2018. године, као и са пост скрининг документом – статус и планови преношења и спровођења правних тековина ЕУ за поглавље 27 животна средина и климатске промене.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама спроводи се у периоду од 11. до 30. септембра 2015. године. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о водама је доступан на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републичке дирекције за воде http://www.mpzzs.gov.rs/ http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave.php. Примедбе, предлози и сугестије, у време трајања јавне расправе, достављају се путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, Београд, Белевар уметности 2а.

Слике са јавне расправе можете видети у Галерији.

11. септембар 2015.

Јавна расправа о нацрту Закона о изменама и допунама закона о водама

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је 9. септембра 2015. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама (закључак 05 Број: 011-6937/2015).

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама спроводиће се у периоду од 11. септембра до 30. септембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, међународних организација, као и друга заинтересована лица.

Позивају се учесници у јавној расправи да своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, тако што ће попунити прилог Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама, који је дат у наставку овог обавештења или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, Београд, Булевар уметности 2A.

Закључак о спровођењу јавне расправе и Програм јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама закона о водама

Образложење Нацрта закона

Преглед одредаба Закона о водама које се мењају, односно допуњују

Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама закона о водама

10. септембар 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије организују јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину у среду 23. септембра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

Позив на јавну расправу можете преузети овде

Програм јавне расправе можете преузети овде

10. септембар 2015.

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта „Изградња система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од Цареве ћуприје низводно до границе насеља“.

Позив на јавне консултације

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА (FERP) - ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за потребе изградње система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од Цареве ћуприје низводно до границе насеља

17. август 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде спроводи јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) припремљен је Нацрт Стратегије управљања водама на територији Републике Србије (документ можете преузети овде).

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 88/10) припремљен је Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину (документ можете преузети овде).

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде организује јавни увид Нацрта Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину у периоду од 20. августа до 27. септембра 2015. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари у току јавне расправе могу се доставити, електронским путем, у предвиђеном року, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Увид у садржај материјала ће у истом периоду бити омогућен у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 2а, Нови Београд, 4. спрат, канцеларија 408 у периоду од 7:30 до 15:30 часова.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Привредна комора Србије планирају да организују јавну расправу о Нацрту Стратегије управљања водама на територији Републике Србије и Нацрту Извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије управљања водама на територији Републике Србије на животну средину у среду 23. септембра 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије.

14. август 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде наставља јавни увид у Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав урађен је на основу Закона о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и подзаконских аката.

План управљања водама за слив реке Дунав састоји се од два дела - дела 1: Анализа карактеристика слива, и дела 2: План управљања водама са програмом радова и мера.

Део 1: Анализа карактеристика слива Дунава у Србији - нацрт завршен је децембра 2011. године и био је доступан јавности преко сајта Републичке дирекције за воде у циљу давања примедаба и сугестија на документ. Пристигле примедбе ЈВП „Воде Војводине“ су усвојене и унете у текст. Током децембра 2011. године завршени су и делови Плана везани за анализу статуса површинских и подземних вода.

С обзиром на то да План управљања водама за слив реке Дунав мора бити усклађен са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије, чији је нацрт завршен крајем 2014. године, предметни документ, такође је завршен крајем 2014. године.

Нацрт Плана управљања водама за слив реке Дунав можете преузети овде.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари могу се доставити, електронским путем, на е-адресу: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

23. јул 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта Заштита од поплава града Алексинца – регулација насипа реке Моравице кроз град Алексинац од km 2+370 до km 3+100 и обезбеђење протицаја на узводној секцији од km 3+100 до km 3+950 и Изградње система за заштиту од поплава у насељу Доњи Љубеш: укључујући реконструкцију левообалног насипа (16,7 km) реке Јужне Мораве, и заштита леве обале (1,1 km).

План управљања заштитом животне средине за град Алексинац можете видети овде

План управљања заштитом животне средине за насеље Доњи Љубеш можете видети овде

Позив на јавне консултације можете видети овде – линк на документ Finala verzija Oglas za Aleksinac

23. јул 2015.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за потребе Пројекта заштите корита и приобаља реке Нишаве: Регулација реке Нишаве кроз насеља од km 11+340 до km 12+945 са обезбеђењем пропусне моћи за велике воде на узводној деоници од km 12+945 до km 13+248 и низводној деоници од km 10+440 до km 11+340.

План управљања заштитом животне средине можете видети овде

Позив на јавне консултације можете видети овде

22. јул 2015.

ЗАВРШЕН ЕКО КАМП 2015

У оквиру традиционалне прославе међународног Дана Дунава, на Великом ратном острву, одржан је студентски еко камп „Сачувајмо Дунав”.

Традиционални осми камп окупио је 21 студента са 17 факултета из разних крајева Републике Србије, који су од 13. до 22. јула имали прилику да стекну нова искуства и знања и добију практичне савете како да допринесу заштити и очувању еко-система.

Током трајања кампа студенти су слушали занимљива предавања стручњака и представника владиног и цивилног сектора. Организоване су практичне радионице на различите теме, обиласци постројења за прераду вода, а студенти су се надметали и у изради студије случаја. Завршне презентације одржане су задњег дана кампа.

„Драго нам је што већ осму годину заредом, у сарадњи са многобројним партнерима, организујемо Еко камп за студенте. У циљу одрживог коришћења реке Дунав данас, као и за добробит будућих генерација, важно је да студенти схвате да је сарадња више сектора неопходна. Надам се да ће студенти остати у контакту, јер након завршених факултета, без обзира где буду радили важна је мрежа познанстава и добра сарадња свих струка и сектора.”, изјавила је Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде након завршних презентација студената.

Слике са еко кампа можете видети у Галерији.

6. јул 2015.

Министарски састанак о регионалној сарадњи у области вода

Данас се у Брчком, Босна и Херцеговина, одржава Министарски састанак о регионалној сарадњи у области вода. Делегацију Републике Србије предводи Атила Јухас, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине који ће и потписати Протокол о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве. Протокол одређује основна начела одрживог управљања наносом, уважавајући при томе природне процесе и водни режим.

Више информација можете видети овде.

2. јул 2015.

ЕКО КАМП 2015

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ је кроз пажљиво припремљен поступак изабрао 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Листу кандидата можете преузети овде.

Све информације можете видети и на https://www.facebook.com/SacuvajmoDunav?fref=nf

29. јун 2015.

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У РАДУЈЕВЦУ, НЕГОТИН

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средсва на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“ и има намеру да део поменутих средстава искорсити за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за изградњу одбрамбеног насипа узводно од улива Јасеничке реке за заштиту насеља Радујевац од великих вода реке Дунав.

Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда за изградњу одбрамбеног насипа узводно од улива Јасеничке реке за заштиту насеља Радујевац од великих вода.

Више информација можете пронаћи овде.

18. јун 2015.

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА ДУНАВА 2015

Позивамо Вас да нам се придружите на централној прослави Дана Дунава 2015 која ће се одржати у суботу, 27. јуна 2015. године, од 10 до 13 часова, на Земунском кеју.

Више информација можете пронаћи овде.

16. јун 2015.

Завршна фаза процеса учешћа јавности у изради новелираног Плана управљања сливом реке Дунав за период 2015-2021
и Плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав за период 2015-2021

Државе чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) одобриле су на 13. састанку Сталне радне групе, одржаном 3. јуна 2015. године у Загребу, Република Хрватска, нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2015-2021.

План управљања сливом реке Дунав и План управљања ризицима од поплава имају за циљ да побољшају заштиту и унапреде статус свих вода и да обезбеде одрживо и дугогодишње коришћење водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

Нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава, за период 2015-2021, доступни су на увид заинтересованој јавности на http://www.icpdr.org/main/draftplans-2015 и на http://www.icpdr.org/main/danube-management-plans-have-say.

Физичка и правна лица примедбе могу доставити директно Секретаријату ICPDR-а до 22. јула 2015. године, на адресу:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

или путем е-поште: icpdr@unvienna.org

Коментари ће бити коришћени као основа за ревизију и финализацију планова до децембра 2015. године.

Сва заинтересована лица могу дати свој допринос у процесу учешћа јавности у само неколико минута, путем попуњавања упитника за План управљања сливом реке Дунав на http://www.icpdr.org/main/questionnaire-drbmp-update-2015, док се упитник за План управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав налази на http://www.icpdr.org/main/questionnaire-frmp-2015.

Такође, у Загребу, Република Хрватска, 2. и 3. јула 2015. године, биће одржана радионица „Глас реке Дунав”, чији је циљ консултација заинтересованих страна. Позивају се организације да се пријаве како би узеле учешће у процесу новелирања Плана управљања сливом реке Дунав и доношења Плана управљања ризицима од поплава за слив реке Дунав, за период 2015-2021. Више информација можете наћи на http://www.icpdr.org/main/stakeholder-workshop-registration-last-places.

16. јун 2015.

10. јуна 2015. године Туристичка организација општине Оџаци обележила је међународни дан Дунава едукативним програмом који је био намењен основцима и полазницима Предшколске установе „Полетарац“.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети и на следећем линку: http://www.ico.rs/u-odzacima-obelezen-medunarodni-dan-dunava/

15. јун 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде и Coca Cola систем, у сарадњи са Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука и WWF организују осми студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву.

еко камп „Сачувајмо Дунав“

Право учешћа имају студенти свих државних и приватних факултета универзитета у Србији.

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ ће кроз пажљиво припремљен поступак изабрати 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Рок за пријављивање студената је од 27. маја до 25. јуна 2015. године.

Потребно је да се приложе следећа документа: биографија на српском језику и мотивационо писмо на српском језику.

Документа слати на е-mail: pr@newmoment.com

Званична правила можете преузети овде.

Програм можете преузети овде.

Све информације можете видети и на https://www.facebook.com/SacuvajmoDunav?fref=nf

8. јун 2015.

Представници Института за водопривреду „Јарослав Черни“ одржали су, у петак 05. јуна 2015. године презентацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије.

Презентацији су присуствовали представници Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе“, ЈВП „Београдвода“, ЈВП „Воде Војводине“ и Института за архитектуру и урбанизам Србије.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ израдио је прелиминарну верзију Стратегије управљања водама на територији Републичке Србије, за коју је Републичка дирекција за воде завршила јавну набавку услуга израде Стратешке процене утицаја на животну средину и 02. јуна 2015. године објавила Обавештење о закљученом уговору са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије.

Извештај о стратешкој процени биће завршен у року од три месеца од дана закључења уговора.

Републичка дирекција за воде планира да организује јавну расправу о Извештају о стратешкој процени у октобру 2015. године.

Прелименарну верзију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије можете погледати овде.

Слике са презентације можете видети у Галерији.

5. јун 2015.

Републици Србији је, у циљу санирања последица прошлогодишњих поплава, одобрен кредит Светске банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За сваки појединачни пројекат израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan - EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMR документ.

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА (ФЕРП) - ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - за потребе заштите од поплава на подручју Неготина: укључујући реконструкцију заштитног система у Радујевцу – радови на изградњи насипа (2,7km).

Finalna verzija Oglas za Radujevac 05.06.2015.pdf.

2. јун 2015.

У оквиру обележавања Дана Саве 2015 на Савском кеју 01. јуна 2015. године, у организацији Републичке дирекције за воде и:

 1. удружења „Санитарно еколошко друштво”, Београд;
 2. удружења Београдски еколошки центар, организација за радне, истраживачке и образовне активности, Београд;
 3. удружења грађана Клуб Маслачак, Београд

и са представницима ГО Савски Венац, одржан је програм „Сава у срцу”: квиз знања, културно-уметнички едукативни програм, јавни час на тему „заштита водних ресурса”, креативне и едукативне радионице за младе на отвореном, израда маскоте међународног дана реке Саве од рециклажног материјала, информисање грађана, младих и деце о значају воде и начинима за њену уштеду у домаћинствима, акција чишћења савског приобаља „покренимо и нешто даље-очистимо савско приобаље”.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

Више детаља можете видети на следећим линковима:

Beogradski ekoloski centar_Dan Save 2015.pdf

Sanitarno ekolosko drustvo_Dan Save_Dan Dunava 2015.pdf

1. јун 2015.

У оквиру обележавања Дана Саве 2015 у ПУ „Анђелак“, ПУ „Краљица Марија“ и ПУ „Света Петка“ Савски венац, Театар пројекат објективна драма – ПОД театар из Београда организовао је еколошку радионицу намењену предшколцима, тема: слив Саве и очување овог ресурса.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

1. јун 2015.

У оквиру обележавања Дана Дунава 2015 Удружење грађана Школа Плус Доситеј Обрадовић из Беле Цркве организовало је у Старој Паланци за децу излет до ушћа река Нере и Караш у Дунав, предавање и ликовну радионицу „Мој лепи плави Дунав“, као и стваралачку и креативну радионицу у Еколошкој станици из области животне средине, културних, језичких и музичких достигнућа.

Слике са дешавања можете видети у Галерији.

29. мај 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде у сарадњи са партнерима и свим заинтересованим странама организује прославу 01. јуна - Дана реке Саве, са циљем промовисања значаја реке Саве, њених високих еколошких вредности и социо-економских потенцијала. Манифестација обележавања Дана реке Саве 2015 одвијаће се паралелно на регионалном и националном нивоу.

Више информација можете наћи овде.

13. мај 2015.

На основу расписаног јавног конкурса за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015, Комисија за јавни конкурс је саставила коначну листу вредновања и рангирања пријава на јавном конкурсу за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015.

Листу можете видети овде

5. мај 2015.

Републици Србији је, у циљу санирања последица прошлогодишњих поплава, одобрен кредит Светске банке, и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (компонента 3).

За саваки појединачни пројекат израђен је план управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan - EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки ЕМР документ.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN DONJI LJUBES

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN B.PALANKA & SOMBOR

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN ALEKSINAC

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - EMP, FLOOD PROTECTIVE SYSTEM IN RADUJEVAC

5. мај 2015.

На основу расписаног јавног конкурса за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015, Комисија за јавни конкурс је саставила листу вредновања и рангирања пријава на јавном конкурсу за финансирање организације манифестација Дан Дунава 2015 и Дан Саве 2015.

Листу можете видети овде

22. април 2015.

Материјал „Дунавска кутија“ од сада можете прегледати и на званичном сајту на српском језику

http://www.danubebox.org/sr/version-sr

Више детаља о материјалу можете видети овде

16. април 2015.

САРАДЊИ ВОДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА ОРГАНИМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Презентацију са више информација можете преузети овде

7. април 2015.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестације Дан Дунава и Дан Саве

Јавни конкурс за финансирање манифестација можете преузети овде:

Јавни конкурс

Обрасци

20. март 2015.

Светски дан вода - дан за славље, дан за промену, дан за припрему

Светски дан вода обележава се 22. марта сваке године. То је дан за славље воде. То је дан да се сетимо свих чланова глобалне популације који имају проблеме везане за воду. То је дан да се размишља о води и будућности.

Генерална скупштина Уједињених нација је 1993. године одредила 22. март као први Светски дан вода. 22 године касније, Светски дан вода обележава се широм света, а акценат је сваке године на другом питању.

Tема за Светски дан вода 2015. године је „Вода и одрживи развој“. Само ако створимо везу и интеракцију водопривреде са свим другим областима можемо имати будућност какву сви желимо.

Детаље можете преузети овде

11. март 2015.

Flood Emergency Recovery Project (Loan No. 8449-YF)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Детаље можете преузети овде

10. март 2015.

У оквиру пројекта “Хитна санација од поплава” припремљен је следећи документ: „Оквирна политика расељавања

06. март 2015.

У оквиру пројекта “Хитна санација од поплава” припремљен је следећи документ: „Оквирни документ за управљање заштитом животне средине

12. фебруар 2015.

Flood Emergency Recovery Project
Loan No. 8449-YF

TERMINATION OF THE INVITATION FOR EXPRESSION OF INTERESTS

The Ministry of Agriculture and Environmental Protection - The Directorate for Water Management terminates the invitation for expression of interest for positions of Project Implementation Unit Staff: PIU Coordinator, Procurement Specialist, Monitoring and Evaluation Specialist, Environmental and Social Safeguard Specialist and Project Assistant/Interpreter as published in daily newspaper “Politika” on January 29, 2015 and on the web site of the Directorate for Water Management.

27. јануар 2015.

Flood Emergency Recovery Project (Loan No. 8449-YF)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTERESTS

Детаље можете преузети овде

25. децембар 2014.

Одсек водне инспекције Ниш, Одељење водне инспекције Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине извршило је инспекцијски надзор флотацијског јаловишта рудника „Леце” у Медвеђи

Детаље можете преузети овде

18. децембар 2014.

Државе чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) су усвојиле на 17. Редовном састанку одржаном 9-10. децембра 2014. године у Бечу, Република Аустрија, нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2015-2021.

План управљања сливом реке Дунав и План управљања ризицима од поплава имају за циљ да побољшају заштиту и унапреде статус свих вода и да обезбеде одрживо и дугогодишње коришћење водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

Нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2015-2021 доступни су на увид заинтересованој јавности на http://www.icpdr.org/main/draftplans-2015.

Физичка и правна лица примедбе могу доставити директно Секретаријату ICPDR-а до 22. јула 2015. године на:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

E-Mail: icpdr@unvienna.org

Коментари ће бити коришћени као основа за ревизију и финализацију планова до децембра 2015. године.

01. децембар 2014.

Пети састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве биће одржан у Загребу, Република Хрватска, 2. децембра 2014. године

Састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве, као веома битан институционални механизам имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве, представља добру прилику за додатно јачање улоге Међународне комисије за слив реке Саве у развоју регионалне сарадње између савских земаља, као и за препознавање њихових заједничких интереса који се могу остварити путем ове комисије и уз активну сарадњу са међународном заједницом. Различит статус страна Оквирног споразума о сливу реке Саве у односу на чланство истих у Европској унији повећава потребу за активнијим учешћем Међународне комисије за слив реке Саве на регионалном нивоу како би се искористиле све могућности за реализацију циљева Оквирног споразума о сливу реке Саве.

Детаљнију најаву можете преузети овде

09. септембар 2014.

У току је израда Пројекта одређивања осетљивих и рањивих зона а у складу са Нитратном директивом и Директивом о комуналним отпадним водама

У току је израда Пројекта одређивања осетљивих подручја и рањивих зона у складу са директивама Европске уније (нитратна директива и директива о комуналним отпадним водама).

Општи циљ пројекта је допринос развоју транспозиције и управљању квалитетом вода у Републици Србији, у складу са правним тековинама ЕУ.

Пројекат ће се реализовати у две фазе:

 • I фаза: нитратна директива (Nitrates Council Directive, 91/676/EEC),
 • II фаза: директива о комуналним отпадним водама (UWW Council Directive, 91/271/EEC).

Учесници у пројекту:

 • Министарство пољопривреде и заштите животне средине:
  • Републичка дирекција за воде
  • Управа за земљиште
  • Одељење за земљиште и заштиту вода
  • Агенција за заштиту животне средине
 • Јавна водопривредна предузећа:
  • „Србијаводе”
  • „Београдводе”
  • „Воде Војводине”
 • Републички хидрометеоролошки завод
 • Ангажовани експерти:
  • Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, Београд
  • Развој пољопривреде
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Основне податке о пројекту можете преузети овде

08. јул 2014.

Обезбеђена средства за побољшање водоснабдевања за град Ужице

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години („Службени гласник РС”, број 76/14) обезбеђена су из Буџетског фонда за воде Републике Србије средства за финансирање потребних пројеката, као и за израду неопходне техничке документације, ради  унапређења снабдевања водом за пиће становништва и индустрије у граду Ужицу.

Детаљније обавештење можете преузети овде

01. јул 2014.

Дан Дунава 2014 – Будимо активни за живи Дунав
Овогодишња кампања посвећена помоћи поплављенима

Дан Дунава се слави 29. jуна у целом сливу Дунава, на дан потписивања Конвенције о заштити реке Дунав. Тог дана скрећемо пажњу на виталну улогу коју Дунав са притокама има у животима људи: обезбеђивање воде, хране, енергије, транспорта и рекреације,водећи рачуна о важностињеговог очувања. Дан Дунава је први пут на целом сливу обележен 2004. године и сваке године је бивао све масовнији.

Детаљније обавештење можете преузети овде

17. јун 2014.

Закључци
Министарског састанка о регионалној сарадњи
у области заштите од поплава у сливу реке Саве

Београд, 16. јун 2014. године

На позив председавајућег и члана Међународне комисије за слив реке Саве, Миодрага Пјешчића, вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 16. јуна 2014. године, у Београду, одржан је Министарски састанак о регионалној сарадњи у области заштите од поплава у сливу реке Саве. Састанку су присуствовали проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Тихомир Јаковина, министар пољопривреде Републике Хрватске, Борис Тучић, министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Јерко Иванковић-Лијановић, министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Федерације Босне и Херцеговине, Петар Ивановић, министар пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, Франц Бут, амбасадор Републике Словеније у Србији, као и други високи представници држава у сливу реке Саве и међународних организација.

Опширније...

03. јун 2014.

За изградњу насипа у Шапцу обезбеђено 79,5 милиона динара

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, посредством републичке Дирекције за воде, обезбедило је 79,5 милиона динара за завршетак радова на реконструкцији десног насипа Саве, ради обезбеђења потребног степена заштите ширег подручја града, сеоских насеља и пољопривредног земљишта на подручју источне Мачве.

Министарство и Дирекција за воде ће, по добијању података од ЈВП "Србијаводе", о обиму и врсти радова које је потребно извести на деоници Дреновац-Чеврнтија, затражити од Министарства финансија да се из текуће буџетске резерве обезбеде средства и за те намене.

30. мај 2014.

Практични и стручни савети Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” које би требало становништво из угрожених подручја да следи како би своје природно окружење учинило безбеднијим.

Детаљније упутство можете преузети овде

28. мај 2014.

Oбзиром на ситуацију и губитке које је Република Србија претрпела услед поплава које су у мају погодиле велики део наше земље, овогодишња манифестација обележавања Дана Дунава, на начин како је раније била реализована, отказује се.

Детаљније обавештење можете преузети овде

28. мај 2014.

Oбзиром на ситуацију и губитке које је Република Србија претрпела услед поплава које су у мају погодиле велики део наше земље, овогодишња манифестација обележавања Дана Саве, на начин како је раније била реализована, отказује се.

Детаљније обавештење можете преузети овде

25. април 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестацију Дан Саве у сарадњи са свим заинтересованим странама.

Позив за организацију манифестације можете преузети овде

20. март 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестацију Дан Дунава у сарадњи са свим заинтересованим странама.

Позив за организацију манифестације можете преузети овде

21. јануар 2014.

Завршна фаза радова на изградњи цевовода у Ужицу

В.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић и директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић обишли су радове на изградњи цевовода у Ужицу.

Опширније...

27. децембар 2013.

Завршена електрификација поља у селу Обреж

У оквиру пројекта „Рeхабилитација система за наводњавање и одводњавање“ у селу Обреж за испумпавање воде обезбеђена je електрична енергија, што је вишестуко економичније јер се њеном употребом и до десет пута умањују трошкови производње.

Пројекат је већ успешно реализован у Стрижи у околини Параћина где је увeдeнa струja нa 400 хeктaрa oрaницa, пoстaвљeнo 600 бeтoнских стубoвa, 6 трaфo стaницa и oкo 30 килoмeтaрa нискoнaпoнскe мрeжe. У току су радови на електрификацији поља у Лесковцу и Куршумлији.

Опширније...

9. децембар 2013.

Меморандум о сарадњи између Савске комисије и Црне Горе

Меморандум о сарадњи између Међународне комисије за слив реке Саве и Црне Горе потписали су данас председник Савске комисије, в.д директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић и помоћник министра пољопривреде и руралног развоја Црне Горе Велизар Војновић.

Опширније...

6. децембар 2013.

Потписивање Меморандума о сарадњи
између Савске комисије и Црне Горе
– Београд, 9. децембар 2013. године –

Документ преузети овде

14. новембар 2013.

Завршетак радова на „Првонек“ брани у Врању

В.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић обишао је прошле недеље завршетак радова на партерном уређењу бране са акумулацијом „Првонек“ на Бањској реци у Врању.

Завршетак радова на „Првонек“ брани у Врању


Брана са акумулацијом „Првонек“ представља централни објекат Јужноморавског регионалног водопривредног система, чија је намена снабдевање водом за пиће и подмиривање санитарно-хигијенских потреба становништва и индустрије у Врању и Бујановацу. Улога бране огледа се и у побољшању квалитета вода, заштити од поплава и ерозије као и у заштити животне средине уз стварање услова за развој рекреативног туризма.

Завршетак радова на „Првонек“ брани у Врању


Изградња система са акумулацијом, финансирана од стране ресорног министарства и Јавног предузећа „Водовод“ Врање, од капиталног је значаја за унапређење услова за привредни развој oвoг подручја.

04. септембар 2013.

Позив на јавни догађај поводом Трећег заједничког истраживања реке Дунав JDS3 и представљања резултата кампање Дана Дунава у протеклој деценији

Позив преузети овде

28. август 2013.

Презентација Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

В.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић са сарадницима присуствовао је презентацији првог дела Стратегије управљања водама у Републици Србији, која је одржана 26. августа 2013. године у Институту за водопривреду „Јарослав Черни“.

Презентација Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

Стратегија представља плански документ на основу којег ће се спроводити реформе сектора вода, како би се достигли потребни стандарди у управљању водама, укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу.

Стратегију доноси Влада Републике Србије на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за период од најмање десет година.

Завршетак израде Предлога Стратегије планиран је за крај 2013. године, после чега следи јавна расправа, израда Стратешке процене утицаја на животну средину и процес доношења од стране Владе Републике Србије.

14. јун 2013.

Одбрана од поплава

За безбедан пролазак поплавног таласа кроз Србију, мобилизовани су сви надлежни субјекти – Републички хидрометеоролошки завод Србије за праћење и прогнозу хидрометеоролошких података, јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“, „Воде Војводине“ и „Београдводе“, као и подручна водопривредна предузећа за организовање и спровођење одбране од поплава и Сектор за ванредне ситуације МУП, са општинским штабовима за мере заштите и спасавање у случају потребе.

Организовано је спровођење редовне и ванредне одбране од поплава на објектима дуж Дунава, Тисе и система ДТД.

У складу са заједничким Правилником за одбрану од поплава, размена информација са Мађарском се константно обавља. Републичка дирекција за воде дневно извештава Бугарску о средњем дневном истицању воде са Ђердапа 2.

Надлежно ЈВП "Воде Војводине" са подручним водопривредним предузећима из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2013. годину, предузима мере и радове на спровођењу ванредне и редовне одбране од поплава који се приказују у дневном билтену (доступан на www.vodevojvodine.com).

Билтени о спровођењу одбране од полава надлежних јавних водопривредних предузећа "Воде Војводине" и "Србијаводе" доступни су на њиховим сајтовима:

Србијаводе http://www.srbijavode.rs
Воде Војводине http://www.vodevojvodine.com

31. мај 2013.

Централна прослава међународног дана реке Саве

субота, 1. јун 2013.године, од 11-16 часова на Савском приобаљу код речне полиције (Савамала)

"ДАН САВЕ - СВАКИ ДАН"

Плакат преузети овде

Програм преузети овде

30. мај 2013.

Четврти састанак држава страна Оквирног споразума
о сливу реке Саве
- Сарајево, 31. мај 2013. године -

"Сава - једна река, четири државе, неограничене могућности"

Документ можете преузети овде.

28. мај 2013.

Представљање нацрта закона о удружењу корисника вода у пољопривреди

Представници Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржали су у Лесковцу 24.05.2013. године презентацију нацрта Закона о удружењима корисника вода у пољопривреди.

Кампању информисаности, нацрта Закона, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде реализује уз подршку Светске банке, како би нoви Зaкoн приближили крajњим кoрисницимa и како би се на тај начин он спрoвoдио у пунoм кaпaцитeту.

Представљање нацрта закона о удружењу корисника вода у пољопривреди

Презентацији нацрта Закона присуствовали су представници локалне самоуправе из Лесковца као и бројни представнициудружења пољопривредних произвођача.

Јавна расправа нацрта Закона о удружењима корисника вода биће одржане у: - Шабац, 30.05.2013. године у 12,00 ч. Дирекција за пољопривреду
- Суботица, 07.06.2013. године у 12,00 ч. Градска кућа-Плава сала
- Зрењанин, 14.06.2013. године у 10,00 ч. Скупштинска сала

28. мај 2013.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о удружењима корисника вода у пољопривреди.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари у току јавне расправе, достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: mila.kolarevic@minpolj.gov.rs или на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа - Нацрт закона о удружењима корисника вода у пољопривреди”

Jавнa расправa ће се одржати од 20. маја до 20. јуна 2013. године.

Документ можете преузети овде.

24. мај 2013.

Дан Саве 01. јун 2013.

Документ можете преузети овде.

22. мај 2013.

Позив на конференцију за новинаре

Опширније...

22. мај 2013.

У току је јавна расправа о нацрту Закона о удружењима корисника вода у пољопривреди. Нацрт закона и распоред јавних расправа можете погледати на порталу е-управе www.euprava.gov.rs као и на сајту Министарства www.minpolj.gov.rs

18. април 2013.

Позив за организацију манифестације Дан Саве 2013.

Документ можете преузети овде.

10. април 2013.

На седници Владе која је одржана 12.фебруара 2013. године донета је Уредба о висини накнада за воде за 2013. годину (''Сл. гласник'' број:16/2013).

Документ можете преузети овде.

01. април 2013.

Електрификација поља у сврху наводњавања

В.д. директора Дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић обишао је 29. марта 2013.године завршетак радова изградње електричне мреже за напајање пумпи за наводњавање парцела водокорисничког удружења „Извор“ из села Стрижа код Параћина.

Опширније...

27. март 2013.

Припрема за одбрану од поплава

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде донела је Оперативни план за одбрану од поплава за 2013. годину и Програм управљања водама у 2013. години, чиме су створени предуслови за реализацију радова на уређењу водотока и заштиту од штетног дејства воде.

На сливовима Дунава и Тисе залихе воде у снегу се тренутно крећу око вишегодишњих просечних вредности, па се појаве поплава на великим водотоцима не очекују. У случају падавина већих од просека за ово доба године, могуће су појаве поплава на сливовима бујичних токова и на небрањеним деоницама из Оперативног плана.

У циљу благовремене припреме за одбрану од поплава, Републичка дирекција за воде упутила је налог водној инспекцији да изврши преглед критичних локалитета за обезбеђење потребног степена заштите од великих вода и евиденцију најкритичнијих места.

Како би се постигла што већа ефикасност у току одбране од поплава, Републичка дирекција за воде сарађује и са Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњних послова као и са општинским штабовима за ванредне ситуације.

21. март 2013.

22. МАРТ - СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Опширније...

19. март 2013.

Позив на организацију манифестације Дан Дунава 2013

Документ можете преузети овде.

6. март 2013.

Међународна конференцијa “Река Сава - транспортни коридор и туристичка дестинација” одржаће се у Београду 6. марта 2013. у просторијама Привредне коморе Србије

Опширније...

27. фебруар 2013.

У Београду је 20. фебруара одржана 31. седница Међународне комисије за слив реке Саве.

Опширније...

7. фебруар 2013.

На седници Владе која је одржана 04. фебруара 2013. године донета је Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2013. години.

Документ можете преузети овде.